Ympäristö- ja terveysriskien hallinta

Kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ja riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelulla voidaan ehkäistä ympäristön laajempaa pilaantumista ja kohdentaa riskienhallintatoimenpiteet oikeinja esimerkiksi välttyä turhilta ympäristöä kuormittavilta kunnostuksilta.

Kokeneilla riskinarvioinnin asiantuntijoillamme on käytössään monipuoliset ja yleisesti hyväksytyt riskinarviointimenetelmät ja –laskentatyökalut. Kehitämme riskinarviointiprosessiamme jatkuvasti ja otamme huomioon muuttuvan lainsäädännön sekä kansalliset ohjeistukset. Riskinarviointiosaamisemme ulottuu eri ympäristönosiin (maaperä, huokoskaasu, pohjavesi, sedimentti, pintavesi, ilma) ja teemme tiivistä yhteistyötä sertifioitujen näytteenottajiemme kanssa saadaksemme luotettavat lähtötiedot laadukkaaseen arviointiin.

Arto Itkonen
Johtava konsultti, Ympäristö
+358 20 747 7498
Minna Vesterinen
Vanhempi asiantuntija
+358 20 747 6023
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Maaperän, pohjaveden tai sedimentin pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan riskiperusteisesti. Arviointi toteutetaan sanallisesti ja sitä täydennetään tarvittaessa laskennallisilla tarkasteluilla. Tarpeesta riippuen hyödynnämme riskinarvioinnissa eri alojen asiantuntijoidemme osaamista (mm. geologia, rakennusterveys, pohjavesi, biologia).

Kunnostustavoitteiden asettaminen

Määrittelemme kunnostukselle kohdekohtaiset tavoitepitoisuudet, joiden toteutuessa ympäristöön tai terveyteen ei kohdistu riskejä. Kohdekohtaisilla tavoitepitoisuuksilla voidaan usein vähentää massanvaihdon tai muun riskinhallintatoimenpiteen laajuutta.

Riskinhallinta- ja kunnostusmenetelmien kestävyyden arviointi

Arvioimme eri riskinhallinta- ja kunnostusmenetelmien kestävyyttä mm. sosiaalisten- ja ympäristövaikutusten kannalta sekä talous- ja imagonäkökulmista, jolloin voidaan valita kokonaisuuden kannalta kestävin menetelmä kohteeseen.

Kulkeutumismallinnus ja terveysriskien arviointi

Mallinnamme haitta-aineiden kulkeutumista onnettomuus- ja muissa tilanteissa sekä arvioimme terveyteen kohdistuvia vaikutuksia mm. mallinnusohjelmilla ja -laskelmilla.