Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun asiantuntemuksellamme varmistamme tehokkaat ja toimivat suunnitteluratkaisut huomisen tarpeisiin. 

Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa useissa monialaisissa projekteissa painottuen kaupunkiympäristöihin.

Hanna Reihe
Osastopäällikkö, Liikennesuunnittelu
+358 40 736 5355
Mikko Vuorinen
Suunnittelupäällikkö, Liikennesuunnittelu
+358 20 747 6179

Tarjoamme laajaa liikennesuunnitteluosaamistamme suunnittelun eri vaiheisiin kaavoituksesta rakennustyönaikaiseen suunnitteluun. Tavoitteenamme on suunnitella sujuvat ja turvalliset ratkaisut niin jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle kuin myös ajoneuvoliikenteen eri muodoille. Vahvuutenamme on kokonaisuuksien hallinta haastavissakin toimintaympäristöissä.

Asiakkaisiimme kuuluu mm. kaupunkeja, kuntia, valtion organisaatioita, sairaanhoitopiirejä, koulutuskuntayhtymiä, teollisuusyrityksiä sekä rakennusliikkeitä ja kiinteistökehitysyrityksiä. Työskentelemme yhdessä arkkitehtien ja muiden suunnittelualojen asiantuntijoiden kanssa. 

Maankäytön ja rakennusten liikennesuunnittelu

Teemme monipuolisesti kaikki liikkumismuodot huomioivaa maankäytön suunnitteluun liittyvää liikennesuunnittelua kaikilla kaavatasoilla ja suunnittelun eri vaiheissa. Lähtökohtanamme liikennesuunnittelussa on kestävien kulkumuotojen toiminnan aito edistäminen, asukkaiden, yritysten ja muiden alueella liikkuvien erityistarpeiden huomiointi, rakennetun ympäristön muutosten vaikutusten ymmärtäminen sekä tarvittavien ratkaisujen toteuttamiskelpoisuus. Pysäköintitarpeen mitoittaminen ja toimivien pysäköintiratkaisujen suunnittelu ovat niin ikään oleellinen osa toimivaa rakennettua ympäristöä. Asuminen on myös liikkumista, ja kun se on sujuvaa, on asuminenkin viihtyisää.

Liikenteen mallintaminen ja toimivuustarkastelut

Liikennemallit ja -ennusteet ovat tärkeitä työkaluja maakunta- ja yleiskaavatason liikenteen strategisessa suunnittelussa sekä asemakaavatason liikennejärjestelyjen konkreettisessa tilavaraussuunnittelussa. Meillä on valmius mallintaa ja simuloida kaikkien kulkumuotojen toimintaa, tutkia ja havainnollistaa ympäristötavoitteiden mukaisia kulkutapajakaumia sekä tutkia tavaravirtojen tai henkilöliikenneterminaalien volyymeja ja niiden vaikutuksia liikenneverkolle tai itse terminaalien toiminnallisuuteen. Tuotamme 3D- virtuaalimalleja, simulointianimaatioita ja havaintomateriaaleja sekä vaikutustarkasteluja asiakkaiden tarvitsemalla tarkkuustasolla.

Pysäköintipolitiikka ja -suunnittelu

Olemme mukana suunnittelemassa toimivia ja oikein mitoitettuja alueellisia pysäköintiratkaisuja huomioiden mm. uusien liikkumispalvelujen vaikutukset. Suunnittelemme haastavat isot pysäköintilaitokset kuin myös pienemmät taloyhtiöiden pysäköintiratkaisut. Pysäköintilaitosten ja -alueiden suunnittelussa huomioimme ajoneuvojen lisäksi muut kulkuvälineet, sähköisen liikenteen ja niiden tilatarpeet. Pysäköintilaitosten sujuva käyttö edellyttää usein toimivan ja mahdollisesti älytekniikkaa sisältävän ohjaus- ja opastusjärjestelmän, jonka asiantuntijamme suunnittelevat menestyksellä toteutettujen lukuisten kohteiden kokemuksella.

Kävely ja pyöräily

Kävely ja pyöräily ovat ympäristöllisesti kestäviä kulkumuotoja, joiden kehittämiseen kaupunkisuunnittelussa panostetaan tänä päivänä voimakkaasti. Laadimme kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvät selvitykset, suunnittelemme konkreettiset toimenpiteet sekä ideoimme modernin kävely- ja pyöräily-ystävällisen katutilan ja pyöräilyyn kannustavat pyöräpysäköintijärjestelyt. Brändäämme pyöräilyn pääreitit osaksi koko taajaman kattavaa opastusjärjestelmää ja rakennamme kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevaa imagoa kiinteäksi osaksi nykyaikaista kaupunkitilaa.

Liikenteen hallinta

Liikenteen hallinnan järkevällä suunnittelulla voidaan kustannustehokkaasti parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, vähentää päästöjä ja hyödyntää väyläkapasiteettia tehokkaammin. Liikenteen hallinnan ratkaisut sisältyvät laajempiin tie- ja katuhankkeisiin ja myös pienempiin erillishankkeisiin ja selvityksiin. Liikenteen hallintakeinoja ovat opastus- ja viitoitus, muuttuvat opasteet ja tiedotustaulut, liikennevalot ja niihin liittyvät älykkäät ohjaustekniikat, häiriöhallinta- ja varareittisuunnitelmat sekä erilaiset avoimeen dataan perustuvat liikennepalvelut tai tiedonkeruujärjestelmät.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelua tarvitaan kiinteistöjen tai infran rakentamisen kaikissa vaiheissa. Työturvallisuus on jokaisen rakennustyömaan korkeimpia prioriteetteja. Liikenteen seassa työskenneltäessä myös loppuasiakkaan eli tienkäyttäjän turvallisuus on työmaiden päivittäisessä toiminnassa ehdoton edellytys. Huomioimme työnaikaisissa liikenteenohjauksen suunnitteluratkaisuissa ja valvontapalvelussamme työnaikaisten järjestelyjen selkeyden ja valtakunnallisen yhdenmukaisuuden, työmaan muuttuvat tarpeet, eri työvaiheet, aikataulut, ulkoisen ja sisäisen liikenteen sujuvuuden, sekä kaikkien liikennemuotojen liikenneturvallisuuden.