Miksi valita Sitowise

Tekijänä aina pätevä ammattilainen
Satojen sisäilmakohteiden kokemus
Vastuullinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Altistumisolosuhteiden arviointi

Altistumisolosuhdearviota tarvitaan, kun haasteena on selvittää, miten asunnossa tai työpaikalla todetut mikrobivauriot tai sisäilmasto-olosuhteissa havaitut epäkohdat vaikuttavat rakennusosan tai yksittäisten tilojen tervellisyyteen tai miten nopeasti ja missä laajuudessa on ryhdyttävä korjauksiin.

Sisäilmasto-ongelmasta saatavan kokonaiskuvan muodostaminen, ja siitä mahdollisesti tehtävä terveyshaitan arviointi, vaatii aina usean osa-alueen huomioimista ja eri alojen ammattilaisten osaamista ja kokemusta. Tilojen käyttäjien terveydestä ja tilojen käyttöön liittyvistä kokemuksista saatavien tietojen ohella oikean kokonaiskuvan muodostumiseen tarvitaan aina myös tietoja rakennuksesta ja sen järjestelmien kunnosta sekä käytöstä ja huollosta.

Rakennuksen kunnon kytkeminen ihmisen kokemiin oireisiin on monimutkaista, ja edellyttää siksi yhteistyötä rakennusteknisen ja lääketieteellisen osaamisen välillä.

Kuntotutkija tai rakennusterveysasiantuntija voi selvittää rakennuksen kunnon, mutta he eivät voi ottaa kantaa siihen, voiko esimerkiksi jokin havaittu rakennuksen vaurio olla aiheuttanut ihmisille terveyshaittaa.

Vastuu asunnoissa ja muissa terveydensuojelulain ilmoitusvelvollisuuden alaisissa tiloissa epäillyn sisäilmasto-ongelman selvittämisestä ja korjauksesta on pääsääntöisesti rakennuksen omistajalla.

Altistumisolosuhteiden arviointi prosessina

Altistumisolosuhteiden arvio perustuu rakennuksen suunnitelmiin ja piirustuksiin, muihin asiakirjoihin (kuten korjaus- ja huoltohistoriaan), sovitussa laajuudessa tehtäviin mittauksiin, tutkimuksiin ja muuhun havainnointiin. Altistumisolosuhteiden arvion edellyttämät tutkimukset ja mittaukset määritetään aina tapauskohtaisesti käytössä olevat suunnitelmapiirustukset ja asiakirjat huomioiden.

Lausuntomme rakentuvat selvitysten pohjalta tehtyyn kokonaisvaltaiseen rakennus- ja talotekniseen sekä sisäilman laadun arvioon niistä rakennukseen liittyvistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa altistumisen määrään, laatuun ja kestoon. Laadittava arvio sisältää myös mahdollisen terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavat toimenpide-ehdotukset.

Arvion lopputuotteena on kirjallinen raportti sekä keskeisenä lopputuloksena sanallinen arvio altistumisen todennäköisyydestä. Altistumisolosuhteiden arvion perusteella terveydensuojeluviranomainen tai esimerkiksi sisäilmasto-ongelmiin perehtynyt työterveyslääkäri voi tehdä arvion terveyshaitasta. Rakennusteknisen altistumisolosuhdearvion laatinut konsultti ei ota kantaa arvioon.

Altistumisolosuhteiden arviointi on siis palvelu, joka linkittää rakennukseen ja sen tekniikkaan liittyvän asiantuntemuksen ihmisen terveyttä arvioivien tahojen käyttöön.

Pohjana ohjeet ja asetukset

Sitowisessä altistumisolosuhteiden arviointi sekä arvion edellyttämät tutkimukset ja mittaukset suoritetaan asuntojen ja työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien ja terveyshaitan selvittämiseen laadittujen ohjeiden (muun muassa Valvira ja Työterveyslaitos) mukaisesti joko rakennusosa- tai tilakohtaisesti.

Sitowisessä altistumisolosuhteiden arvion laatii aina rakennusterveysasiantuntija (RTA), joka täyttää terveydensuojelulaissa ulkopuoliselle asiantuntijalle asetetut pätevyysvaatimukset.