Rankkasateet ovat kautta historian saaneet kadut tulvimaan ja kellarit täyttymään vedestä tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. Ilmiö ei siis ole uusi, mutta sen uskotaan voimistuvan ilmastonmuutoksen myötä.

- Totuus on, että tapamme rakentaa kaupunkeja aiheuttaa häiriötä luonnon omaan vedenkiertoon. Jo nyt tiedetään, että ilmastonmuutos tulee vahvistamaan ei-toivottuja asioita kuten kaupunkitulvia ja eroosiota, minkä lisäksi ongelmia alkaa ilmetä sellaisillakin alueilla, joilla niiltä on aiemmin vältytty, Nora Sillanpää sanoo.

Nora on kehittänyt kaupunkivesien tutkimusta ja hallintaa yli 15 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän toimii ryhmäpäällikkönä Sitowisen vesipalveluissa ja Aalto-yliopiston osa-aikaisena hulevesiprofessorina.

Ratkaisut löytyvät työkalupakista

Hulevesien hallinnan haasteet ovat pitkälti nykyaikaisen rakentamisen aiheuttamia. Toisaalta juuri rakentamisen menetelmät ovat käytettävissä myös ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisuja on jo valtavasti. Kyse on valinnoista – siitä, mitä haluamme saada aikaiseksi.

Nora Sillanpää, Sitowise

- Kaupunkialueilla on olennaista käyttää sellaisia elementtejä ja menetelmiä, jotka jäljittelevät hulevesien hallinnan luonnonmukaisia prosesseja. Näitä ovat esimerkiksi imeyttäminen vettä läpäisevien pintamateriaalien avulla, viivyttäminen esimerkiksi altaissa ja painanteissa sekä suodattaminen ja puhdistaminen kasvillisuuden avulla ennen hulevesien ohjaamista lähimpään vesistöön, Nora luettelee.

- Olennaista on, että meillä on jo nyt käytössämme valtava määrä erilaisia hulevesien hallintaa helpottavia ratkaisuja. Kyse on enemmänkin valinnoista – siitä, mitä haluamme saada aikaiseksi. Kaupunkialueet ovat keskenään erilaisia, ja monialaisesti suunnitellen voimme valita kullekin alueelle parhaiten soveltuvat keinot. Toivoakseni voimme tulevaisuudessa palauttaa luonnonmukaiset elementit takaisin kaupunkeihin, sillä niiden avulla vesiympäristö ja -infrastruktuuri sopeutuvat ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, hän jatkaa.

Hulevesien hallinnassa kiinnitettävä huomiota laatuun

Valistuneiden arvioiden mukaan ilmastonmuutos lisää sadantaa noin 20–30 prosentilla, jopa enemmän. Voisi siis ajatella, että hulevedet saadaan jatkossa hallittua onnistuneesti, kun viemäriverkoston kantokykyä lisätään laskennallisesti samassa suhteessa. Näin ei kuitenkaan Noran mukaan ole.

Ilmastonmuutoksen vaikutusta hulevesien laatuun ei vielä ole tutkittu riittävästi.

Nora Sillanpää, Sitowise

- Ilmastonmuutoksen todellisia vaikutuksia ei vieläkään pystytä ennustamaan sillä tarkkuudella, mitä viemärimitoituksen tarkistaminen edellyttäisi. Niin tärkeä kuin toimiva viemäriverkosto onkin tulvariskin hallitsemisessa, sen kapasiteetti on aina rajallinen, hän sanoo.

Viemäriverkosto ei myöskään ratkaise hulevesien hallinnan laadullisia tavoitteita.

- Ilmastonmuutoksen vaikutusta hulevesien laatuun ei vielä ole tutkittu riittävästi. Esimerkiksi talviaikaisen sateisuuden ja rankimpien sateiden yleistyminen heijastuvat väistämättä vesistöjen kuormitukseen, mikäli emme huomioi laadullista hulevesien hallintaa kaupunkialueilla. Meidän on siis pyrittävä lisäämään muun muassa valuma-alueiden kykyä varastoida ja pidättää vettä tilapäisesti sekä varmistaa tulvareittien ja tilapäisten tulva-alueiden olemassaolo, Nora lisää.

- Noin yhdeksän kymmenestä suomalaisesta asuu jo nyt kaupungeissa, ja on tärkeää säilyttää lähivesistöt puhtaina ja viihtyisinä elinympäristöinä. Luonnonmukaiset ympäristöt lisäävät kaivattua joustavuutta hulevesien hallintaan, mutta niillä on lisäksi positiivinen vaikutus niin ihmisen kuin luonnonkin hyvinvointiin, hän muistuttaa lopuksi.

Lue lisää ilmastonmuutokseen sopeutumisesta!

Tutustu palveluihimme!

Ekologinen maisemasuunnittelu

Ekologinen maisemasuunnittelu etsii ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Sitowisellä on maan johtavat asiantuntijat työtä edistämässä.