Melu, runkomelu ja tärinä

Tarjoamme laadukasta asiantuntijuutta ja huippuosaamista melu-, runkomelu- ja tärinäselvityksissä. Teemme monipuolisesti sekä laajoja ja monimutkaisia selvityksiä että pienempiä, nopeaa reagointia vaativia töitä.

Selvitysten toteuttamiseen käytössämme on monipuoliset laskentaohjelmistot ja mittauslaitteistot. Otamme huomioon selvitysten erityisominaispiirteet ja hallitsemme prosessin alusta loppuun. Näin pystymme toteuttamaan laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti niin pienet kuin suuretkin selvitykset. Palvelutarjontamme kattaa meluun, runkomeluun ja tärinään liittyvät selvitykset aina laajoista strategisista selvityksistä rakennus- ja rakennuslupavaiheen yksityiskohtaisiin tarkasteluihin ja torjuntaratkaisuihin.

Anne Kangasaho
Osastopäällikkö, Ympäristö
+358 20 747 6191
Jarno Kokkonen
Vanhempi asiantuntija, Ympäristö
+358 20 747 6198
Tiina Kumpula
Vanhempi asiantuntija
+358 20 747 7333
Meluselvitykset ja -mallinnukset sekä melumittaukset

Laadimme laskennallisia meluselvityksiä muun muassa maankäytön muutosten, kaava- ja väylähankkeiden, rakennuslupien, sekä teollisuuden ja vapaa-ajan lupaprosessien tueksi. Käytössämme on yleisimmät Suomessa käytetyt mallinnusohjelmistot; SoundPlan ja CadnaA. Melumittaukset (äänitaso- ja äänitehotasomittaukset) teemme 1. lk integroivilla tarkkuusäänitasomittareilla.  

Meluntorjunnan suunnittelu

Meluntorjunnan suunnittelu lähtee tarvittaessa meluntorjunnan tarpeen selvittämisestä ja vaihtoehtoisten meluntorjuntaratkaisujen tunnistamisesta. Meluntorjuntaratkaisuna voidaan rakenteiden ja meluesteiden mitoituksen lisäksi tarkastella esimerkiksi toiminta-aikojen tai toimintojen sijoittumisen vaikutusta melun syntyyn tai sen leviämiseen.

Meluesteiden rakennussuunnitelmat

Meluesteiden rakennussuunnitelmiin kuuluu muun muassa meluesteiden (meluvallit, meluaidat, melukaiteet) perustamistavan, rakenteiden, ulkonäön ja maisemoinnin suunnittelu sekä etenkin meluvallirakenteissa uusiomateriaalinen hyödyntämissuunnittelu yhteistyössä rakenne- ja geosuunnittelijoiden, arkkitehtien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Meluesteiden rakennuttamispalvelut ja meluilmoitukset 

Tarjoamme meluesteiden rakennuttamispalveluita ja laadimme meluilmoituksia sekä niihin liittyviä erillisselvityksiä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Runkomeluselvitykset

Laadimme sekä laskennallisia että mittauksiin perustuvia runkomeluselvityksiä nykyisiin ja suunniteltuihin rakennuksiin.

Tärinäselvitykset

Tärinäprojekteissa tarjoamme sinulle melu- ja runkomeluselvitysten lailla palvelukokonaisuuden, joka käsittää selvityksiin tarvittavat mittaukset, laskennat, analyysit ja raportoinnit sekä tarvittaessa tärinäntorjunnan suunnittelun ja rakennuttamisen.