Miksi valita Sitowise

Helppo ja selkeä työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Valmiit mittarit luonnon monimuotoisuustyön tulosten raportointiin.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kuntien rooli luonnon monimuotoisuuden edistäjinä on tunnustettu ja merkittävä, sillä useat ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään paikallisesti.  Tätä roolia tukemaan on kehitetty Sitowisen LuMo-katsaus.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen  kannattaa kytkeä yhteen muiden kunnan toiminnan tärkeiden päämäärien kanssa ja osaksi kestävää kehitystä.  Kunnat voivat muun muassa kartoittaa alueensa luontoarvoja, ohjata maankäyttöä luonnonarvoja vaalien, torjua haitallisia vieraslajeja, toteuttaa luonnonsuojeluhankkeita, uudistaa metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä sekä hyödyntää luontopohjaisia ratkaisuja, kuten hulevesikosteikkoja ja monimuotoisia viherrakenteita. LuMo-katsaus on työkalu, jolla tämä voidaan tehdä hallitusti ja työn tulokset raportoiden.

Luonnon monimuotoisuuden katsaus tarjoaa kunnille

  • tietopaketin kansainvälisen ja kansallisen luonnon monimuotoisuustyön linjauksista ja tavoitteista
  • karttapohjaisen analyysiin kunnan alueella sijaitsevista luontotyypeistä
  • kattavan indikaattoripaketin luonnon monimuotoisuuden tilan ja sen kehityksen arvioimiseksi ja seuraamiseksi
  • ehdotuksia toimenpiteistä, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää ja kehittää. 

Katso video: Nurmikon korvaaminen monimuotoisella kasvillisuudella olisi palvelus luonnolle

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.
Kimalaiskuoriainen_Lauri_Erävuori kuvaaja mainittava

Sitowise auttaa kunnat alkuun luonnon monimuotoisuustyössä

"Vaikka kunnissa on toteutettu luontotoimia jo pitkään, tietoa luontoarvoista ja ekologisista verkostoista tarvitaan tavoitteiden määrittelyä ja toimenpiteiden suunnittelua varten lisää. LuMo-katsaus on työkalu tähän."

Luonnon monimuotoisuustyön höydyt kunnalle  

Luonnon monimuotoisuuden merkitys ja sen turvaamisen tarve on tunnistettu yhä laajemmin. Kunnissa tehdäänkin jo nyt useita luonnon monimuotoisuutta turvaavia ja lisääviä toimia, muun muassa suojelu- ja kunnostushankkeita. Kuntien rooli luontotietoisuuden lisääjänä on tärkeä. 

Luonnon monimuotoisuustyön kautta kunnan on mahdollista saavuttaa useita hyötyjä. Suomi valittiin vuonna 2019 maailman parhaaksi luontomatkailukohteeksi ja lumo-toimet edesauttavat luontomatkailun ja sitä kautta kunnan elinkeinotoiminnan kehittymistä. Luonto on tärkeä viihtyvyystekijä myös kuntalaisten silmissä ja lisää täten myös kunnan elinvoimaisuutta. Lähiluonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatu tutkimuksissa vahvaa näyttöä. 

Useat luonnon monimuotoisuutta parantavat toimet ovat vahvasti kytköksissä myös kuntien ilmastotavoitteisiin, sillä ne kasvattavat ja ylläpitävät hiilinieluja ja -varastoja. Kattavalla ja kytkeytyneellä suojelualueverkostolla yhdistettynä talousmetsien ilmastokestävään hoitoon ja käyttöön on tärkeä rooli sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä että siihen sopeutumisessa. Esimerkiksi metsien ja soiden suojelu suojelee myös niiden merkittäviä hiilivarastoja. 

Luonnon monimuotoisuus ja toimivat ekosysteemit palveluineen ovat elintärkeitä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.  Sitowisen LuMo-katsaus tukee ja helpottaa kunnan luonnon monimuotoisuustyön suunnittelua ja seurantaa sekä toimii apuna luonnon monimuotoisuustyöstä viestittäessä.