Miksi valita Sitowise

Asiantuntijamme ovat alallaan tunnettuja ja arvostettuja​.
Toimenpiteillämme on todistetusti saavutettu merkittäviä hyötyjä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ympäristö- ja terveysriskit hallitsemalla luomme kestävästi turvallista ympäristöä

Kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ja riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelulla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja kohdennetaan riskinhallintatoimenpiteet oikein. Riskinarvioinnin perusteella voidaan esimerkiksi päätyä ympäristön, talouden ja sosiaalisten vaikutusten kannalta kestävämpiin riskienhallintavaihtoehtoihin. Kohdekohtainen arviointi ja suunnittelu edistävät usein myös kiertotalouden tavoitteiden toteutumista ja materiaalien hyötykäyttöä.

Sitowisen riskinarvioinnin asiantuntijoiden osaaminen on huippuluokkaa: asiantuntijamme ovat alallamme tunnettuja ja arvostettuja​.

Olemme olleet mukana lukuisissa hankkeissa, joissa riskinarvioinnilla ja riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelulla on ollut merkittävä rooli hankkeen toteutuksessa​. Riskinarviointiemme perusteella on monissa tapauksissa perustellusti vältytty turhilta tai jopa vahingollisilta massanvaihtokunnostuksilta ja vesistöjen ruoppauksilta.​

Riskinarviointi on ympäristö- ja terveysriskien hallinnan perusta

Ympäristö- ja terveysriskien todennäköisyys ja suuruus on arvioitava, jotta voimme mitoittaa riskinhallintatoimenpiteet oikein. Kokeneilla riskinarvioinnin asiantuntijoillamme on käytössään monipuoliset ja yleisesti hyväksytyt riskinarviointimenetelmät ja -laskentatyökalut.

Kehitämme riskinarviointiprosessejamme jatkuvasti ja otamme huomioon muuttuvan lainsäädännön sekä kansalliset ohjeistukset. Asiantuntijamme kouluttautuvat ja kehittävät osaamistaan aktiivisesti.

Riskinarviointiosaamisemme ulottuu laajalti erilaisiin ympäristöihin: meille ovat tuttuja maaperä, huokoskaasu, pohjavesi, sedimentti, pintavesi ja ilma. Teemme myös tiivistä yhteistyötä sertifioitujen näytteenottajiemme kanssa saadaksemme luotettavat tutkimus- ja mittaustiedot laadukkaan riskinarvioinnin toteuttamiseen.

Terveysriskit kohdistuvat ihmisiin. Riskinarvioinnin perusteella voidaan päätyä vaikutusten kannalta kestävämpiin riskienhallintavaihtoehtoihin.

ympäristöselvityksillä tutkitaan ympäristön tilaa

Palvelumme ympäristö- ja terveysriskien hallitsemiseksi

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Maa­pe­rän, poh­ja­ve­den tai se­di­men­tin pi­laan­tu­nei­suus ja puh­dis­tus­tar­ve ar­vioi­daan ris­ki­perus­tei­ses­ti. Riskinar­vioin­ti to­teu­te­taan sa­nal­li­ses­ti, ja si­tä täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa las­kennal­li­sil­la tar­kas­te­luil­la. Tar­pees­ta riip­puen hyö­dyn­näm­me ris­ki­nar­vioin­nis­sa eri alo­jen asian­tun­ti­joi­dem­me osaa­mis­ta (kuten geo­lo­gia, biologia, ekotoksikologia, ra­ken­nus­ter­veys, sisäilma).

Kunnostustavoitteiden asettaminen

Mää­rit­te­lem­me kun­nos­tuk­sel­le koh­de­koh­tai­set ta­voi­te­pi­toi­suu­det, joi­den to­teu­tues­sa ym­päris­töön tai ter­vey­teen ei koh­dis­tu ris­ke­jä. Koh­de­koh­tai­sil­la ta­voi­te­pi­toi­suuk­sil­la voi­daan usein vä­hen­tää mas­san­vaih­don tai muun ris­kin­hal­lin­ta­toi­men­pi­teen laa­juut­ta.

Riskinhallintamenetelmien vertailu ja kestävyyden arviointi

Ar­vioim­me eri ris­kin­hal­lin­ta- ja kun­nos­tus­me­ne­tel­mien kes­tä­vyyt­tä so­siaa­lis­ten- ja ym­pä­ris­tövai­ku­tus­ten kan­nal­ta se­kä ta­lous- ja ima­go­nä­kö­kul­mis­ta, jol­loin voi­daan va­li­ta ko­ko­nai­suuden kan­nal­ta kes­tä­vin me­ne­tel­mä koh­tee­seen. Yhtenä osana kestävyyden arvioinnissa ovat riskienhallinnan kustannukset, joita voidaan tarkasella esimerkiksi kustannus-hyöty –analyysillä.

Kulkeutumismallinnus ja terveysriskien laskennalliset arvioinnit

Mal­lin­nam­me hait­ta-ai­nei­den kul­keu­tu­mis­ta eri ympäristönosissa ja ar­vioim­me ter­vey­teen koh­dis­tu­vien vaikutusten suuruutta erilaisilla mal­lin­nu­soh­jel­mil­la ja -las­kel­milla. Käytössämme on laaja valikoima erilaisia mallinnusmenetelmiä ja -ohjelmia.

haitta-aineiden kulkeutumisen kaava