Miksi valita Sitowise

Kokeneet asiantuntijat
Tilaisuuden suunnittelu ja tavoitteiden määrittely yhdessä asiakkaan kanssa
Modernit työkalut apuna
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tehokas työpajatoiminta ja Big Room -työskentely rakennushankkeiden tukena

Kun rakennushankkeeseen osallistuvat eri osapuolet istuvat saman pöydän ääreen, keskustelevat avoimesti ja käyvät ohjatusti työpajojen muodossa läpi projektin suunnan ja sen mahdolliset haasteet, saadaan myös hankkeen yhteiset tavoitteet kirkastettua kaikille. Tekeminen tehostuu ja vuorovaikutus lisääntyy.

Sitowisen Hankehallinnan asiantuntijat ovat käytössäsi, kun etsit uuden toteutusmuodon koordinointia hankkeesi tai projektisi parhaaksi, haluat kohentaa projektin reaaliaikaista tiedonhallintaa ja viestintää tai kehittää tiimin yhteistoiminnallista työskentelyprosessia.    

Image
ikoni interview

Mitä Big Room on? 

  • Yhteinen työskentelytila, joka kokoaa yhteen eri toimijaosapuolet (tilaajat, suunnittelijat, rakentajat).

  • Yhteistoimintatapa, joka sujuvoittaa ja tehostaa hankkeessa toimivien tiimien toimintaa.

  • Jatkuvaa kanssakäymistä, joka luo enemmän ideoita ja innovaatioita.

  • Yhteistyötapojen ja luottamuksen vahvistaja, joka mahdollistaa osapuolten jatkuvan oppimisen ja kehittymisen.

Kokeneet asiantuntijat ja nykyaikaiset ohjelmistot 

Aktiivinen roolimme laaja-alaisten hankkeiden Big Room -toiminnassa on vahvistanut ratkaisujamme Big Room -fasilitoijana. Toteutustavasta riippumatta keskeistä toiminnan johtamisessa on päivittäisen toiminnan organisointi, tiimien välisen tiedon ja tietämyksen välittäminen eri osapuolten kesken sekä valitun toimintamallin seuranta ja raportointi. 

Merkittävään rooliin Big Room -fasilitoinnissamme nousee myös hankkeiden aikataulutukseen liittyvät tehtävät. Yleis- ja vaiheaikatauluun kirjattujen välitavoitteiden ja alakohtaisten aikataulujen yhteensovittaminen luo pohjan viikoittaisen aikataulun tehokkaalle seuraamiselle ja toiminnan jatkuvalle parantamiselle. Tilannekuvien laatiminen ja ylläpitäminen ovat osa Sitowisen laajaa palveluntarjontaa, joiden toteuttamiseksi meillä on käytössämme nykyaikaiset ohjelmistot ja asiantunteva henkilöstö.  

Big Room -työskentelyä asiakkaan tarpeiden mukaan 

Asiantuntijamme ovat sitoutuneet sekä täysiaikaiseen Big Room -työskentelyyn että lyhyempikestoisiin viikoittaisiin työpajoihin tai kokouksiin. 

Työpajassa
Ymmärrämme työskentelytavan vaatiman joustavuuden merkityksen, ja yhteistyössä tilaajan kanssa muokkaamme Big Room -toteutusta asiakkaan toiveiden ja hankkeen etenemisen mukaan. Kuitenkin kaikessa toiminnassamme otetaan huomioon työskentelytavalle asetetut korkeat tuottavuus- ja laatutavoitteet. Tehokkaiden tiedonhallinta- ja viestintäjärjestelmien hyödyntäminen Big Room -fasilitoinnissa on meille itsestäänselvyys.
Image
Light bulb

Big Room toiminnan keskeisiä tavoitteita ja hyötyjä

  • Auttaa sisäistämään tilaajan tavoitteet ja ohjaa yhteistä suunnittelua.

  • Selkeyttää aikataulusuunnittelua ja -hallintaa. 

  • Spontaanit keskustelut vahvistavat yhdessä oppimista. 

  • Ongelmien ratkaisu yhdessä kehittää hankkeen tiimien osaamista.

  • Ohjaa kustannushallintaa ja yleistä päätöksentekoa. 

  • Sitouttaa osapuolet työhön voimakkaammin ja kasvattaa motivaatiota ja työhyvinvointia.