Hyvä sisäilma syntyy siihen panostamalla

Uudisrakennuksia suunniteltaessa autamme sinua huomioimaan sisäilmastoon vaikuttava tekijät riittävällä tarkkuudella. Kun hanke etenee toteutusvaiheeseen, vastaamme laadunvarmistuksesta ja saavutetun sisäilmaston arvioinnista. Toimimme tarvittaessa myös kosteuskoordinaattorina ja puhtaudenhallintakonsulttina sekä rakennustöiden tarkkailijana.

Korjauskohteissa suoritamme sisäilmastotutkimuksia, joilla selvitetään rakennusten sisäilman laatua, ilman epäpuhtauksia ja rakenteiden vaurioita eri tutkimusmenetelmin. Tunnemme eri vuosikausien rakennustapoihin liittyvät tyypilliset riskirakenteet, kuten valesokkelit ja leukapalkit sekä niiden nykyaikaiset korjaustavat. Tutkimusvaiheen jälkeen käynnistämme korjaussuunnittelun ja korjaushankkeen toteutuksen. Toteutusvaiheessa toimimme hankkeen projektinjohtajana ja työmaavalvojana sekä laadunvarmistuksista vastaavana tahona. 

Merkkiainekokeen suoritus

Tavoitteena terveellinen ja turvallinen kokonaisuus

Tavoitteemme on estää sisäilmasto-ongelmat uusissa rakennuksissa sekä korjata niitä vanhoissa rakennuksissa. Laaja-alainen osaamisemme sisäilmastoasioissa ja halumme rakentaa terveellisempää ja viihtyisämpää ympäristöä heijastuu projektiemme rakennusten koko elinkaareen.

Projektinjohtopalvelulla kokonaisuus hallintaan

Si­säil­mas­to­kor­jaus­ten pro­jek­tin­joh­to poik­keaa ta­va­no­mai­ses­ta kor­jaus­hank­kees­ta kor­jaus­ten mo­ni­nai­suu­den ta­kia. Usein kor­jauk­set kä­sit­tä­vät usei­ta eri pien­kor­jauk­sia ja laa­jem­pia ko­ko­nai­suuk­sia, jol­loin pro­jek­tin­joh­ta­jan han­kin­tao­saa­mi­nen ko­ros­tuu. Hy­väl­lä pro­jek­tin­joh­dol­la si­säil­mas­to­kor­jauk­sen­kin ai­ka­tau­lu, laa­tu ja kus­tan­nuk­set ovat hal­lit­ta­vis­sa.

Työmaavalvonta ja merkkiainekokeet varmistavat onnistumisen

Si­säil­mas­to­kor­jaus­ten työ­maa­val­vo­ja omaa tie­dot si­säil­mas­toon vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä ja tun­tee tyy­pil­li­set si­säil­mas­to­kor­jauk­siin liit­ty­vät laa­dun­var­mis­tus­ta­vat. Laa­dun­var­mis­tus­työn, ku­ten ra­ken­teen tii­vey­den tar­kas­te­lun merk­kiai­ne­ko­kein, suo­rit­ta­vat si­säil­mas­to-on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen eri­kois­tu­neet tut­ki­jam­me.

Rakennusterveysasiantuntijapalvelumme täydentää tarjonnan

Ra­ken­nus­ter­vey­sa­sian­tun­ti­jan pä­te­vyy­den (RTA) omaa­va hen­ki­lös­töm­me voi toi­mia asu­mis­ter­vey­sa­se­tuk­sen mu­kai­se­na ul­ko­puo­li­se­na asian­tun­ti­ja­na.

Kosteuden mittausta seinästä.

Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset

Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset kytkeytyvät ihmisen terveyteen ja ovat siten moniulotteisia ja haasteellisia. Pyrkimyksenämme on olla alan luotettavin tutkija.

Talonrakennustöiden valvonta

Valvomme rakentamisen toteutumista asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Huolehdimme myös mahdollisiin lisä- ja muutostöihin liittyvistä selvityksistä ja tarkastuksista.
Mies suunnitelmapiirustus kädessä rakennustelineellä.
Näytepusseja lattialla.

Rakennusterveysasiantuntijan palvelut

Rakennusterveysasiantuntijamme tutkivat rakennuksesi tervellisyyden tarkastelemalla sen rakenteita ja tekniikkaa, sisäilmaa ja -olosuhteita, käyttötarkoitusta ja käyttöä.

Yhteystiedot

Kuva
Tero Hannuksela
Tero
Hannuksela
Toimialajohtaja
Projektinjohto, rakennusterveys ja liiketoiminnan kehitys
+358 44 427 9499