Miksi valita Sitowise

Yhteen hitsautunut asiantuntijatiimi
Vuosien kokemus tuulivoimahankkeista
Monipuolinen osaaminen hankkeen eri vaiheisiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tuulivoimahankkeen rakentamista edeltää useamman vuoden selvitys-, neuvottelu-, suunnittelu- ja arviointityö, minkä lisäksi tarvitaan erilaisia sopimuksia ja lupia. Näiden työvaiheiden asiantunteva toteutus ja koordinointi sekä sujuva vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa koko prosessin ajan auttavat hanketta etenemään menestyksekkäästi.

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana ehtii tapahtua paljon, ja hankkeeseen tarvitaan monenlaista erityisosaamista. Hankkeen suunnitteluvaiheessa olemme hanketoimijan tukena niin hankkeen alkuvaiheen selvityksissä, kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa, tarkemmissa selvityksissä ja suunnittelussa kuin lupaprosesseissakin. Tuulivoimaloiden kohotessa hankealueelle hoidamme tuulivoimahankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Lapojen jo pyöriessä huolehdimme toiminnanaikaisesta seurannasta. 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana ehtii tapahtua paljon, ja hankkeeseen tarvitaan monenlaista erityisosaamista

tuulivoimahankkeet ovat vuosien projekteja

Tuulivoima on tulevaisuutta – ja tätä päivää 

IImastonmuutoksen torjunnan sekä teollisuuden, lämmöntuotannon ja liikenteen sähköistymisen arvioidaan johtavan sähkönkulutuksen kasvuun. Päästöttömänä ja uusiutuvana energiantuotantomuotona tuulivoima on oiva tapa vastata tähän kysyntään edesauttaen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi tuulivoiman rakentamisella voidaan kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta. 

Nykyisellä kustannustasolla tuulivoima on Suomessa edullisin energiantuotantotapa, ja tulevaisuuden tuulivoimahankkeet rakennetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Suomessa suunnittelussa olevien tuulivoimahankkeiden määrä onkin ollut tasaisessa nousussa viime vuosien aikana.

Kehittyneen tuulivoimateknologian myötä tuulivoimaa on mahdollista nykyisin tuottaa kautta maan. 

Tuulivoimapalvelumme kattavat hankkeen kaikki tarpeet 

Sitowisen monialaisesta osaamisesta ja yhteistyöverkostosta löytyy asiantuntijat kaikkiin tuulivoimahankkeen tarpeisiin. Kun tarvittava asiantuntijaverkosto on valmiina, on hankkeen eteneminen sujuvaa ja tiedonkulku saumatonta. 

Palvelumme tuulivoimahankkeissa: 

 • esiselvitykset 
 • luontoselvitykset 
 • linnustoselvitykset ml. satelliittiseurannat, satelliittiseurantadatan analyysit, törmäysmallinnukset, vaikutustenarvioinnit, lievennyskeinot sekä kompensaatiotoimet ongelmanratkaisukeskeisesti
 • maisemaselvitykset 
 • kaavoitus ​ 
 • YVA-tarveharkinta ja YVA-prosessi​ 
 • jälkiseurannat​ 
 • suunnittelutarveratkaisut​ 
 • rakennusluvat​ 
 • tie- ja aluesuunnittelu, geotekninen suunnittelu: nostokentät, tuulivoimaloiden perustukset, tiet, kustannus- ja määrälaskenta​ 
 • rakennuttaminen ja valvonta​ 
 • erikoiskuljetuksiin liittyvät tarkastelut​.