Sitowise Group Oyj, Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024, 8.5.2024 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Sitowise Group Oyj:n tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-tiedostona sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Tammi–maaliskuu lyhyesti

 • Liikevaihto laski 8,1 % ja oli 51,5 (56,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski -8,0 %.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli negatiivista, -8 (4) %.
 • Oikaistu EBITA oli 3,4 (6,6) miljoonaa euroa, eli 6,6 (11,8) % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto laski 2,0 (5,5) miljoonaan euroon, eli 3,8 (9,8) %:iin liikevaihdosta.
 • Tilauskanta pysyi vakaana katsauskaudella. Tilauskanta laski vertailukaudesta 8 % ja oli 163 (197) miljoona euroa.
 • Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) oli 3,8x (2,4x).
 • Alkuvuodesta toteutetussa asiakastutkimuksessa suositteluhalukkuus (NPS) pysyi hyvällä tasolla ja oli 31 (32), minkä lisäksi 95 (97) % vastaajista valitsisi Sitowisen kumppanikseen myös jatkossa.
 • Ahlman Group Oy:n asiantuntijatoimintojen osto toteutui tammikuussa.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista arvoista, joten yksittäisten esitettyjen lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.

EUR miljoonaa 1-3/2024 1-3/2023 Muutos, % 2023
Liikevaihto 51,5 56,0 -8,1 % 210,9
EBITA, oikaistu 3,4 6,6 -49,1 % 17,0
% liikevaihdosta 6,6 % 11,8 % 8,1 %
EBITA 3,1 6,2 -51,1 % 15,1
Liikevoitto 2,0 5,5 -64,4 % 11,7
Katsauskauden tulos 0,5 3,5 -84,4 % 5,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5,0 5,7 -11,9 % 23,9
Nettovelka 56,7 55,5 55,3
Nettovelka/EBITDA, oikaistu 3,8x 2,4x 3,0x
Omavaraisuusaste, % 43,6 % 43,6 % 42,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,02 0,10 -83,3 % 0,16
Henkilöstö keskimäärin 2 119 2 226 -4,8 % 2 211

Toimitusjohtaja Heikki Haasmaa: Määrätietoiset panostukset myyntiin sekä kasvu energiasektorilla ja teollisuudessa näkyivät tilauskannassa

Sitowisen markkinaympäristö tarjosi hieman myötätuulta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Infra-liiketoimintamme jatkoi vahvaa suoritustaan, ja sen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta. Infra- ja Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnat onnistuivat kannattavuustasonsa säilyttämisessä. Samalla hyödyimme vihreän siirtymän ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden kasvavasta kysynnästä sekä vertailukauden jälkeen toteutettujen yritysostojen tuomasta osaamisesta. Keskityimme katsauskaudella aktiiviseen myyntityöhön asiakaskuntamme laajentamiseksi etenkin energiasektorilla ja teollisuudessa, ja olen tyytyväinen, että tämä näkyy jo uusina projekti- ja asiakasvoittoina.

Konsernin liikevaihto laski 8,1 prosenttia 51,5 (56,0) miljoonaan euroon. Lasku tuli etenkin Talo-liiketoiminnasta, jossa toimintaa sopeutettiin heikkoa rakentamisen markkinatilannetta vastaaviksi vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Kaksitahoinen markkinaympäristö, kiristynyt hintakilpailu ja negatiivinen kalenterivaikutus (-1 työpäivä vertailukaudesta) hidastivat kasvua myös muilla liiketoiminta-alueilla. Ruotsissa panostettiin myyntiin ja täsmälliseen projektintyöhän, mutta vallitsevassa markkinatilanteesta tavoitellun kasvun toteutuminen vie odotettua kauemmin.  Konsernin oikaistu EBITA oli 3,4 (6,6) miljoonaa euroa eli 6,6 (11,8) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta painoi negatiivisen kalenterivaikutuksen lisäksi korkea kustannus- ja palkkainflaatio sekä matala laskutusaste. Liiketoiminnan rahavirta säilyi hyvällä tasolla, ja Sitowisen varavaraisuus ja rahoitusasema vakaina velkaantuneisuuden noususta huolimatta. 

Strategiamme mukaisesti panostimme edelleen innovaatioihin, vastuullisuuteen ja tehokkuuteen. Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet kehitteille useita uusia älykkäitä ja kestäviä digitaalisia palveluita, ja kuluneella vuosineljänneksellä aloitimme niistä kahden lanseerausvalmistelut. Digitaaliset ratkaisut solmi lisäksi ensimmäisen kansainvälisen kauppansa.

Katsauskaudelle vahvistimme nykyisiä asiakassuhteita ja loimme uusia kumppanuuksia, mistä esimerkkeinä muun muassa YIT:n kanssa solmittu suunnittelusopimus, joka kattaa kaikki YIT:n liiketoiminnot Suomessa, sekä metsäkoneyhtiö Ponssen kanssa solmittu yhteistyö tekoälyn hyödyntämisestä puunkorjuun optimoinnissa. Tuoreen asiakaskyselymme perusteella asiakkaamme arvostavat edelleen palveluitamme, ja brändimme tunnettuus on lisääntynyt etenkin Ruotsissa. Haluan kiittää kaikkia Sitowisen työntekijöitä heidän sitoutumisestaan ja työstä asiakkaidemme hyväksi.

Odotamme markkinaympäristön jatkuvan kaksitahoisena vuoden 2024 ajan. Vihreään siirtymään, turvallisuuteen ja rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan olevan jatkossakin keskeinen kasvuajuri etenkin Infrassa ja Digitaalisissa ratkaisuissa. Talossa ja Ruotsissa hienoisesti kasvaneet tarjousvolyymit ja saatujen tilausten määrän kasvu indikoivat alkua markkinan paranemiselle, mutta selkeän markkinakäänteen ajoituksen ennustaminen on hyvin vaikeaa. Ylikapasiteetista johtuvan kireän kilpailun odotetaan jatkuvan kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Sitowisen kannattavuuden parantaminen on ykkösprioriteettimme vuonna 2024. Myyntikulttuurimme kehittäminen, hinnoitteluosaaminen, kustannusinflaation vaikutusten hillitseminen ja sisäisen tehokkuuden kehittäminen ovat keskeisessä asemassa kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Näiden toimien vaikutusten odotetaan materialisoituvan vasta tulevien vuosineljännesten aikana, mutta olen tyytyväinen nähdessäni jo nyt, että keskittymisemme kasvaville markkinasegmenteille on tuonut tuloksia.

NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Näkymät vuodelle 2024

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden, konsultoinnin ja digitaalisten ratkaisujen kysynnän vakaata pitkän aikavälin kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus, digitalisaatio ja turvallisuus.

Yleisten talousnäkymien heikkeneminen, korkea korkotaso ja korkea inflaatio ovat hidastaneet kasvua Suomessa ja Ruotsissa ja vaikuttaneet Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksentekoon etenkin yksityisellä sektorilla ja kaikkein selvimmin asuntorakentamiseen liittyvissä projekteissa. Vallitseva taloustilanne vaikuttaa myös julkisen sektorin laajamittaisiin investointeihin. Sitowisen markkinaympäristöön vuonna 2024 vaikuttaa keskeisesti se, milloin keskuspankkien odotetut koronlaskut tapahtuvat ja ovatko ne toteutuessaan riittäviä lisätäkseen uusien rakennushankkeiden ja muiden investointien, ja sitä kautta teknisen konsultoinnin, kysyntää.

Odotamme markkinatilanteen jatkuvan kaksitahoisena vuonna 2024. Kasvuun myötävaikuttaa vihreään siirtymään, turvallisuuteen ja rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvien palveluiden lisääntyvä kysyntä. Talo-liiketoiminnassa ensimmäinen vuosipuolisko on vielä haasteellinen Suomen rakennusmarkkinan vaikean tilanteen vuoksi. Merkkejä markkinan parantumisestä odotetaan aikaisintaan vuoden 2024 loppua kohden. Ruotsissa teknisen konsultoinnin markkina on yleisesti ottaen pysynyt jonkin verran Suomea vakaampana, ja sen kehityksessä on nähtävissä joitakin positiivisia merkkejä.

Maaliskuun 2024 lopussa Infran ja Digitaalisten ratkaisujen tilauskannat olivat hyvällä tasolla ja Ruotsin tilauskanta tyydyttävällä tasolla. Talo-liiketoiminnassa työkanta oli riittämätön, mikä on johtanut kohdennettujen lomautusten jatkumiseen vuoden 2024 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.

Markkinakehityksen lisäksi kustannusinflaation (esimerkiksi palkkainflaation), edellisvuotta suuremman työpäivien määrän (+1 työpäivä sekä toisella että kolmannella neljänneksellä ja sama määrä vuoden viimeisellä neljänneksellä), mahdollisten valuuttakurssimuutosten (euro / Ruotsin kruunu) sekä korkeiden korkokustannusten arvioidaan vaikuttavan Sitowisen taloudelliseen kehitykseen vuonna 2024.

Ohjeistus (ennallaan, annettu 27.2.2024)

Sitowise-konsernin liikevaihdon odotetaan laskevan hieman vuonna 2024 Talo-liiketoiminnan laskun vuoksi. Vuoden 2024 oikaistun EBITA-marginaalin (%) odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2023 tai parempi.  

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 % yritysostot mukaan lukien
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 %
 • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä

Sitowisen osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa vuosittain osinkoa, joka vastaa 30–50 prosenttia nettotuloksesta osakkeenomistajilleen. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen tilanne, rahavirta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2024 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous myös päätti, ettei Yhtiön jakokelpoisista varoista jaeta osinkoa vuodelta 2023.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho ja Mats Åström valittiin hallitukseen uudelleen ja Anni Ronkainen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana KHT Kim Järven toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana. Päätöksen myötä KPMG Oy Ab toimii myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, että osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksia on kuvattu tarkemmin 4.4.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa Sitowise Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  | Sitowise, ja ne ovat molemmat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Sitowise Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Eero Heliövaaran ja varapuheenjohtajakseen Tomi Terhon. Lisäksi hallitus valitsi jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia ja jäseniksi Anni Ronkainen ja Mats Åström. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Heliövaara ja jäseniksi Elina Piispanen ja Niklas Sörensen. Yrityskauppavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tomi Terho ja jäseniksi Eero Heliövaara, Niklas Sörensen ja Mats Åström.

Espoo, 8.5.2024

Sitowise Group Oyj

Hallitus

Lisätiedot

Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja, heikki.haasmaa@sitowise.com, puh. 050 304 7765

Hanna Masala, talousjohtaja, hanna.masala@sitowise.com, puh. 040 558 1323

Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, mari.reponen@sitowise.com, puh. 040 702 5869

Taloudellinen kalenteri

Sitowise Group Oyj:n tulosjulkistusten suunniteltu aikataulu vuonna 2024 on seuraava:

 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024:              13.8.2024
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024:                 7.11.2024

Tiedotustilaisuus analyytikoille, medialle ja sijoittajille

Sitowisen tulos-webcast järjestetään tänään 8.5.2024 klo 12.00. Webcast-lähetystä voi seurata joko suorana tai toistona osoitteessa

https://rajucast.tv/sitowise/sitowise-q1-2024-result-webcast/

Lähetys on englanniksi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sitowise.com

SITOWISE LYHYESTI:

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining smartness in cities. Konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 100 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.