Sitowise Group Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023, 16.8.2023 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Sitowise Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä PDF-tiedostona sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset


Huhti–kesäkuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 56,5 (51,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 11 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5 (4) %.
 • Oikaistu EBITA oli 4,5 (4,9) miljoonaa euroa, eli 8,0 (9,5) % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto kasvoi 3,6 (2,7) miljoonaan euroon, eli 6,4 (5,2) %:iin liikevaihdosta.
 • Sitowise osti toukokuussa Infrasuunnittelu Oy:n. Yritysosto vahvistaa Sitowisen osaamista erityisesti kaivosteollisuudelle tarjottavissa infrasuunnittelun palveluissa.
 • Toukokuussa toteutettu henkilöstökysely osoitti, että Sitowisen vahvuuksia työnantajana ovat edelleen hyvä työilmapiiri ja esihenkilötyö sekä henkilöstön yhdenvertaisuus. Työnantajan suositteluhalukkuus (Employee Net Promoter Score, eNPS) oli hyvällä tasolla ollen 18.

Tammi–kesäkuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 112,5 (100,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 13 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5 (5) %.
 • Oikaistu EBITA oli 11,1 (10,1) miljoonaa euroa, eli 9,9 (10,1) % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto nousi selvästi ja oli 9,1 (5,6) miljoonaa euroa, eli 8,1 (5,6) % liikevaihdosta. Kehitykseen vaikutti vertailukautta alemmat vertailukelpoisuuteen liittyvät erät.
 • Tilauskanta kasvoi 4 % ja oli 175 (169) miljoonaa euroa, eli edellisen neljänneksen tasolla.
 • Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) laski ja oli 2,4x (2,7x).
 • Alkuvuodesta toteutetussa asiakastutkimuksessa suositteluhalukkuus NPS pysyi hyvällä tasolla ja oli 32 (32), minkä lisäksi 97 (94) % vastaajista valitsisi Sitowisen kumppanikseen myös jatkossa.
 • Sitowise julkaisi helmikuussa uuden strategian vuosille 20232025 ja piti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa ennallaan.

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista arvoista, joten yksittäisten esitettyjen lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.

EUR miljoonaa

4-6
2023
4-6
2022
Muutos, % 1-6
2023
1-6
2022
Muutos, %

112
2022

Liikevaihto 56,5 51,7 9,1 % 112,5 100,9 11,5 % 204,4
EBITA, oikaistu 4,5 4,9 -8,4 % 11,1 10,1 9,7 % 20,4
% liikevaihdosta 8,0 % 9,5 % 9,9 % 10,1 % 10,0 %
EBITA 4,4 3,3 32,6 % 10,6 6,8 55,4 % 16,1
Liikevoitto 3,6 2,7 33,6 % 9,1 5,6 61,5 % 13,2
Katsauskauden tulos 2,2 1,6 38,9 % 5,6 2,7 109,6 % 7,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9,6 2,1 366,1 % 15,2 9,0 69,2 % 22,7
Nettovelka 55,1 58,2 -5,3 % 56,6
Nettovelka/EBITDA, oikaistu 2,4x 2,7x -8,4 % 2,6x
Omavaraisuusaste, % 42,5 % 42,9 % 41,6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,06 0,04 44,3 % 0,16 0,07 113,5 % 0,22
Henkilöstö keskimäärin 2 231 2 115 5,5 % 2 229 2 080 7,2 % 2 151

Toimitusjohtaja Heikki Haasmaa: Jatkamme määrätietoisesti strategian toteutusta ja toimia kannattavuuden parantamiseksi
 

Sitowisen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 9 prosenttia (11 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vertailukaudesta ja oli 56,5 miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti erityisesti Infran ja Digitaalisten ratkaisujen vahva kehitys. Myös Ruotsin liiketoiminta kasvoi hyvin. Talo-liiketoiminta-alueen liikevaihto puolestaan supistui Suomen rakennusmarkkinoiden vaikean markkinan vuoksi. Kasvua hidasti katsauskaudella myös vertailukautta pienempi työpäivien määrä (-1). Orgaaninen kasvumme oli 5 prosenttia, mikä on Talon kehitys huomioiden erittäin hyvä suoritus.  

Kauden oikaistu EBITA laski ja oli 4,5 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia liikevaihdosta. Tähän kehitykseen vaikutti etenkin Talo-liiketoiminnan markkinan heikkeneminen entisestään sekä vertailukautta pienempi työpäivien määrä (-1). Ero edeltävään vahvaan vuosineljännekseen on seurausta ensimmäisen neljänneksen positiivisesta kalenterivaikutuksesta sekä siitä, että huhtikuussa tuli voimaan sovitut palkankorotukset.  Liikevoitto ja kassavirta kasvoivat selvästi, minkä ansiosta sekä nettovelka että velkaantuneisuusasteemme laskivat sekä vertailukauden että edellisen neljänneksen lopusta.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme tasapainottamaan palkkakustannusten nousua erilaisten vertailukauden jälkeen toteutettujen myynti- ja hinnoittelutoimien avulla sekä lieventämään yleisen kustannusinflaation vaikutuksia tehokkuustoimien avulla. Vallitseva markkinatilanne edellyttää jatkossakin määrätietoisia toimenpiteitä, jotta saavutamme kasvu- ja kannattavuustavoitteemme. Näitä ovat kustannusten nousun onnistunut siirto asiakashintoihin, proaktiivinen ja kohdennettu myyntityö osana uutta myynnin toimintamallia, yleinen kustannusten hillitseminen sekä korkean laskutusasteen ylläpitäminen. Lisäksi käynnistämme Talo-liiketoiminnassa lisätoimenpiteitä kilpailukykymme ja kannattavuutemme parantamiseksi. Aiomme tarkastella Talon organisaatiota ja toimintamalleja, ja tavoittelemme yksinkertaisempaa ja ketterämpää organisaatiota, joka tukee projekti- ja asiakastyötä aikaisempaa vahvemmin. Osana näitä suunnitelmia olemme tänään käynnistäneet Talo-liiketoiminta-aluetta koskevat muutosneuvottelut. 

Talo-liiketoimintaa lukuun ottamatta toimintaympäristömme säilyi toisella vuosineljänneksellä edelleen kohtuullisen hyvänä. Suomen ja Ruotsin yleisestä talouden kehityksestä johtuva epävarmuus on kuitenkin kasvanut, mikä näkyi tarjouskannassamme olevien suurempien projektien määrän laskuna sekä hintakilpailun lisääntymisenä. Kysyntä on samanaikaisesti ollut erittäin vahvaa muun muassa vihreään siirtymään liittyvissä palveluissa ja digitaalisissa ratkaisuissa, mukaan lukien SaaS-palvelut. Konsernin tilauskanta pysyi hyvällä tasolla ja oli kesäkuun lopussa 175 miljoonaa euroa.

Teknisen konsultoinnin pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat suotuisat. Uskomme, että yhteiskunnan kunnianhimoiset ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet luovat kasvavan tarpeen ennakkoluulottomille ratkaisuille. Kaikilla neljällä liiketoiminta-alueellamme keskeisiä kasvuajureita ovat vihreään siirtymään liittyvät hankkeet, korjausvelka, alan digitalisaatio ja turvallisuus. Lisäksi arvioimme, että Suomen uuteen hallitusohjelmaan kirjattujen digitalisaation ja infraan liittyvien tavoitteiden vaikutus liiketoimintaamme on lähivuosina myönteinen. Tämä alustava näkemys tulee tarkentumaan syksyllä maan hallituksen budjettineuvottelujen yhteydessä.

Yli 2 200 asiantuntijaamme kehittää kestäviä ratkaisuja huomisen haasteisiin. Haluamme tukea asiakkaitamme muutoksessa ja olla alamme innovatiivisin, vastuullisin ja tehokkain toimija. Tässä onnistuaksemme meidän tulee saada palvelukseemme ja asiakasprojekteihimme juuri oikeat osaajat, ja kulttuuri on avainasemassa heidän houkuttelemisessaan Sitowiseen ja pitämisessään palveluksessamme. Olen ilahtunut, että viimeisimmän henkilöstökyselymme mukaan Sitowisen vahvuuksia työnantajana ovat edelleen hyvä työilmapiiri ja esihenkilötyö sekä henkilöstön yhdenvertaisuus.

NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Näkymät vuodelle 2023

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata pitkän aikavälin kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus, digitalisaatio ja turvallisuus.

Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, korkotason nousun ja yleisten inflaatiopaineiden tuoma epävarmuus markkinoille vaikuttaa Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksentekoon. Sitowisen liiketoiminnassa eli teknisessä suunnittelussa vaikutukset ovat kuitenkin olleet rajallisempia kuin laajemmin rakennusteollisuudessa, joka on yksi Sitowisen pääasiakassegmenteistä. Sitowisen tilauskanta pysyi vuoden 2023 toisella neljänneksellä hyvällä tasolla.

Talo-liikennetoiminnan näkymät loppuvuodelle ovat heikot, ja odotamme haastavan markkinatilanteen jatkuvan myös vuonna 2024. Muiden liiketoiminta-alueiden sisällä löytyy sekä vahvemman ja heikomman kysynnän alueita, mutta kokonaisuutena Infran, Digin ja Ruotsin kasvunäkymät ovat edelleen hyvät.

Markkinakehityksen lisäksi myös kustannusinflaation (esimerkiksi palkkainflaation), edellisvuotta pienemmän työpäivien määrän (yksi työpäivä vertailukautta vähemmän kolmannella ja neljännellä neljänneksellä), valuuttakurssimuutosten (euro / Ruotsin kruunu) sekä korkeampien korkokustannusten arvioidaan vaikuttavan Sitowisen taloudelliseen kehitykseen loppuvuonna 2023.

Ohjeistus (ennallaan, annettu 28.2.2023)

Sitowise-konserni arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan euroissa verrattuna vuoteen 2022, ja että oikaistu EBITA-marginaali (%) on suunnilleen vuoden 2022 oikaistun EBITA-marginaalin tasolla.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 % yritysostot mukaan lukien
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 %
 • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä

Sitowisen osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa vuosittain osinkoa, joka vastaa 30–50 prosenttia nettotuloksesta osakkeenomistajilleen. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen tilanne, rahavirta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Timo Räikkönen nimitettiin 3.8.2023 Sitowisen liiketoimintajohtajaksi Talo-liiketoiminta-alueelle sekä konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Sitowiseen Destian Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän johtajan tehtävästä ja aloittaa Sitowisella viimeistään helmikuussa 2024.

Espoo, 16.8.2023

Sitowise Group Oyj

Hallitus

Lisätiedot

Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja, heikki.haasmaa@sitowise.com, puh. 050 304 7765
Hanna Masala, talousjohtaja, hanna.masala@sitowise.com, puh. 040 558 1323
Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, mari.reponen@sitowise.com, puh. 040 702 5869

Taloudellinen kalenteri

Sitowise Group Oyj:n tulosjulkistusten suunniteltu aikataulu vuonna 2023 on seuraava:

 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023 torstaina 2.11.2023

Tiedotustilaisuus analyytikoille, medialle ja sijoittajille

Sitowisen tuloswebcast järjestetään tänään 16.8.2023 klo 12.00. Webcast-lähetystä voi seurata joko suorana tai toistona osoitteessa livekatsomo.fi/Sitowise-Q2-2023-result

Lähetys on englanniksi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sitowise.com

SITOWISE LYHYESTI:

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.

Ladattavat materiaalit