Täysin kotimainen Myrsky Energia Oy aikoo olla Suomen suurin uusiutuvan sähkön tuottaja vuonna 2030. Sitowise tuottaa tuulivoimahankkeiden laajat ja tärkeät YVA-selvitys- ja kaavoitusprosessit. Tiedonhallinta on osa toimivaa ja vastuullista projektia.

Tuulivoima kulkee Suomessa vahvassa myötätuulessa. Uusiutuvan tuulisähkön osuus Suomen sähköntuotannosta nousee tällä vuosikymmenellä merkittäväksi. Eri vaiheissa olevia hankkeita on vireillä reilusti yli 20 000 megawatin (MW) edestä.

Vuonna 2020 perustettu Myrsky Energia Oy (Myrsky) on uusimpia toimijoita alalla, mutta yrityksen 30 henkilön tiimillä on vankka kokemus tuulivoimasta. Toimitusjohtaja Tuomas Candelin-Palmqvist tuntee liiketoiminnan läpikotaisin ja Myrsky on lähtenyt markkinoille määrätietoisin askelin.

Tavoitteemme on olla Suomen suurin uusiutuvan sähkön tuottaja vuonna 2030, mikä tarkoittaa vähintään 2 000 MW:n tuotantokapasiteettia. Tähtäämme siihen, että tuotamme merkittävän osan siitä tuulella. Tällä hetkellä meillä on työn alla 3 000 MW:n edestä hankkeita ja tarkoitus on, että tuotamme uusiutuvaa sähköä jo kuluvana vuonna.

Iso määrä tietää useita samaan aikaan työstettäviä hankkeita. Tuulivoiman osalta YVA-selvitys on keskeisessä asemassa. Candelin-Palmqvist pitää sitä äärimmäisenä ja hyvin myönteisenä oikeuksia turvaavana tekijänä kaikkia sidosryhmiä kohtaan. Kaavoitus ja luvitus ovat niin ikään keskeiset valmisteltavat asiat.

Kyseessä ovat erittäin laajat kokonaisuudet ympäristön, luonnon, ihmisten ja yhteiskunnan kannalta katsottuna. Näitä selvittämään ja valmistelemaan tarvitsemme ammattimaisen yhteistyökumppanin.

Toimitusjohtaja Tuomas Candelin-Palmqvist, Myrsky Energia Oy

Asiantuntevuus, ammattimaisuus, joustavuus ja kyky viedä useita hankkeita eteenpäin samanaikaisesti laadukkaasti; siinä tekijöitä, joita Candelin-Palmqvist arvostaa kumppanissa. Sitowisen, joka oli hänelle jo ennestään henkilötasolla tuttu, suhteen ne toteutuvat todella hyvin.

– Laadukas ja huolellinen työ on ensiarvoisen tärkeää. Ja luottamus siihen, että useat yhtäaikaiset hankkeet etenevät suunnitellusti.

Tiivis yhteistyö vauhdittaa etenemistä

Vanhempi ympäristöasiantuntija Johanna Hätälä Sitowiseltä kertoo, että he olivat mukana ensimmäisessä tuulivoimaprojektissa vuonna 2014. Siitä eteenpäin tahti on kiihtynyt paljon ja tällä hetkellä projektien parissa työskentelee Sitowisellä 20–30 henkilöä. He ovat biologian, maantieteen, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, kaavoituksen, maa- ja metsätaloustieteiden sekä paikkatiedon osaajia.

YVA-prosessi jakautuu Hätälän mukaan kahteen osaan: ohjelmavaiheeseen ja selostukseen, missä tapahtuu itse vaikutusten arviointi. Samaan aikaan on rinnalla menossa tuulivoimaosayleiskaavan valmistelu eri vaiheineen. Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus ottaa sitten kantaa konsultin laatimaan arviointityöhön antamalla YVA-prosessista perustellun päätelmän.

Hätälä allekirjoittaa Candelin-Palmqvistin näkemyksen hyvin laaja-alaisesta kokonaisuudesta. Koko projektin aikajana venyy noin kahden vuoden mittaiseksi.

– Kaikki pohjautuu alueella tehtäviin luontoselvityksiin kuten monipuolisiin linnustoselvityksiin kattaen esimerkiksi pesimälinnuston, muutonseurannat ja soidinalueet. Lisäksi tietysti selvitetään alueelta kasvillisuus- ja luontotyypit, maiseman arvokohteet sekä laaditaan arkeologinen inventointi. Maastoselvityksien ohella arviointi pohjautuu olemassa oleviin ympäristötietoihin.

Hätälällä on hankkeissa usein projektipäällikön rooli. Hän korostaa, että konsultti katsoo hanketta ja arvioi vaikutuksia objektiivisesti. Hankkeiden sujuvan etenemisen kannalta hän vannoo aktiivisen vuorovaikutuksen nimeen.

Tiivis yhteistyö tuulivoimayhtiön kanssa on avainasemassa, se edesauttaa selvitysten tekemistä ja prosessin etenemistä. Suora ja mutkaton toiminta avoimesti kommunikoiden on meidän tapamme toimia.

Vanhempi ympäristöasiantuntija Johanna Hätälä, Sitowise

Myrsky saa Hätälältä kiitoksen aktiivisuudesta, helposta lähestyttävyydestä ja sujuvasta yhteistyöstä. Kun käsillä on useita projekteja samaan aikaan, yhdellä yhteydenotolla saa hoidetuksi monta asiaa. Ja niitähän riittää, niin maastossa kuin toimistopöydän ääressä.

– Maastossa tehtävien töiden osuus on noin puolet koko projektista. Maastotyöt ajoittuvat pääosin maaliskuusta lokakuuhun. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun miettii hankeen aikaikkunaa. Mitä aiemmin hanketoimija on yhteydessä konsulttiin uuden hankkeen käynnistämisestä, sitä helpommin pystytään suunnittelemaan ja varmistamaan maastotöiden oikea-aikaisuus.

Ajantasaista tietoa huolenpidolla höystettynä

Digitaalisten ratkaisujen asiakaspäällikkö Sanna Mäyrä nostaa esiin seikan, että Sitowise on myös vahva dataan ja IT-ratkaisuihin keskittynyt asiantuntijayritys. Myrskyn toiminnassa hyödynnetään Sitowisen digitaalisia tiedonhallinnan ratkaisuja. 

– Voimme tarjota tuulivoimayhtiöille laajasti näitä omaisuudenhallinnan digipalveluita. Meillä on valmiit tuotteet, rajapinnat ja aina ajan tasalla oleva aineisto käytettävissä, ja räätälöitävissä tarpeen mukaan.

Tuulivoimayritys pystyy keskittymään ydintoimintaansa, kun kumppani huolehtii asiakkaalle datan käyttövalmiina ja ajantasaisena. 

– Tuulivoimayhtiö tarvitsee ajantasaista ja luotettavaa dataa tuulivoimahankkeen eri vaiheissa esiselvityksistä rakentamiseen ja ylläpitoon. Me olemme mukana tukemassa tiedolla johtamista ja tietovirtojen luomista tuulivoimayhtiön arjessa. Se, että päätökset ja toiminta tukeutuvat laajalti dataan, on osa vastuullisuutta, ja tuo myös aitoa lisäarvoa asiakkaalle, Mäyrä jatkaa.

Tuulivoimalateknologia kehittyy koko ajan ja voimaloiden siivet ulottuvat yhä korkeammalle. Candelin-Palmqvist on tyytyväinen siihen, miten Sitowise vastaa laadukkailla palveluillaan alan haasteisiin. Ja katsoo samalla luottavaisesti pitkälle tulevaisuuteen.

– Tuulisähkön tuotantokustannus on alhaisempi muihin energialähteisiin verrattuna. Tuulivoiman kilpailukyky tulee säilymään pitkään.