Miksi valita Sitowise

Joustavuus ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Taustalla tuhansien kohteiden kokemus
Laaja korjausrakentamisen asiantuntemus
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Putkiremontti - taloyhtiön suurimpia hankkeita

Putkiremontti on yksi taloyhtiön suurimpia korjaushankkeita. Meidän tavoitteenamme on löytää kuhunkin yhtiöön soveltuvimmat, kestävimmät ja kokonaistaloudellisesti järkevimmät suunnitteluratkaisut putkiremonttien onnistuneeksi toteuttamiseksi.

Putkiremonttien toteutussuunnittelumme käynnistyy aina ehdotussuunnitteluosuudella, jonka tarkoituksena on käydä läpi lähtötiedot sekä vaihtoehtoiset korjausratkaisut ja varmentaa niiden toteutuskelpoisuus. Samalla pyrimme selkeyttämään hankkeen sisältöä yhdessä tilaajan kanssa sekä tutkimaan mahdolliset hankkeeseen liittyvät muut korjaus- ja parannustoimenpiteet.

Korjattava rakennus luo usein hyvin monimuotoisen ympäristön suunnittelulle sekä suunnitteluprosessille, jolloin uudisrakentamisesta tutut toimintamallit eivät riitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Vahvuutemme on mahdollisuus hyödyntää suunnittelussa koko hankkeen ajan yrityksemme monipuolista korjausrakentamisen asiantuntemusta ennakoiden rakennustyön sisältöön vaikuttavia tekijöitä.​

Selkeytämme putkiremontin sisältöä tilaajalle sekä tutkimme mahdolliset hankkeeseen liittyvät muut korjaus- ja parannustoimenpiteet.

konsullti on taloyhtiöt oikea käsi

Putkiremontti valmistuu näillä suunnittelupalveluilla

Korjausrakentamisen palvelurepertuaarimme on kattava. Tarjoamme työvaiheet aina erilaisista taloteknisistä esiselvityksistä ja hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun sekä työmaa-aikaiseen suunnitteluun. ​

Putkiremontin hankesuunnittelu ja esiselvitykset

Laa­dim­me vuo­sit­tain huo­mat­ta­van mää­rän LVIS-pe­rus­kor­jaus­ten han­ke­suun­ni­tel­mia, ja asian­tun­ti­jam­me suo­rit­ta­vat nii­hin liit­ty­viä kun­toar­vioi­ta, ta­lo­tek­nis­ten jär­jes­tel­mien kun­to­tut­ki­muk­sia ja han­ke­sel­vi­tyk­siä li­sä­ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Kiinteistökehitys, lisärakentaminen tai tilamuutokset putkiremontin yhteydessä

Sel­vi­täm­me tar­vit­taes­sa kiin­teis­tön li­sä­ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ja vaih­toeh­to­ja. Ra­ken­nuk­ses­ta ja pai­kas­ta riip­puen ky­see­seen voi tul­la esi­mer­kik­si li­sä­ker­ros­ten ja his­sin ra­ken­ta­mi­nen tai olemassa ole­van ul­lak­ko­ti­lan hyö­dyn­tä­mi­nen.

Toi­si­naan LVIS-kor­jauk­sen yh­tey­des­sä on tar­vet­ta miet­tiä myös yh­teis­ti­lo­jen käyt­töä uu­sik­si. Teem­me myös muu­tos­suun­nit­te­lua yk­sit­täi­sis­tä ti­la­muu­tok­sis­ta laa­jem­piin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­siin.

Rakennushistorian asiantuntemus

Au­tam­me tun­nis­ta­maan kor­jat­ta­van ra­ken­nuk­sen tai ym­pä­ris­tön ra­ken­nus­tai­teel­li­set ar­vot. Kor­jaus­rat­kai­suis­sa py­rim­me säi­lyt­tä­mään vaa­li­mi­sen ar­voi­set omi­nais­piir­teet ja ark­ki­teh­tuu­rin, jois­ta muo­dos­tuu yleen­sä myös ra­ken­nuk­sen iden­ti­teet­ti ja ar­vo pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

Putkiremontti tarvitsee usein sisustussuunnittelua

Si­sus­tu­sark­ki­teh­tiem­me laa­ja ma­te­riaa­li­tun­te­mus se­kä ko­ke­mus osa­kas- ja asu­ka­syh­teis­työs­tä ovat hyö­dyn­net­tä­vis­sän­ne se­kä suun­nit­te­lu- et­tä työ­maa­vai­hees­sa. Put­ki­re­mon­tis­sa hy­vin va­li­tuil­la ma­te­riaa­leil­la ja ka­lus­teil­la pa­ran­ne­taan asuin- ja yh­teis­ti­lo­jen viih­tyi­syyt­tä ja käy­tet­tä­vyyt­tä se­kä hel­po­te­taan yl­lä­pi­toa.

Pihasuunnittelu

Put­ki­re­mon­tin yh­tey­des­sä uu­si­taan usein myös ve­si- ja vie­mä­ri­pu­tkien se­kä säh­kö­kaa­pe­lei­den tont­til­lit­ty­mät, jol­loin työ­maa-alue le­vit­täy­tyy myös pi­ha-alueil­le. Tuol­loin on otol­li­nen het­ki käy­dä lä­pi pi­han toi­min­to­jen jär­jes­te­lyt. Tar­joam­me asian­tun­te­vaa pi­ha­suun­nit­te­lua pi­han toi­min­to­jen, ra­ken­tei­den ja vi­he­ra­luei­den suun­nit­te­luun.