Olennaisuusanalyysin tavoitteena on tunnistaa organisaatiolle olennaiset vastuullisuusasiat. Tyypillisesti olennaisuusanalyysissa tunnistetaan niin sidosryhmille kuin yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävät vastuullisuus- ja kestävyysasiat, ja löydetään kaikista tärkeimmät vastuullisuuden ja kestävyyden osa-alueet ja kehittämisen paikat. 

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD nostaa olennaisuusanalyysin entistä keskeisempään asemaan. Jatkossa yrityksissä on kyettävä tunnistamaan olennaiset kestävyysasiat niin vaikutusten kuin taloudellisen olennaisuuden näkökulmista, eli sekä yrityksen liiketoiminnan negatiiviset ja positiiviset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön että kestävyysseikoista yritykselle aiheutuvat riskit ja mahdollisuudet - tällöin puhutaan kaksoisolennaisuudesta. 

Yritysten, joita kestävyysraportointidirektiivi koskee, on myös kuvattava kaksoisolennaisuusanalyysiprosessinsa vuosittaisessa kestävyysraportoinnissaan. Kestävyysraportointidirektiivin tavoitteena onkin luoda vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä yritysten kestävyysraportointiin ja siten myös parempi näkymä toimijoiden vaikutuksiin, vastuullisuustavoitteisiin ja -toimenpiteisiin. 

Toteutamme olennaisuusanalyysin ja kaksoisolennaisuusanalyysin asiakkaillemme kokonaisuudessaan tai soveltuvin osin. Keskeisiä vaiheita ja näkökulmia ovat:
•    Toimintaympäristön ja siihen vaikuttavien tulevaisuuden trendien tarkastelu ja arviointi organisaation toimintaa, tilannetta ja strategiaa vasten, mukaan lukien mm. kilpailija- ja toimiala-analyysit
•    Yritykselle keskeisen yritysvastuullisuussääntelyn ja -vaatimusten koonti ja tarkastelu
•    Tavoitteellisen sidosryhmävuorovaikutuksen suunnittelu ja toteuttaminen, mukaan lukien mm. (arvoketjun) sidosryhmien tunnistaminen ja analysointi, haastattelujen ja kyselyjen toteuttaminen, työpajojen ja muun sidosryhmien kuulemiseen tähtäävän vuorovaikutuksen suunnittelu ja fasilitointi sekä tulosten analysointi 
•    ESRS-standardeihin, liiketoiminta- ja toimintaympäristöanalyysiin ja sidosryhmiltä saatuun tietoon pohjaten yritykselle relevanttien kestävyysasioiden tunnistaminen sekä niiden vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien arviointi olennaisten kestävyysasioiden määrittelemiseksi (sisältäen myös esim. tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen tai luontojalanjäljen laskennan)
•    Olennaisten kestävyysasioiden koonti ja vertailu sekä johtopäätösten kuvaaminen ja seuraavien toimenpiteiden suunnittelu tiedon pohjalta

Paitsi kestävyysraportoinnille, olennaisuusanalyysi luo vahvan pohjan myös muulle yrityksen vastuullisuustyölle, kuten vastuullisuusohjelman luomiselle. Olennaisuusanalyysin avulla voidaan tunnistaa myös laajemmin kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen tarpeita ja uusia mahdollisuuksia, ja hyvä ymmärrys toimintaympäristön muutoksista ja sidosryhmien tarpeista ja arvostuksista on myös tärkeää riskienhallintatyötä tukien myös strategista suunnittelua. 

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä tarpeisiinne sopiva vastuullisuuspalveluiden kokonaisuus!
 

Tutustu seuraavaksi näihin palveluihin:

Vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuus on edellytys toiminnan menestymiselle, mutta sen toteuttaminen voi olla haastavaa. Asiantuntijamme tekevät vastuullisuudestanne näkyvää.