Miksi valita Sitowise

Yhdistämme kaikki näkökulmat tiedonhallintaan ja vuorovaikutukseen.
Monialaisen talon erityisosaajat käytettävissä.
Toimimme saumattomasti yhdessä - eri puolilla maata.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Uudet hankkeet muokkaavat lähes poikkeuksetta ympäristöään. Mitä rakentaminen tai toiminnan muokkaaminen tekee ympäristölle – niin luonnolle kuin ihmisillekin? Mitä pitää osata huomioida? Tarvitaanko viranomaisilta lupia?

Näihin kysymyksiin saadaan luotettavat vastaukset asiantuntevilla ympäristöselvityksillä ja ympäristövaikutusten arvioinnilla.

Ympäristövaikutusten arviointi tekee ympäristön nähdyksi ja kuulluksi

Ympäristövaikutusten arvioinnilla varmistetaan, että hankkeen ympäristövaikutuksista saadaan riittävästi tietoa. YVA-menettely on myös vuorovaikutusprosessi, jonka tarkoituksena on lisätä kaikkien osapuolten vaikutusmahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.  Asiantunteva tiimimme hallitsee monialaisen vaikutusten arvioinnin lisäksi myös erilaisten vuorovaikutusmenetelmien hyödyntämisen. Kehitämme aktiivisesti arviointimenetelmiä, joten asiantuntijamme ovat etujoukoissa uuden tiedon ja toimintatavan äärellä.

Image
Magnifying glass

Tarkasteltavia ympäristövaikutuksia

 • vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
 • vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin
 • melun ja tärinän vaikutukset
 • vaikutukset maa- ja kallioperään
 • vaikutukset pohja- ja pintavesiin
 • liikenteelliset vaikutukset
 • vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
 • vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun
 • sosiaaliset sekä taloudelliset vaikutukset.
liikennetutkimusta voidaan tehdä myös pyöräliikenteelle

Ympäristö- ja vesiluvat jatkumona ympäristövaikutusten arvioinnille

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia seuraa usein lupien, kuten ympäristö- tai vesiluvan, hakeminen kyseiselle hankkeelle.  Sitowiseltä hoituvat näiden lisäksi myös muut lupahakemukset, kuten maa-ainesluvat, poikkeamisluvat, kemikaaliluvat ja rakennusluvat.

Kytkemme lupaprosessin luontevaksi jatkumoksi YVA-hankkeen kanssa. Hoidamme vuosittain kymmenittäin lupaprosesseja niihin liittyvine selvityksineen, joten saat meiltä parhaan asiantuntemuksen lupaprosessin sujuvuuden varmistamiseksi.

Ympäristölupaprosessit voivat olla mutkikkaita monisyisissä hankkeissa. Asiantuntija osaa laatia ja ajoittaa lupahakemukset oikein, jolloin viivästyksiltä vältytään.

Ympäristövaikutusten arviointipalvelut laajalla osaamisella

Hankkeet ovat erilaisia, joten on tärkeää valita juuri oikea tiimi jokaiseen projektiin – asiakkaan tarpeiden ja tarkasteltavan kohteen mukaan. Kokoamme tarvittavan asiantuntemuksen laajasta ja monipuolisesta osaajajoukostamme, ja tarvittaessa hyödynnämme koko Sitowisen monialaista osaamista.

Ympäristövaikutusten arviointipalveluiden kokonaisuus rakentuu muun muassa näistä osista:

 • ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA) ja YVA-tarveharkinnat ​
 • ympäristövaikutusselvitykset (YVS) ​
 • esiselvitykset ja toteuttamiskelpoisuuden arviointi ​
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaikutusselvitykset ja -arviointi ​
 • viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) ​
 • viranomaisten ohjeiden vaikutusten arviointi ​
 • sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA, IVA) ​
 • taloudellisten vaikutusten arviointi ​
 • luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi ​
 • Natura-arvioinnit ja -tarvearvioinnit.

Uutisia aiheesta