Toiminnot, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, tarvitsevat ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Tietyissä erityistapauksissa ympäristölupaprosessi on korvattu ilmoitusmenettelyllä, joka on yleensä nopeampi ja kevyempi. Kokeneet asiantuntijamme seuraavat lainsäädännön kehitystä ja osaavat auttaa luvantarpeen arvioinnissa ja viranomaisyhteistyössä. Palvelumme kattaa erilaiset hankkeet, pienistä suuriin.

Sujuva ympäristölupaprosessi ja hyvä viranomaisyhteistyö on edellytys hankkeen etenemiselle. 

Ympäristöluvat

Laadimme tilaajan puolesta ympäristölupahakemusasiakirjat, ja teemme myös tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat, joita lupaprosessi edellyttää. Selvitämme toiminnan erityispiirteiden perusteella tahon, jolta lupaa haetaan (kunta tai aluehallintovirasto). Mikäli toiminta muuttuu, autamme toiminnanharjoittajaa selvittämään luvan valvojalta, millaista lupaprosessia muutos edellyttää.

Asiantuntijamme osaavat arvioida lupaprosessien käsittelyaikoja sekä myös mahdollisen muutoksenhaun ja valitusprosessin vaikutusta hankkeen aikatauluun. Avustamme tarvittaessa myös viranomaisneuvotteluissa ja sidosryhmäviestinnässä. Ennakkoneuvottelu viranomaisen kanssa ennen hakemuksen jättöä nopeuttaa usein hakemuksen käsittelyä ja luvan saamista. 

Palvelemme myös direktiivilaitoksia, joita koskee vaatimus maaperän perustilaselvityksestä tai BAT-vaatimukset. Euroopan komissio julkaisee toimialakohtaisia parhaan käyttökelpoisen teknologian päätelmädokumentteja, jolloin toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys siitä, onko laitoksen toiminta BAT-päätelmien mukaista. Avustamme asiakkaitamme myös BAT-dokumenttien laatimisessa. 

Hallitsemme myös eri lupaprosessien yhteensovittamisen. Mikäli hanke vaatii esimerkiksi ympäristöluvan, voidaan samaan lupaprosessiin yhdistää myös luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan, maisematyöluvan tai kemikaaliluvan hakeminen.  

Ilmoitukset ja rekisteröinnit

Mikäli toiminta täyttää ilmoitusmenettelyn tai rekisteröintimenettelyn edellytykset, voimme hoitaa ilmoituksen laadinnan sekä tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset. Erilaisia ilmoituksia tai rekisteröintejä ovat muun muassa:

  • Ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvien toimintojen ilmoitukset
  • Ympäristönsuojelulain mukaisen rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvien toimintojen rekisteröintimenettelyt
  • Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (pima-ilmoitus)
  • Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-ilmoitus)
  • Jätehuoltoon liittyvät ilmoitukset 
  • Maa-ainesten ottoon liittyvät luvat ja ilmoitukset
  • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (meluilmoitus)
  • Kemikaali-ilmoitukset ja luvat