Miksi valita Sitowise

Luova ja monialainen osaajayhteisö.
Huomioimme kohteen identiteetin.
Hyödynnämme viimeisintä teknologiaa ja älykkäitä ratkaisuja.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ulkovalaistuksella voidaan vaikuttaa laajasti siihen, miten alue koetaan. Valaistus vaikuttaa muun muassa estetiikkaan, turvallisuuden tunteeseen sekä esteettömyyteen. Hyödyntämällä viimeisintä teknologiaa sekä älykkäitä ratkaisuja voidaan saavuttaa myös huomattavia säästöjä katu- ja tievalaistuksessa.

Ulkovalaistuksen luovat asiantuntijat

Ulkovalaistus- ja infran sähkösuunnittelun palvelut ovat osa valtakunnallista palvelutarjontaamme. Laadimme erilaisia ulkovalaistussuunnitelmia aina ideoinnista toteutukseen asti. Lisäksi saat kauttamme suunnitteluttamis- ja rakennuttamispalvelut.

Ulkovalaistuksen lisäksi tiimimme osaaminen kattaa myös infrastruktuurihankkeiden sähkösuunnittelun. Palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa porras- ja saattolämmitykset, tapahtumasähköt, pumppaamoiden sähköistys sekä liikenteenhallinnan ja matkustajainformaatiojärjestelmien sähkösuunnittelu. Lisäksi meillä on kokemusta erikoiskohteista, kuten lentoasemien asematason sähköjärjestelmäsuunnittelusta.

Vahvuutenamme on tiivis ja luova monialainen yhteistyö, kaupunkikuvallinen osaaminen sekä sähkötekninen asiantuntemus.

ulkovalaistus täydentää arvokkaan julkisivun

Ulkovalaistus kaduille, puistoihin ja tunneleihin

Tie- ja katuvalaistuksen suun­nit­te­lu­ta­so vaih­te­lee tar­ve­sel­vi­tyk­ses­tä yleis-, tie-, ka­tu- ja ra­ken­ne­suun­nit­te­luun. Tyy­pil­li­nen pro­jek­ti tie- ja katukohteissa si­säl­tää va­lais­tus­las­ken­nan, pyl­väs­si­joit­te­lun, ver­kos­ton mi­toi­tuk­sen ja kes­kus­ten suun­nit­te­lun.

Katu- ja kaupunkitiloissa tehtävä valaistussuunnittelu on kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti haastavampaa. Nämä koh­teet teh­dään yh­teis­työs­sä ark­ki­teh­din tai muo­toi­li­jan kans­sa, jolloin pai­kan läh­tö­koh­dat ja ark­ki­teh­to­ni­set ta­voit­teet tulevat varmasti huomioiduiksi. Erikois-, korostus- ja julkisivuvalaistuskohteet to­teu­te­taan kau­pun­ki- ja mai­se­ma­suun­nit­te­li­joi­den sekä tilaajan kans­sa tii­viis­sä yh­teis­työs­sä. Työ edel­lyt­tää usein koe­va­lais­tuk­sia ja vi­sua­li­soin­tia.

Puis­to­jen va­lais­tuk­sis­sa ko­ros­te­taan puis­ton luon­net­ta. Alue­va­lais­tuk­sis­sa on tär­keää sel­vit­tää alueen käyt­tö­tar­koi­tus ja va­lais­tuk­sel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set. Kulkuväylien valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, mutta puistoissa ja muilla alueilla on usein muutakin huomioitavaa, kuten valaistuksella korostettavia kohteita tai oleskelualueita.

Ulkovalaistusosaamisemme kattaa myös maan­tie-, ka­tu- ja pyö­rä­tun­ne­lei­den va­lais­tuk­sia. Tunnelikohteissa suunnittelu si­säl­tää yleensä muun muas­sa va­lais­tus- ja kus­tan­nus­las­ken­ta­ver­tai­lun, asen­nus­ta­van, oh­jaus­pe­riaat­teet ja säh­kö­suun­nit­te­lun.