Digitalisaation murros pakottaa kunnat ottamaan nopeasti kantaa ja tekemään toimenpiteitä toimiakseen osana digitalisoituvaa kokonaisuutta ja yhteiskunnan muutosta. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja datan hyödyntämisen nostaminen paikallisen päätöksenteon keskiöön tukevat muun muassa alueellisen liiketoimintapotentiaalin realisoitumista. 

Sitowise selvitti kesällä 2020 Kanta-Hämeen maakunnan ja kuntien vaihtoehtoja edistää älyinfran rakentumista sekä perustan luomista digitaalisuuden hyödyntämiseksi alueella. 

Selvityksessä tarkasteltiin nopeiden tietoliikenneyhteyksien nykytilaa, rakentumista ja parhaita käytäntöjä valtakunnallisesta näkökulmasta, jonka kautta tuotiin esille konkreettisia toimenpiteitä älyinfran edistämiseksi Kanta-Hämeessä. Esille tuoduissa toimenpiteissä otettiin myös kantaa erilaisista väestön tiheyksistä koostuviin alueisiin, miten ja missä nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentuminen olisi todennäköisintä sekä millä tavoin kunnat voisivat olla edistämässä älyinfran rakentumista. 

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli tuoda esille toimintatapoja, joiden avulla varmistetaan riittävän laajan alueellisen valokuituinfran rakentuminen 5G -verkon edistämiseksi ja 5G:hen tukeutuvien teknologioiden sekä niiden mahdollistavan liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen koko Kanta-Hämeessä. 

Kuntien aktiivisuus avainasemassa 

Sitowisen tekemästä selvityksestä käy ilmi, että vähimmäisvaatimuksena älyinfran edistämiseksi vaaditaan alueen kunnilta yhteistyötä ja jatkuvaa aktiivista keskustelua maakunnan, kuntien, operaattoreiden, tietoliikenneverkkojen rakentajien sekä muiden toimijoiden välillä. Jatkuvan yhteistyön syventäminen auttaa tunnistamaan teknologian nopean kehityksen tuomia mahdollisuuksia sekä tarpeita ja luomaan uusia ideoita.

Systemaattisemmin älyinfraa voidaan edistää esimerkiksi luomalla maakunta/kuntakohtainen älyinfrastrategia, johon voidaan hakea yhteneväisyyksiä esimerkiksi EU:n ja Suomen ”nopea laajakaista kaikkien ulottuville vuoteen 2025 mennessä” - tavoitteista. 

Maakuntien ja kuntien aktiivisuus sekä keskustelun ylläpitäminen älyinfran tärkeydestä alueen kilpailukyvyn ja liiketoimintapotentiaalin lisäämiseksi ovat merkittävässä osassa, kun puhutaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja 5G:n alueellisesta rakentumisesta. Uusien teknologioiden ja lisääntyvän datan hyödyntäminen alueellisen kehittymisen tukena mahdollistetaan sillä, että perusta on kunnossa. 
- Projektipäällikkö Samuli Virtanen, Sitowise 

Digitalisaatio etenee kovaa vauhtia 

Teknologioita ja dataa hyödyntämällä kunnan palveluita voidaan uudistaa, tehostaa, parantaa sekä luoda täysin uusia palvelutuotteita. Kuntien oman palvelutuotannon kehittämisen lisäksi digitalisaation murros pitää sisällään suuren liiketoimintapotentiaalin. Kuntien on mahdollista olla tukemassa liiketoimintapotentiaalin realisoitumista vaikuttamalla oman toiminnan kehittämisen ja investointien kautta uuden liiketoiminnan syntymiseen kunnan alueella. 

Kunnan rooli datan tuottamisessa ja hyödyntämisessä sekä uuden liiketoimintapotentiaalin mahdollistamisessa alueelle on merkittävä. Kunnan tekemät ratkaisut antavat suuntaviivat ja mahdollisuudet uusille toimijoille luoda liiketoimintaa sekä mahdollistavat kunnan palvelutuotantoalueiden ja prosessien kehittämisen. 
Tietoliikennekonsultti Mikko Mäkipää, Sitowise 

”Kuntien on ratkaistava edistämisperiaatteet niin älyinfran, datan kuin teknologioidenkin hyödyntämiseen liittyen. Kaikkia osa-alueita ei tarvitse lähteä viemään eteenpäin yhtä aikaa ja liikkeelle pääsee pienemmilläkin resursseilla. Pääasia on lähteä liikkeelle eli tunnistaa kokonaisuuden tuomat hyödyt alueella, luoda tavoitteet ja lähteä systemaattisesti toteuttamaan luotua strategiaa”, Virtanen toteaa.    

Työssä olivat mukana Hämeen liitto ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. 

  • Tilaaja:
    Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Toteutusajankohta:
    2020
  • Kuvaus:
    Valmistautuminen 5G Hämeeseen -selvitys

Services provided to the customer