Miksi valita Sitowise

Yksittäisestä luontoarvosta ekologiseen kompensaatioon.
Monialainen asiantuntijajoukko käytettävissä.
Kehitämme alaa - tunnemme tulevan.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on kaikkien etu. Kehittyvässä yhteiskunnassa rakennetaan uutta, korjataan vanhaa ja ylläpidetään erilaisia toimintoja. Kaikessa toiminnassa on kuitenkin tärkeää vaalia luonnon monimuotoisuutta.

Tarjoamme vahvan ja monipuolisen ympäristöosaamisemme asiakkaan käyttöön. Hallitsemme sekä yksittäisiä luontoarvoja ja luonnonvaroja koskevat tarkastelut että laajemmat näkökulmat ekologisiin kompensaatioihin asti. Asiantuntijamme kehittävät aktiivisesti alaansa.

Työssämme hyödynnämme monipuolisesti paikkatietoaineistoja analyysien ja suunnitelmien tuottamisessa. Käytämme monipuolisesti uusimpia menetelmiä ja aineistoja. Maastoinventoinneissa käytämme Sitowisen kehittämää maastotallennusohjelmaa, jolla voidaan tallentaa paikkatietoon pohjautuen tiedot suoraan maastossa.

Luontoselvitysten ja -arviointien monipuolinen palvelupaletti

Luontoselvitykset​

Luontoselvityksellä kartoitetaan alueen luontoarvot. Tietoa kohteena olevan alueen luonnosta kootaan ja analysoidaan erilaisista paikkatietoon perustuvista lähteistä. Luontoselvityksiin kuuluu olennaisena osana maastoinventoinnit, joilla saadaan koottua tarkat tiedot luonnonympäristöstä.

Sitowisellä luontoselvitykset ovat osaamisemme ytimessä ja alan parhaiden tekijöiden näpeissä.

Osaamisalueemme kattaa laaja-alaisesti luontoselvitykset lajikohtaisista selvityksistä luontotyyppiselvityksiin sisältäen eri eliöryhmät, kuten nisäkkäät, linnut, kasvit ja hyönteiset. Maastoinventointien yhteydessä selvitämme aina myös vieraslajien esiintymisen.

Natura-arvioinnit

Kun hankkeet sijoittuvat Natura-alueelle tai sen lähistölle, täytyy varmistaa, etteivät alueen suojelutavoitteet vaarannu. Jos hankkeella kuitenkin todetaan mahdollisesti olevan heikentäviä vaikutuksia alueen suojelutavoitteille, tehdään alueelle Natura-arviointi. Natura-arvioinneissa tarkastelemme myös mahdollisia keinoja lieventää vaikutuksia yhteistyössä hankesuunnittelun kanssa.

Luontovaikutusten arvioinnit​

Maankäytön suunnittelussa sekä hankkeiden suunnittelun yhteydessä on tarpeen arvioida suunnitelman tai hankkeen vaikutukset. Luontovaikutusten arvioinneissa Sitowisellä on laaja osaaminen. Vaikutusten tunnistaminen ja vaikutusten merkittävyyden määrittely on olennainen osa arviointia, ja olemme kehittämässä vaikutusten arviointia jatkuvasti.

Ekologisen verkoston toimivuustarkastelut ja suunnittelu

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi niin sanottu ekologinen verkosto on olennainen, erilliset arvokkaiksi todetut alueet kytkevä verkosto, joka mahdollistaa lajien liikkumisen. Teemme laaja-alaisia sekä hankekohtaisia ekologisen verkoston suunnitelmia, toimivuustarkasteluja ja määrittelyjä käyttäen monipuolisesti paikkatietoa.

Ekosysteemipalvelutarkastelut​

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tarjoamia aineellisia ja aineettomia palveluja. Ne voidaan jakaa neljään luokkaan: tuotanto-, ylläpito-, sääntely- ja kulttuuripalveluihin. Luonnon tarjoamia tuotantopalveluja ovat esimerkiksi ravinto ja vesi sekä lääke- ja rakennusaineet. Ekosysteemipalvelutarkasteluja tarjoamme laaja-alaisella osaamisryhmällä.

Kompensaatiotarkastelut

Ekologisen kompensaation keinoin hyvitetään ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta. Kompensoiminen on viimeinen ratkaisu: ensisijaisesti hankkeissa pyritään kaikin keinoin estämään haittojen syntyminen tai lieventämään niiden vaikutuksia.

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan erilaisia menettelytapoja, joilla esimerkiksi rakentamisen aiheuttamaa haittaa hyvitetään parantamalla elinympäristön tilaa toisaalla. Rakentamisen aiheuttama haitta voidaan hyvittää esimerkiksi suojelemalla, kunnostamalla tai ennallistamalla elinympäristöjä harkitussa vaihtoehtoisessa sijainnissa.

Kompensaatiotarkasteluja tekevät sitowiseläiset ovat alansa kärkeä. He ymmärtävät ajoituksen ja menettelyjen seuraukset ja osaavat valita vaikuttavat kompensaatiokeinot.

Laadimme myös luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuslupahakemuksia käsittäen tarvittavat kompensaatio- ja/tai lievennystoimenpiteet, seurannan suunnittelun ja mahdolliset lajien siirtosuunnitelmat.

Kompensaation ajoitus ja keinot vaikuttavat tulokseen. Asiantuntijamme osaavat valita ne oikein parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi.

Seurannat

Hankkeiden tai suunnitelmien yhteydessä voi olla tarve seurata muutoksia luonnonympäristössä kohdistuen joko laaja-alaisemmin luonnonympäristöön tai yksittäiseen lajiin tai luontokohteeseen. Suunnittelemme ja toteutamme seurannan tapauskohtaisesti.

Tyypillisiä seurantoja ovat esimerkiksi maa- tai merikotkaseurannat, joissa hyödynnetään muun muassa GPS-lähettimiä. Seurannoissa hyödynnämmekin uusinta tekniikkaa paikkatietoanalyyseihin kytkeytyen. Ympäristömuutoksen seurannassa käytämme muun muassa helikopterikuvausta.

suomi areena luonnon monimuotoisuus rakentaminen

Mitä rakennushankkeissa tapahtuu luonnolle?

Voidaanko kaupunkien kasvu yhdistää luontokadon pysäyttämiseen? Aiheesta olivat vuoden 2022 SuomiAreenassa keskustelemassa Pirkka-Pekka Peteliuksen johdolla muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola, ympäristöasiantuntija Jaakko Kullberg Sitowiseltä sekä ympäristöasiantuntija Laura Eklund Skanskalta.