Vastuullisuus on erottamaton osa jokaisen menestyvän yhteisön tai organisaation toimintaa läpi toimintasektoreiden ja -ympäristöjen. Me Sitowisella työskentelemme joka päivä vastuullisuuden eturintamassa. Haluamme olla asiakkaillemme kaikkein vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä ja auttaa heitä ylittämään omat vastuullisen toiminnan tavoitteensa. 

Laajan asiantuntijajoukkomme kautta tarjoamme monipuolisesti palveluja vastuullisuuden ja sen eri osa-alueiden edistämiseksi eri yhteisöissä ja organisaatioissa. Yksi keskeisimmistä vastuullisuuden palveluistamme on vastuullisuusohjelman laadinta. 

Vastuullisuusohjelma (myös vastuullisuussuunnitelma) on vastuullisuustyön kivijalka. Siinä määritellään yhteiset tavoitteet vastuullisuuden ja sen eri osa-alueiden edistämiselle, tavoitteisiin johtavat toimenpiteet sekä niiden onnistumista kuvaavat mittarit ja seurantamenetelmät tietyllä aikavälillä. Vastuullisuusohjelma toimii kaikkien vastuullisuustyön osien, kuten koordinoinnin, resursoinnin, viestinnän ja seurannan, perustana, ja sitouttaa koko organisaation vastuullisuustyöhön. 

 

Tyypillinen vastuullisuusohjelman laadintatyö sisältää seuraavia vaiheita:

 • Tilannekuvan luominen vastuullisuuden nykytilasta yhteisössä tai organisaatiossa
 • Keskeisten henkilöiden ja sidosryhmien tunnistaminen, sidosryhmäyhteistyö ja yhteiskehittäminen
 • Vastuullisuustavoitteiden ja -painopisteiden yhteinen tunnistaminen, valinta ja määrittelyn
 • Tavoitteisiin johtavien toimenpiteiden tunnistaminen, suunnittelu ja arviointi
 • Toimenpiteiden onnistumisen mittareiden ja seurantamenetelmien luominen
 • Kokonaisuuden validointi ja koostaminen ohjelmadokumentiksi
   

Riippuen organisaation tarpeista, luonteesta sekä toimintaympäristöstä vastuullisuusohjelman laadintaan voidaan sisällyttää erilaisia lisäosia, kuten:

 • Vastaavien toimijoiden vastuullisuustoiminnan benchmarkkaus tai kilpailija-analyysi 

 • Sidosryhmien vastuullisuustarpeiden kartoitus

 • Vastuullisuuskoulutukset ja asiantuntijasparraukset

 • Vastuullisuusviestinnän ja -vuorovaikutuksen suunnittelu

 • Vaikutusten arviointi, esimerkiksi hiilijalanjälkilaskenta tai elinkaariarviointi

 • Organisaation vastuullisuuden vision ja mission määrittely


Lisäksi ennen vastuullisuusohjelman laadintaa toteutettava olennaisuusanalyysi rakentaa vahvan pohjan vastuullisuusohjelmalle, ja se voidaan toteuttaa myös laajempana EU:n kestävyysraportointivaatimuksiin (CSRD) vastaavan kaksoisolennaisuuden periaatteen mukaan.  

Ohjelman laadinnassa hyödynnämme aina kuhunkin vaiheeseen sopivia työtapoja, kuten työpajatyöskentelyä, haastatteluja, kyselytutkimuksia ja aineisto- ja tilastoanalyyseja. Toteutamme niitä sekä perinteisin että sähköisin menetelmin. Kukin ohjelmatyön kokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti, ja tyypillisesti toteutamme vastuullisuusohjelman myös suoraan asiakkaan brändin ja visuaalisen ilmeen mukaisesti.  

Tutustu seuraavaksi näihin palveluihin:

Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysissa tunnistetaan niin sidosryhmille kuin yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävät vastuullisuus- ja kestävyysasiat.

Vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuus on edellytys toiminnan menestymiselle, mutta sen toteuttaminen voi olla haastavaa. Asiantuntijamme tekevät vastuullisuudestanne näkyvää.