Miksi valita Sitowise

Uniikki palvelukonsepti vain Sitowisestä
Monialainen asiantuntijaverkosto käytössänne
ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidut toiminnanohjausjärjestelmät
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ainutlaatuinen kiertotalouden ja massojenhallinnan palvelukonsepti

Laadimme aluekehitystä varten tiekartan, jonka pohjalta tilaaja voi täsmentää omaa maa-ainesstrategiaansa osana resurssitehokasta kiviaineshuoltoa ja elinkeino- ja ympäristötavoitteita. Työn nykytila-analyysissa huomioidaan seudulliset erityispiirteet. Tuotamme pelisäännöt maa-ainesstrategiatyön lisäksi aluekehityshankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja toteutukseen.  

Luomme tarpeisiinne ja organisaatioonne sopivat resurssiviisaan maankäytön ohjeet nykytilan kartoituksella ja tavoitetilan määrittelyllä sekä tuotamme tsekkilistat tavoitteisiin pääsemiseksi: kaavoitukseen, suunnitteluun, rakennuttamiseen, toteutukseen.

Image
ikoni idea

Palvelumme hyödyt ja mahdollisuudet

 • Pitkän aikavälin suunnittelu
 • Ennakointi ja varautuminen 
 • ”Oikea” toteuttamisjärjestys 
 • Kustannussäästöt

Maa-aineshuollon esiselvitykset 

Selvitystyössä kuvaamme maa-aineshuollon liiketoimintaympäristön nykytilan. 

Tiekartta maa-ainesstrategian luomiseksi 

Luomme mallin, jolla voit kustannus- ja resurssitehokkaasti hoitaa maa-aineshuoltosi ottaen huomioon ympäristölliset ja taloudelliset näkökulmat. 

Aluerakentamishankkeiden hallintamallit 

Laadimme ohjeistuksen ja toimintaperiaatteet sekä teemme ehdotuksen rakennustoiminnan koordinoinnista. Määrittelytyöhön sisältyy

 • Yhteistyöryhmät ja niiden kokoonpanot sekä tehtävät 
 • Roolit, tehtävät ja vastuut 
 • Työn- sekä kustannustenjako toimijoiden välillä  
 • Päätöksentekoprosessi.

Massakoordinaattoritehtävät ja massojenhallintasuunnitelmat 

Tehtävät pitävät sisällään rakentamisen vaiheistuksen, kuljetusten minimoimisen ja massavirtojen koordinoinnin sekä rakennusvaiheen logistiikan ja väliaikaisratkaisuiden suunnittelun. Tehtäviin kuuluu

 • Massatalouslaskelma 
 • Alueen vaiheistus ja aikataulutus 
 • Kuljetusten minimointi 
 • Väliaikaisratkaisut ja massatasapaino 
 • Yhteistyöryhmien koordinointi 
 • Raportointi tuloksista.

Aluekehityshankkeen rakentamisen vaiheistuksen suunnittelu 

Rakentamisen vaiheistuksessa huomioimme alueen maamassatasapainon toteuttamisen, rakentamisvaiheen logistiikan ja väliaikaisratkaisut kuljetukset minimoiden, rakentamisajan viihtyvyyden parantamisen sekä rakentamisen hallintamallin toteuttamisen.

vastuullinen purkaminen on kiinteistön elinkaaren arvokas loppu

Digitaaliset työkalut massojenhallintaan 

Tuotamme asiakkaan tarpeeseen sopivat massojenhallinnan työkalut sekä massatalouslaskelmat. Työmme sisältää maamassahallinnan tavoitetilan, tarpeiden ja tietolähteiden kartoituksen, tietojärjestelmän käsitemallin määrittelyn sekä tiedontuotannon ja ylläpitoprosessien määrittelyn.

Maamassojen kierrättäminen on usein taloudellisin ja ympäristöystävällisin ratkaisu.

MassaLouhi tehostavaa massojenhallintaa

Sitowisen kehittämä MassaLouhi on massojenhallinnan paikkatietoon pohjautuva massojenhallinnan työkalu, joka on luotu tehostamaan massojenhallintaa kunnissa, rakennusliikkeissä tai teollisuudessa. Tiedonsiirtoa pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle, ja ohjelmassa hyödynnetään avointa rajapintaa, jolloin työkalun voi linkittää muihin käytössä oleviin järjestelmiin tarpeen mukaan.

MassaLouheen piirretään suunnittelualue ja syötetään massatiedot hankkeen vaiheen mukaisella tarkkuudella. Järjestelmä havainnollistaa massojenhallinnan tilannekuvaa karttapohjaisesti. Järjestelmään syötetyistä tiedoista kootaan erilaisia esityksiä ja raportteja kaivettavista ja tarvittavista massoista sekä niiden kuljetuksista ja kuljetusten vaikutuksista ympäristöön. Tämän datan pohjalta pyritään optimoimaan massojen siirtoja ja siten vähentämään kustannuksia ja päästöjä.

Louhi Smart Site kokoaa Sitowisen massojenhallintapalveluiden digiratkaisut yhdeksi konseptiksi

Sitowisen Louhi Smart Site tuo työmaan materiaalimäärien ja kustannusten hallinnan ajantasaisesti lähemmäksi työmaan johtoa. Konsepti vastaa työmaiden digitaalisen murroksen haasteeseen muun muassa seuraavin tavoin:

 • se vahvistaa sekä suunnittelun että hankintojen toteutuksen johtamista
 • auttaa joustavasti kokoamaan yhteen työmaan materiaalivirrat reaaliaikaisesti
 • parantaa kustannustehokkuutta vähentäen materiaalihävikkiä
 • minimoi riskien mahdollisuutta.

Louhi Smart Site auttaa hallinnoimaan työmaan toteutuksen seurantaa ja nopeuttaa työnjohdon raportointia. Taloudellisen kannattavuuden parantuessa on toiminta myös kiertotaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna sekä vastuullista että vaikuttavaa.

Maapörssi kierrättää ylijäämämaat

Valitsemalla Maapörssin varmistat maa-ainesten nykyaikaisen kierrätyksen. Avullamme tarjoat ja vastaanotat puhtaat ylijäämämaa-ainekset ja purkumateriaalit niin yksityisiin kuin ammattimaisiin maarakennustarpeisiin – ympäri vuoden ja vuorokauden. Kauttamme saat myös korkealaatuiset infra-, maa- ja viherrakentamisen tuotteet.

Asiantuntijamme opastavat työmaasi ylijäämämaa-ainesten kierrättämisessä; huolellisesti toteutettu maa-aineskiertotalous on kestävä vaihtoehto, joka korvaa luonnosta kaivetut maa-ainekset ja on lähtökohtaisesti taloudellisempi sekä ympäristöystävällisempi ratkaisu.

Maapörssi tarjoaa kaikille veloituksettoman kanavan ilmoittaa ylimääräisistä maa-aineksista. Tutustu Maapörssiin!

MaaApp sujuvoittaa maamassojen kuljetukset

MaaApp on sovellus, joka sujuvoittaa maa-ainesten kuljettajan työtä. Sen avulla kuljettaja saa kuljetusten tiedot suoraan taskuunsa - puhelimeen tai vaikka tablettiin. Tieto kulkee reaaliaikaisesti, jolloin projekteja ja työmaita on helppo seurata, hallinnoida ja raportoida. Lue lisää MaaAppista!

Tutustu Helsingin Massatyökaluun!