Miksi valita Sitowise

Mahdollisuus joukkoistettuun paikkatiedon keräämiseen
Nopea ja helppokäyttöinen, selainpohjainen työkalu
Yksinkertaiset raportointimahdollisuudet
Toimii kartta- ja lomakekyselyiden työkaluna
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Älykkään kaupungin tunnusmerkkeihin kuuluu osallistava päätöksenteko, joka vastaa aidosti asukkaiden tarpeisiin. Asukkailta saadaan suunnitteluprosessiin arvokasta tietoa, joka edistää viihtyisän ja rakennetun ympäristön ja liikenteen kehittämistä.

Karttapohjaiset verkkokyselyt tuovat kuulemistilaisuuksien ja asukasiltojen rinnalle uusia osallistamisen tapoja, joiden avulla tavoitetaan laajempi ja monipuolisempi joukko ihmisiä. Kun tieto merkitään suoraan kartalle, tiedon käsittely helpottuu. 

Karttakyselyllä tehoa osallistamiseen – Harava kerää havainnot kartalle

Sitowisen Harava-karttakyselypalvelu edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia elinympäristöön liittyvässä suunnittelussa. Haravan paikkatietopohjaiset toiminnallisuudet mahdollistavat tiedon keräämisen karttakäyttöliittymässä.

Selainpohjaisen Harava-karttakyselyn avulla rakennat kyselyn nopeasti itse. Apunasi on Haravan valmiit kyselyelementit sekä kyselypohjat. Tarvittaessa asiantuntijamme suunnittelevat ja rakentavat kyselyn puolestasi sekä myös analysoivat kyselydatan.

Mitä hyötyä karttapohjaisesta osallistamisesta on?

Karttakyselyillä kerättyä tietoa voidaan käyttää monipuolisesti rakennetun ympäristön ja liikenteen kehittämisessä. Yksi tyypillinen sovellusalue on yleis- ja asemakaavasuunnittelu, jossa karttakyselyitä hyödynnetään valmisteluvaiheen tiedonkeruun lisäksi myös kaavaluonnosten kommentoinnissa. Karttakyselyitä käytetään myös kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvissä inventoinneissa, jotka palvelevat niin ikään maankäytön suunnittelun tietotarpeita. 

Osallistamalla kerätyn paikkatiedon jalostamismahdollisuudet ovat monipuoliset, ja paikkatietoanalyyseilla voidaan aineistosta löytää yllättäviäkin ilmiöitä. Me tarjoamme osallistamisen tueksi helppokäyttöiset teknologiset ratkaisut, joilla kansalaisten kokemukset ja tieto saadaan siirrettyä suunnittelijoiden pöydille. 

Kerää näkemyksiä, kommentteja tai inventoi

Asukkailla ja muilla sidosryhmillä tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla kaavoitusprosessin aikana mahdollisuus mielipiteiden ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen suunnittelijan kanssa. Haravan karttakyselyillä saat vaivattomasti laajan näkemyksen siitä, millaisille toimenpiteille asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta on todella tarvetta. 

Vaikka Haravasta puhutaan karttakyselypalveluna, ei karttavastausten kerääminen kyselyissä ole välttämätöntä. Harava toimii työkaluna myös perinteisten lomakekyselyiden tekemiseen sekä esimerkiksi asioiden inventoinnin työkaluna. Harava-palvelu tarjoaa kyselyn laatijalle myös mahdollisuuden asioiden inventointiin, valmiit raporttipohjat, tilastot sekä kartta-aineistojen latauspalvelun. Haravan käyttö on nopeaa, helppoa ja yksinkertaista!