Jyväskylän keskustaa jakavat ratapiha ja Rantaväylä. Laajat rata- ja tiealueet katkaisevat alueiden väliset yhteydet sekä vievät tilaa ydinkeskustan toiminnoilta. Asian ratkaisemiseksi onkin vuosien saatossa visioitu niin kattamista, siltoja kuin ratapihan ja Rantaväylän siirtoja. Juuri valmistuneessa selvityksessä on kuitenkin ensi kertaa tutkittu, olisiko kansirakentaminen Jyväskylässä mahdollista.  

- Olemme tutkineet, mihin kohtaan kansi olisi realistisinta toteuttaa ja minkäkokoinen se voisi olla sekä kuinka paljon kannen rakentaminen maksaa, kertoo Jyväskylän kaupungin erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand.

Kansi loisi elävää kaupunkiympäristöä alueelle, johon kaupunkilaisilla ei ole pääsyä ilman, että istuu joko junan tai auton kyydissä.

Sarita Nordstrand, Jyväskylän kaupunki

Kansi loisi viihtyisän yhteyden suoraan Asema-aukion uudelta torilta Lutakonaukiolle. Sen rakentaminen tukisi osaltaan Jyväskylän keskustavisiota kasvattamalla alueen asukasmäärää sekä parantamalla keskustan, sataman ja Lutakon tapahtumien toimintaedellytyksiä. 

- Kansiyhteys rakennuksineen olisi myös uusi, näyttävä maamerkki Jyväskylässä. Se loisi elävää kaupunkiympäristöä alueelle, johon kaupunkilaisilla ei ole pääsyä ilman, että istuu joko junan tai auton kyydissä, Sarita kuvailee. 

- Toteutuessaan kansi kehittäisi merkittävästi Jyväskylän kaupunkikuvaa ja keskustan toimintoja. Se toisi paljon uusia mahdollisuuksia alueen kehittämiselle tulevaisuudessa, kuvailee Sitowisen Pia Niemi. – Suunnitelmat on laadittu siten, että kansihankkeen toteutuessa tulevien vuosien kehityskulkua ei ole rajattu, vaan yksityiskohtaisia ratkaisuja voidaan harkita kestävästi tavoitteiden täsmentyessä. 

Sitowise laati Jyväskylän asemanseudun toteuttamisedellytysten selvityksen ja periaatesuunnitelman. Niiden pohjalta löydettiin Jyväskylään parhaiten sopiva ratkaisu, jossa kansi sijoittuisi Asemakadun jatkeeksi ja yhdistyisi Lutakon tanssisalin ympäristöön. Kannen päällä olisi kaupunkitilaa, johon sijoittuisi esimerkiksi asumista, toimistoja, liiketilaa ja muita palveluita. Ehdotettu rakentamisen määrä on yli 40 000 kerrosalaneliömetriä, mikä tarkoittaa esimerkiksi 400 uutta asukasta ja työpaikkaa 600 henkilölle sekä uutta hotellia. 

Kansihankkeen toteutuessa tulevien vuosien kehityskulkua ei ole rajattu, vaan yksityiskohtaisia ratkaisuja voidaan harkita kestävästi tavoitteiden täsmentyessä. 

Pia Niemi, Sitowise

- Kannen toteutumisessa iso kysymys ovat kustannukset. Pelkkä kansirakenne maksaisi monia kymmeniä miljoonia. Vaikka kannelle tulee rakentamista, ei rakennusoikeudesta saatava tuotto kattaisi kokonaan kannen rakentamista. Kaupungin tulisi siis jollain tapaa osallistua kannen rahoittamiseen, jotta kansi toteutuisi, Sarita arvioi. 

Uusi näkökulma tähtää kestävään ja toteutettavaan ratkaisuun 

Hankkeen käynnistämistä lähestyttiin uudella tavalla, kun konseptisuunnitelman vaihtoehtoja lähdettiin tarkastelemaan myös teknistaloudellisesta näkökulmasta. Näin saatiin selville teknisesti parhaiten jatkosuunnittelua ja toteutusta palvelevat ratkaisut päätöksenteon tueksi. 

- Mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin on suunnittelun alkuvaiheessa suurimmillaan. Tutkimalla teknistaloudellisia vaikutuksia saimme vietyä eteenpäin taloudellisesti kestävintä ratkaisua ja tuettua hankkeen toteutettavuutta, kertoo Sitowisen Eeva Vahtera.

- Se on vastuullinen ja kestävä tapa edistää tulevaisuuden kaupunkikehitystä. Sitowisen vahvuus on se, että pystymme tarjoamaan palveluita huomioiden niin sijoittajien, kunnan kuin kuntalaisenkin tarpeet hyvän elinympäristön luomisessa, Eeva summaa. 

Mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin on suunnittelun alkuvaiheessa suurimmillaan.

Eeva Vahtera, Sitowise

Samassa yhteydessä toteutettiin alustava toteuttamismalli monia eri osapuolia ja sidosryhmiä palvelevan hankeen sujuvasta edistämisestä. 

Kannen toteutuminen ratkeaa myöhemmin

Jotta kansirakentamisen osalta voidaan edetä ja tehdä päätös sen toteuttamisesta, tulee kustannuksia tarkentaa sekä ratkaista muut avoinna olevat kysymykset.  

- Kaupunki ei vielä ole tekemässä päätöstä kannen toteuttamisesta. Käytännössä suunnittelu, yksityiskohtien tarkentaminen ja sopiminen eri tahojen kesken vievät prosessina helposti kymmenen vuotta ennen kuin kantta voidaan ryhtyä rakentamaan, kuvailee Sarita. 

Selvityksen perusteella kansi on toteutettavissa ilman ratapihan tai Rantaväylän siirtoja eikä kansi itsessään aiheuttaisi merkittävää haittaa liikenneväylille. Rantaväylän Satamakadun risteystä on kuitenkin suunniteltu muutettavan eritasoliittymäksi ja tällä muutoksella on vaikutuksia kannen toteutukseen ja päinvastoin.  

- Ennen kuin kannen osalta voidaan edetä, tarvitaan Rantaväylän tarkempaa suunnittelua Satamakadun liittymän kohdalla. Tätä suunnittelua jatketaan seuraavaksi yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa, kertoo Jyväskylän kaupungin liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila.

Valmistunut selvitys on osa alueella käynnissä olevaa Keskusta-asemanseudun osayleiskaavatyötä. Keskusta-asemanseudun suunnittelu on myös yksi valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimenpiteistä. Tutustu selvitykseen täällä.

Tutustu palveluihimme!

Hankehallinta

Hankehallinta tukee hankkeen suunnittelua, rakentamista ja käyttöönottoa sekä toimijoiden yhteistyötä, hankkeesta viestimistä ja vuorovaikutusta hankkeen elinkaaren aikana.

Kaupunkisuunnittelu

Suunnittelemme kestävää ja vetovoimaista maankäyttöä, jossa asuminen, palvelut, elinkeinot, liikkuminen ja ympäristö muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.