Monica Elander-Heino on työskennellyt maisemasuunnittelijana vuodesta 1990 asti, ja tuona aikana alalla on otettu isoja askelia vastuullisuudessa ja kestävyydessä. – Työtämme ohjaa Viherympäristöliiton laatima Kestävän ympäristörakentamisen KESY-toimintamalli, ja myös asiakkaat ovat koko ajan valveutuneempia, Monica kertoo. Esimerkiksi hulevesien viivyttämiseen, käsittelyyn ja ohjaamiseen kiinnitetään kaupunkiympäristössä koko ajan enemmän huomiota.

Kaupunkitilaa suunnitellaan kaikille, siksi myös viheralueiden ja luontokohteiden esteettömyys on tärkeää.

Monica Elander-Heino, Sitowise

Kaupunkiympäristö on viherrakentamisen kannalta aina haastava. Kasvuolosuhteita vaikeuttavat esimerkiksi pienet kasvutilat ja ilmansaasteet. Kaupunkiympäristöissä onkin Monicasta tärkeää vähentää rakentamisen haittoja, kuten melua ja pölyä. – Vihreä ympäristö on tutkitusti paras ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Lisäksi on tärkeää, että kaupunkitilaa voi käyttää mahdollisimman moni. Esteettömyys on julkisilla paikoilla tärkeää, ja yhä enenevissä määrin se huomioidaan myös viheralueilla ja luontokohteissa.

Kierrätys ja kotimaisuus pinnalla viherrakentamisessa

Viherrakentamisessa korostetaan tällä hetkellä käytettävien tuotteiden vastuullisuutta ja suositaan kotimaista. Kierrätettyjä uusiomateriaaleja tulee käyttöön koko ajan lisää, ja moni uusi materiaali pitää pystyä käyttämään uudelleen myöhemmin. – Myös kasvualustoja kierrätetään. Maa-ainesten kuljettamisen sijaan pyrimme parantamaan olemassa olevaa kasvualustaa.

Vastuullisuus korostuu viherrakentamisessa käytettävien tuotteiden valinnoissa. Kohteessa hyödynnetään esimerkiksi kierrätettyjä uusiomateriaaleja.

Monica Elander-Heino, Sitowise

Pintamateriaalina luonnonkivi on korvannut monessa paikassa betonikivet. Luonnonkivi on ekologisempi monesta syystä: se kestää kulutusta paremmin ja on aina uudelleen käytettävissä. – Myös luonnonkivien käytössä tulisi suosia kotimaista.

Turun kauppatori on hyvä esimerkki siitä, miten kohteen historia ja materiaalien uusiokäyttö voidaan huomioida suunnitteluvalinnoissa. – Vanhat torikivet käytettiin uudelleen, vaikkakin ne jouduttiin teknisistä syistä puolittamaan korkeussuunnassa.

Dynaaminen kasvillisuus edistää luonnon monimuotoisuutta

Vastuullisuus vaikuttaa kaupunkien puistoihin ja viheralueille istutettavien kasvien, puiden ja pensaiden valintaan. Monotonisten istutusten sijaan suositaan monilajisia, luonnonmukaisia istutuksia. – Hyvä esimerkki on yksipuolisten nurmikoiden korvaaminen monimuotoisilla kukkivilla niityillä.

Puistoissa yleistyy niin sanottu dynaaminen kasvillisuus, joka saa muuttua ja kehittyä ajan saatossa. Sompasaaren uuden asuinalueen sydämeen on parhaillaan rakentumassa Loviseholminpuisto, jossa kaikki istutukset ovat dynaamisia. Eri kasvilajit muodostavat kerroksia: pohjalla on maanpeittokasveja, ja ylemmäs kohoavat monivuotiset perennat, pensaat ja puut. – Kuuluu asiaan, että osa istutetuista lajeista häviää vuosien varrella, kun valo-olosuhteet muuttuvat puiden kasvaessa. Toiset valtaavat puolestaan enemmän tilaa, Monica kertoo.

Viherrakentamisessa pyritään myös säilyttämään olemassa olevaa kasvillisuutta ja ekosysteemejä. Vesistöjen rantoja tai tulva-alueita ei yritetä väkisin muuttaa, vaan olemassa olevaa kasvillisuutta suositaan ja nykyiset kasvuolosuhteet huomioidaan myös mahdollisia täydennysistutuksia suunniteltaessa. – Esimerkiksi kosteikkoniitylle ei tuoda lehmuksia, vaan tervaleppiä ja muita kosteissa paikoissa viihtyviä kotimaisia puita.

Monimuotoisten luontokohteiden rinnalla Monica haluaa vaalia historiallisesti arvokkaita ja kiinnostavia kulttuurimaisemia. – Vanha rakennettu ympäristö ja esimerkiksi iäkkään arvorakennuksen puistoalue ei ole välttämättä kovin luonnonmukainen, mutta sillä on meille ihmisille muuta arvoa. Se ilmentää ajan kerrostumia ja muodostaa usein eheän kokonaisuuden yhdessä ympäröivän rakennuskannan kanssa.

(Monica Elander-Heinon henkilökuva: Pekka Rousi)

Kuva
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tähtää kestävään tulevaisuuteen

Lue lisää Tulevaisuus Työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuu-den rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.

Tutustu palveluihimme!

Maisemasuunnittelu

Maisema voi luoda tunnelmaa, muistuttaa historiasta tai antaa hengähdyshetken. Maisemasuunnittelumme tavoitteena on esteettinen ja toimiva kokonaisuus.

Kaupunkisuunnittelu

Suunnittelemme kestävää ja vetovoimaista maankäyttöä, jossa asuminen, palvelut, elinkeinot, liikkuminen ja ympäristö muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.

Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on trendi, joka edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ja älykkäitä ratkaisuja.