Kallio- ja tunnelisuunnittelu

Tarjoamme palvelukseesi kalliotilojen suunnittelun erikoisosaamisemme. Maanalaisten- ja kalliotilojen suunnittelun osaaminen on oleellinen osa nykyaikaista rakentamista. Sillä mahdollistetaan niin toiminnan tehostaminen, palveluiden lisääminen rakennetussa ympäristössä ja merkittävien luonto- tai maisemakohteiden säilyminen esimerkiksi tiehankkeissa. Tarjoamme osaamistamme sekä julkiselle että yksityisille sektoreille.

Kalle Hollmén
Osastopäällikkö, Kalliotilat ja tunnelit
+358 20 747 7499
Marja-Liisa Hynynen
Apulaisosastopäällikkö, Kalliotilat ja tunnelit
+358 40 070 5975

Maanalaisen rakentamisen merkitys korostuu maankäytön tiivistyessä. Suunnittelulla haemme asiakkaillemme ratkaisuja, joilla parannetaan toiminnan, ympäristön ja elämisen laatua sijoittamalla maan alle ne toiminnot, joiden ei välttämättä tarvitse sijaita maan pinnalla tai jotka voivat aiheuttaa haittoja asukkaille ja luonnolle.  Noudatamme suunnittelutyössämme sertifioitua laatujärjestelmää ja edelläkävijän tietomalliosaamista.

Kalliotilojen arkkitehti-, yleis- ja pääsuunnittelu

Kalliotilojen ympäristön ja toiminnallisuuden reunaehtojen selvittäminen ja suunnittelu huomioiden asiakkaan tavoitteet paikan ja toiminnan vaatimuksiin.

Kalliorakennussuunnittelu

Suunnittelemme maanalaisen kalliotilan, kalliokaivannon tai kallioleikkausten kallion louhinnat tilantarpeen mukaan. Kalliorakenteen stabiliteetti varmistaminen vallitsevissa kallio-olosuhteissa mitoituslaskelmin sekä tarpeellisten tiivistysten suunnittelu käyttötarkoituksen ja ympäristön mukaan on ydinosaamistamme.

Kallioresurssi- ja toteutettavuusselvitykset

Selvitämme olemassa olevan rakennuspaikan rakennettavuuden reunaehtoineen tai etsimme parhaat mahdolliset kallioresurssit rakennuspaikaksi huomioiden alueen vallitsevat geologiset olosuhteet.

Kalliorakenteiden kuntoarviot ja korjaussuunnittelu

Kalliotilan ja –rakenteen käyttöikä varmistetaan määrävälein tehtävin tarkastuksin. Teemme kalliotilojen ja -rakenteiden kuntoarvioita ja laadimme tarvittaessa korjaussuunnitelmat kohteen käyttöiän varmistamiseksi tai uuden käyttötarkoituksen johdosta.

Rakennusgeologian palvelut

Luomme kokonaiskäsityksen ja laadimme selvityksen kohdealueen geologiasta kartoitusten ja tutkimusten sekä geologisen perustiedon soveltamisen avulla.