Pilaantuneen maaperän ja sedimentin hallinta

Tarjoamme kattavaa ja laadukasta asiantuntemustamme pilaantuneeseen maaperään (PIMA), pohjaveteen ja sedimenttiin sekä lietteisiin liittyvissä hankkeissa koko Suomessa. 

Toteutamme selvitys- ja suunnittelutoimeksiannot tilaajan tarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden eri ympäristönosissa (maaperä, pohjavesi, huokoskaasu, sedimentti, lietteet). Kokeneet asiantuntijamme kehittävät jatkuvasti toimintaamme ja tarjoamamme ratkaisut ovat ajantasaisen lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen mukaisia. Sertifioiduilla ympäristönäytteenottajillamme on käytössään monipuoliset ja nykyaikaiset maastotutkimusvälineet ja mittalaitteet. PIMA-suunnittelu voidaan toteuttaa tietomallipohjaisesti, jolloin suunnitelmat ovat sovitettavissa yhteen muiden suunnitelmien kanssa. Palvelumme kattaa koko hankkeen elinkaaren tutkimustarpeen arvioinnista kunnostuksen aikaiseen valvontaan.

Tuomas Lukkari
Ympäristöpalvelujohtaja; Director, Environmental Services
+358 40 553 5085
Tomi Pulkkinen
Apulaisosastopäällikkö, Ympäristöpalvelut
+358 20 747 6775
Pilaantuneisuushistoriaselvitykset ja tutkimukset

Jokainen kohde tarkastellaan yksilöllisesti ja tutkimukset suunnitellaan ja toteutetaan tuleva käyttö, toimintahistoria ja ympäristöolosuhteet huomioiden. 

Kunnostussuunnittelu ja urakka-asiakirjat

Laadimme tarpeen mukaan eri tasoiset suunnitelmat kunnostuksen yleissuunnitelmista rakennussuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin. Palvelumme kattaa myös urakka-asiakirjojen laadinnan sekä kilpailutukset. Meillä on runsaasti kokemusta myös kaivamatta tapahtuvan in-situ –kunnostuksen suunnittelusta ja valvonnasta. Vertailemme aina eri kunnostustapoja ja niiden kustannuksia ja pyrimme yhdessä tilaajan kanssa löytämään kohteeseen kestävimmän kunnostusratkaisun. 

Lupaprosessit ja ilmoitukset

Laadimme hankkeelle tarvittavan pima-ilmoituksen/ympäristölupahakemuksen ja hoidamme mielellämme myös hankkeiden viranomais- ja muun sidosryhmäyhteistyön sekä tiedotuksen. 

Kunnostuksen valvonta ja riippumaton laadunvalvonta

Toimimme ympäristöteknisenä valvojana, rakennuttajakonsulttina sekä turvallisuuskoordinaattorina kunnostushankkeissa että riippumattomana laadunvalvojana uusissa polttoaineen jakelupaikoissa.

Teollisuuden selvitykset ja suunnitelmat

Toteutamme ympäristönsuojelulain mukaiset direktiivilaitosten perustilaselvitykset. Lopettavien toimintojen osalta laadimme sulkemissuunnitelmat (mm. vanhojen kaatopaikkojen sulkemissuunnittelu) ja toimimme riippumattomana laadunvalvojana toteuttamisvaiheessa. Lietealtaiden käsittelyn ja kunnostamisen vaihtoehdot, hyötykäyttö, suunnittelu, lupaprosessi, valvonta.

Ympäristövahinkojen hallinta

Toimimme viranomaisten apuna ympäristövahinkojen ja –onnettomuuksien ensi- ja jälkitorjunnassa sekä mahdollisessa jatkokunnostuksessa ja –tarkkailussa.