Rakennettu ympäristömme on myös digitaalinen. Tieto on kaikkialla rakennetun ympäristön toiminnoissa. Me autamme valtionhallinnon toimijoita, kuntia, yrityksiä, muita infran omistajia sekä rakennushankkeita hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet itselleen sopivalla tavalla. Rakennetun ympäristön digitalisaatio muuttaa olemassa olevia toimintamalleja, tapaamme elää ja tehdä työtä.

Kehitämme digitaalisia palveluja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja autamme heitä toiminnan kehittämisessä - asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun menetelmin. ​

Digitaalisuudesta saadaan suurin teho irti, kun koko organisaatio ymmärtää ja näkee digitalisaation mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä. Yhteisesti hyväksytyt strategiset tavoitteet sekä käytännön tiekartta tavoitteiden toteuttamiseksi helpottavat toimintojen digitalisaatiota. Parhaimmillaan digitaalisuus on siis organisaation arjen ytimessä oleva ajattelutapa - tapa tehdä asiat tehokkaammin, järkevämmin ja kestävämmin.

Autamme asiakkaitamme digitaalisuuden eri vaiheissa, määrittelyistä ja strategioista käytännön toteutukseen ja tietojärjestelmiin. Olemme rakennetun ympäristön, liikkumisen ja väylien toiminnan, datan ja tietojärjestelmien asiantuntija – siksi meidän kanssamme toimiminen kannattaa.

  • Strategiat. Laadimme digitalisaatiokehityksen tueksi kehittämisohjelmia ja tiekarttoja, joilla digitaalisuus saadaan nivottua osaksi organisaation strategisia tavoitteita. Olemme laatineet kehittämisstrategioita muun muassa vesihuollon ja tietoliikenteen toimijoille.
  • Rakennetun ympäristön tiedonhallinta. Au­tam­me asiak­kai­tam­me mo­ni­puo­li­sesti ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön tie­don­hal­lin­nassa. Meil­tä saat myös paik­ka­tie­toinf­rast­ruk­tuu­rin, tietojärjestelmien tai digitaalisen kaksosen ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vät kon­sul­toin­ti-, suun­nit­te­lu- ja to­teu­tus­pal­ve­lut.
  • Omaisuudenhallinta. Tuem­me or­ga­ni­saa­tion omai­suu­den­hal­lin­taa te­ke­mäl­lä kyp­syy­sar­vioin­te­ja, muo­dos­ta­mal­la st­ra­te­gioi­ta ja ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mia se­kä mää­rit­tä­mäl­lä toi­min­ta­mal­le­ja. Näemme omai­suu­den­hal­lin­nan osana tie­don­hal­lin­taa.
  • Palvelumuotoilu. Hyö­dyn­näm­me pal­ve­lu­muo­toi­lua luon­te­va­na osa­na pal­ve­lui­tam­me. 
  • Aino – digitaalisten aineistojen hankinta- ja jakelupalvelut. Ai­no-ai­neis­to­pal­ve­lus­tam­me saat tar­vit­se­ma­si paik­ka­tie­toai­neis­tot suo­raan tie­to­jär­jes­tel­mii­si toi­mi­tet­tu­na tai ai­na ajan­ta­sai­si­na ra­ja­pin­ta­pal­ve­lui­na. Tar­joam­me kai­ken help­po­na ja kus­tan­nus­te­hok­kaa­na avai­met kä­teen -pal­ve­lu­na. Lue lisää Aino-palvelusta >>
  • Vaatimusmäärittelyt ja selvitykset. Kat­ta­va osaa­mi­nen eri tek­no­lo­giois­ta ja ai­neis­tois­ta se­kä ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön toi­min­ta­mal­leis­ta yh­dis­tet­ty­nä ko­ko Si­to­wi­sen osaa­mis­pa­let­tiin.
  • Asiantuntijapalvelut. Toi­mim­me asian­tun­ti­joi­na asiak­kai­dem­me kans­sa mo­ni­puo­li­sis­sa ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön tie­don­hal­lin­taan liit­ty­vis­sä teh­tä­vis­sä. Ky­sy, me au­tam­me.