Sitowise Group Oyj                    Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset          4.4.2024 klo 11.30

Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2024 Espoossa.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön jakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtaja 4 750 euroa kuukaudessa,
  • hallituksen muut jäsenet 2 250 euroa kuukaudessa,
  • hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja
  • hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Edellä mainitut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyneeltä toimikaudelta maksetut.  

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös, ettei nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita syyskuussa 2024 alkavalta toimikaudelta.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7). Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho ja Mats Åström valittiin hallitukseen uudelleen ja Anni Ronkainen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kim Järven toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Päätöksen myötä KPMG Oy Ab toimii myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka, ja kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa Varsinainen yhtiökokous 2024 | Sitowise viimeistään 18.4.2024.

Espoossa, 4.4.2024

Sitowise Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hanna Masala, talousjohtaja, hanna.masala@sitowise.com, puh. +358 40 558 1323

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2023 liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 100 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.