Miksi valita Sitowise

Hankehallinnan palvelukokonaisuus vain Sitowiseltä
Apu vaativiin ja laajoihin hankkeisiin
Organisoidulla yhteistyöllä toimiva kokonaisuus, selkeät vastuut ja säästöt kustannuksissa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Hankehallinnalla laatua ja sujuvuutta

Olemme hankejohtamisen palvelukonseptin uranuurtajia. Valitessanne meidät yhteistyökumppaniksi hankkeeseenne, on käytössänne sekä kokenut että laaja-alainen asiantuntijaverkosto.   

Hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheen palvelumme kattavat aluekehityshankkeiden toimintamallin ja päätöksentekopolun määrittelyn, projektiorganisaation ja yhteistyöryhmien kokoonpanojen muodostamisen sekä avustamisen toteutustavan valinnassa.  

Tehokkaan hankehallinnan ja ennakoinnin kautta viivästykset vähenevät, laatu paranee ja töiden yhteensovitus sujuvoituu. 

Suunnittelunohjaus  

Hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja toteutukseen kuuluvien suunnittelu- ja toteutusvaiheiden onnistuminen vaatii laadukkaan suunnittelutyön lisäksi myös johdonmukaista ja ajan tasalla olevaa suunnittelunohjausta. Suun­nit­te­lu­noh­jak­ses­sa oh­ja­taan ja val­vo­taan suun­nit­te­lu­toi­mek­sian­toa se­kä var­mis­te­taan ti­laa­jan mää­rit­tä­mien ta­voit­tei­den täyt­ty­mi­nen.

Hankevaiheessa tuemme asiakkaitamme hankkeiden kustannus- ja aikatauluohjauksessa, hankesuunnitelmien laatimisessa, hankkeiden riskien- ja tiedonhallinnan toteuttamisessa sekä toteumamallien määrien ja tilaajaraporttien oikeellisuuden tarkastamisessa.

Kehitämme lisäksi työkaluja urakoitsijanäkökulmasta muun muassa määrien- ja kustannusten seurantaan. 
Valvoja työssään

Aikataulujen ohjaus  

Aikatauluhallinnan palvelumme kattavat erilaiset selvitystyöt sekä aikataulun hallinnan jatkuvana asiantuntijapalveluna. Tarjoamme myös aikatauluhallinnan ohjeistusta ja ohjausta menetelmien valintaan sekä aikataulujen seuranta- ja analysointipalveluja. Vuorovaikutuksemme aikatauluhallinnan vastuutahojen kanssa on tiivistä, ja tuotamme raportteja päätöksenteon tueksi.   

Kustannusten ohjaus  

Tarjoamme asiakkaillemme myös laajamittaisia ja käytännönläheisiä kustannusohjauksen palveluja, jotka varmistavat, että hankkeen kustannusarviot, budjetti, kustannusohjaus ja säästökohteet sekä riskienhallinta olisivat onnistuneen lopputuloksen kannalta optimaaliset.

Riskienhallinta  

Hyväkään riskienhallintasuunnitelma ei auta, mikäli siitä ei tiedoteta projektin osapuolille riittävässä laajuudessa. Meillä Sitowisessä riskienhallintasuunnitelman onnistuneen jalkauttamisen keskeisiä tekijöitä ovat tiedon riittävän helppo tavoitettavuus sekä henkilökohtaisten vastuualueiden sisäistämisen varmistaminen. Tällöin myös projektin onnistunut toteuttaminen loppuun saakka on todennäköisempää.

Hankesuunnitelmat  

Laa­dim­me han­ke­suun­ni­tel­mat hank­keen pää­tök­sen­te­koa, jat­ko­suun­nit­te­lua se­kä to­teut­ta­mis­ta var­ten.  Onnistuneesti laaditun hankesuunnitelman avulla kohdennetaan resurssit oikein ja saadaan luotettavaa tietoa kustannusten jakautumisesta sekä tuotettua kustannushyötyanalyysejä. Tähän kaikkeen tarjoamme pitkällä aikajänteellä ja vaihtelevissa hankekokonaisuuksissa kasvattamaamme vankkaa asiantuntijaosaamistamme.   

Hankkeiden toimintamallit  

Toi­min­ta­mal­lien suun­nit­te­lus­sa muo­dos­tam­me pro­jek­tior­ga­ni­saa­tion ja yh­teis­työ­ryh­mien ko­koon­pa­not se­kä mää­rit­te­lem­me pää­tök­sen­te­ko­po­lut ja hank­keen kriit­ti­set pis­teet.  

Hankkeiden tiedonhallinta  

To­teu­ttamiem­me hank­kei­den ti­lan­ne­ku­vat pi­tä­vät si­säl­lään ajan­ta­sai­sen kaa­voi­tus-, suun­nit­te­lu- ja to­teu­tus­ti­lan­teen se­kä hank­keen seu­raa­vat ajal­li­ses­ti kriit­ti­set teh­tä­vät. Li­säk­si mää­rit­te­lem­me tie­don­hal­lin­ta­käy­tän­nöt yh­des­sä ti­laa­jan kans­sa.  

Hankkeiden toteutuksen työkalut  

Tar­kas­tam­me to­teu­ma­mal­lien mää­riä ja ti­laa­ja­ra­por­toin­nin oi­keel­li­suut­ta.  Ke­hi­täm­me li­säk­si työ­ka­lu­ja ura­koit­si­ja­nä­kö­kul­mas­ta muun muassa mää­rien ja kus­tan­nus­ten seu­ran­taan.  Taloudellisuus ja investointikustannusten määrittelyyn Sitowisellä on käytössään nykyaikaiset kustannuslaskennan työkalut ja laaja asiantuntijaverkosto. Sama verkosto on myös asiakkaidemme käytössä koko hankkeen ajan.