Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) ja ympäristöselvitykset

Teemme ympäristöön liittyviä selvityksiä, vaikutustenarviointeja ja tutkimuksia. Yhdistämme ympäristöasiat, sosiaalisen näkökulman, tiedonhallinnan, sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän kaikkeen toimintaan. 

Anne Kangasaho
Osastopäällikkö, Ympäristö
+358 20 747 6191
Sakari Grönlund
Johtava konsultti, Vastuullisuus- ja vuorovaikutuspalvelut
+358 20 747 6190

Toteutamme erilaisten kohteiden ympäristöselvityksiä ja vaikutusarviointeja niin strategisella tasolla kuin yksittäishankkeissa tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Lisäksi hoidamme myös lupaprosesseja. Suunnittelemme ja toteutamme työmme niin, että se tukee suunnittelua ja päätöksentekoa sekä vuorovaikutusta eri tahojen kanssa suunnittelun eri vaiheissa. Kokoamme tarvittavan asiantuntemuksen laajasta ja monipuolisesta osaajajoukostamme asiakkaan tarpeiden, tarkasteltavan kohteen ja sen ympäristön perusteella.

Olemme vuosien varrella tehneet lukuisia ympäristövaikutusten arviointeja (YVA) sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointeja (SOVA). Niissä tarkastellaan muun muassa ihmisiin, maankäyttöön, luontoon ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Arviointiosaamisemme kattaa monipuolisesti muun muassa seuraavat alueet: liikenne ja maankäyttö, energia, maa-ainekset, tuulivoimapuistot ja satamat. Olemme olleet aktiivisesti mukana kehittämässä arviointien menetelmällistä ja vuorovaikutusosaamista sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointeja.

Materiaalien ja massojen hyötykäyttöselvitykset

Ympäristöselvitykset

Melu, tärinä, ilmanlaatu, pohja- ja pintavedet, pilaantuneet maat, maisema

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA, SOVA)

Sosiaalisten- ja ihmisvaikutusten arviointi (SVA, IVA)

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Ympäristöluvat, vesiluvat ja lupahankkeisiin liittyvät erillisselvitykset sekä lupaprosesseihin liittyvät vastineet ja valitukset

Ympäristöraportointi

Ympäristötarkkailuohjelmat

Luonnonympäristöön ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat selvitykset