Sitowise on ollut yhteistyökumppanina monessa ilmaston muutoksesta aiheutuvia riskejä kartoittavassa hankkeessa sekä visioimassa kaupunkiympäristön varautumista muuttuviin sääolosuhteisiin.

Tampereen kantakaupungissa lämpösaarekeilmiötä sekä kuumuuteen liittyviä haavoittuvuuksia tarkasteltiin paikkatiedon ja kirjallisuuskatsauksen avulla.

Haavoittuvuuksia ja eri kaupunkirakenteen tyyppejä koskevissa tarkasteluissa hyödynnettiin paikkatietoanalyysejä sekä R-ohjelmistoa. Maan pintalämpökartta ei kerro ilman lämpötilasta eikä ihmisen kokemasta lämpöviihtyvyydestä (thermal comfort), vaan pienilmastoon vaikuttavat monet tekijät. Tarkempia pienilmastomallinnuksia tehtiin neljästä erilaisesta kaupunkirakenteen tyypistä.

UTCI (Universal Thermal Climate Index) on matemaattinen malli, joka kuvaa ihmisen kehon reaktioita erilaisiin lämpöärsykkeisiin ulkotiloissa. Mallinuksen tuloksena kartoitettiin valikoiduista kortteleista auringon keskisäteilylämpötila vuoden kuumimmalla viikolla sekä vuotuiset tuuliolosuhteet. Urban Weather Generator -laskennan avulla puolestaan tarkasteltiin uusia maankäytön suunnittelukohteita.

Analyysien pohjalla käytettiin 3D-mallia sekä tietoja alueen ominaisuuksista. Selvityksen tuloksia voidaan käyttää yleiskaavoituksessa ja muutenkin kaupunkiympäristön suunnittelussa kuumuuden lieventämiseen sekä lämpösaarekeilmiöön varautumiseen. 

  • Tilaaja:
    Tampereen kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2022