Sitowise Group Oyj, Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023, 10.5.2023 klo 08.30


Tämä tiedote on tiivistelmä Sitowise Groupin tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Tammi–maaliskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 56,0 (49,2) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4 (7) %.
 • Oikaistu EBITA oli 6,6 (5,2) miljoonaa euroa, eli 11,8 (10,6) % liikevaihdosta.
 •  Liikevoitto oli 5,5 (2,9) miljoonaa euroa, eli 9,8 (6,0) % liikevaihdosta.
 • Tilauskanta kasvoi 2 % ja oli 176 (172) miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopusta tilauskanta laski hieman.
 • Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) nousi ja oli 2,4x (1,5x). Velkaantuminen laski vuoden 2022 lopusta.
 • Alkuvuodesta toteutetussa asiakastutkimuksessa suositteluhalukkuus NPS pysyi hyvällä tasolla ja oli 32 (32), minkä lisäksi 97 (94) % vastaajista valitsisi Sitowisen kumppanikseen myös jatkossa.
 • Sitowise julkaisi helmikuussa uuden strategian vuosille 2023–2025.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.

EUR miljoonaa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos, % 112/2022
Liikevaihto 56,0 49,2 14,0 % 204,4
EBITA, oikaistu 6,6 5,2 26,7 % 20,4
% liikevaihdosta 11,8 % 10,6 % 10,0 %
EBITA 6,2 3,5 76,8 % 16,1
Liikevoitto 5,5 2,9 87,1 % 13,2
Katsauskauden tulos 3,5 1,1 207,2 % 7,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5,7 7,0 -18,5 % 22,7
Nettovelka 55,5 33,4 66,4 % 56,6
Nettovelka/EBITDA, oikaistu 2,4x 1,5x 2,6x
Omavaraisuusaste, % 43,6 % 47,2 % 41,6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,10 0,03 204,9 % 0,22
Henkilöstö keskimäärin 2 226 2 044 8,9 % 2 151

Toimitusjohtaja Heikki Haasmaa: Määrätietoinen työ myötävaikutti vahvaan vuosineljännekseen

Sitowisen kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vahvaa. Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 56,0 miljoonaan euroon ja orgaaninen kasvu oli 4 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat erityisesti vertailukauden kauden jälkeen toteutetut yritysostot.

Katsauskauden oikaistu EBITA nousi 6,6 miljoonaan euroon ja oli 11,8 prosenttia liikevaihdosta. Kehityksessä näkyvät määrätietoisesti toteuttamamme toimenpiteet hinnoittelussa, kustannusten nousun hillitsemisessä sekä ostettujen yritysten integroimisessa osaksi liiketoimintaa. Kuluneella kaudella työpäiviä oli myös yksi vertailukautta enemmän. Tammi-maaliskuun EBITA nousi merkittävästi ja oli 6,2 miljoonaa euro eli 11,0 prosenttia liikevaihdosta.  Vertailukaudella EBITA:aan vaikuttivat poikkeuksellisen korkeat vertailukelpoisuuteen liittyvät erät, kuten toteutumattoman yrityskaupan kulut sekä uudelleenjärjestelykustannukset.

Konsernin tilauskanta laski vuoden alusta kaksi prosenttia. Lasku oli seurausta Talo-liiketoiminta-alueen heikosta markkinatilanteesta sekä Ruotsin tilauskannan pienestä laskusta. Infra-liiketoiminta kasvoi katsauskaudella odotustemme mukaisesti ja selvästi markkinaa nopeammin, ja liiketoiminta-alueen kannattavuus kehittyi hyvin. Digi-liiketoiminta-alueella kehitys oli vahvaa kaikilla mittareilla tarkasteltuna, ja SaaS-liiketoiminta kasvoi nopeasti. Ruotsissa kysyntä on kokonaisuudessaan pysynyt Suomea vakaampana, vaikka myös tällä markkinalla nähdään jonkinlaista pehmenemistä uudisasuntotuotannon heikkenemisen ja voimakkaamman hintakilpailun muodossa.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia oli Sitowisen uuden, vuosia 2023–2025 koskevan strategian julkistaminen.  Uusi strategia ja sen kolme pilaria - Innovatiivisin, Vastuullisin, Tehokkain - ovat saaneet hyvän vastaanoton niin sisäisesti kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa. Painopiste strategialanseerauksen jälkeen on ollut muun muassa uusien älykkäiden palveluaihioiden ja vastuullisuuteen liittyvien palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa sekä fiksuimpiin toimintatapoihin liittyvien teemojen syventämisessä.

Jatkamme kuluvana vuonna määrätietoista työtämme kannattavuuden vahvistamiseksi. Kaikilla neljällä liiketoiminta-alueella keskeisiä kasvuajureita ovat mm. vihreään siirtymään liittyvät hankkeet, korjausvelka ja alan digitalisaatio. Tämän hetken markkinassa Sitowise hyötyy siitä, että olemme tietoisesti laajentaneet toimintaamme vähemmän syklisillä markkinasegmenteillä – kuten korjausrakentamisessa, infrassa ja digitaalisissa palveluissa - sekä onnistuneet voittamaan ennustettavuutta lisääviä pitkäkestoisia hankkeita ja puitesopimuksia.

Sitowisen yli 2 200 asiantuntijaa kehittävät kestäviä ratkaisuja huomisen haasteisiin. Uskomme, että yhteiskunnan kunnianhimoiset ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet luovat kasvavan tarpeen ennakkoluulottomille ratkaisuille. Sitowisessa haluamme tukea asiakkaitamme tässä muutoksessa ja olla alamme innovatiivisin, vastuullisin ja tehokkain toimija.

NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Näkymät vuodelle 2023

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata pitkän aikavälin kasvua tukevat vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja digitalisaatio.

Ukrainan sodan, korkotason nousun ja yleisten inflaatiopaineiden tuoma epävarmuus markkinoille voi edelleen vaikuttaa Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksentekoon. Sitowisen liiketoiminnassa eli teknisessä suunnittelussa vaikutukset ovat kuitenkin olleet rajallisempia kuin laajemmin rakennusteollisuudessa, joka on yksi Sitowisen pääasiakassegmenteistä. Sitowisen tilauskanta pysyi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä aikana hyvällä tasolla.

Digi-liiketoiminnassa kysyntä jatkuu vahvana ja myös Infra-liiketoiminnan näkymät ovat suhteessa myönteisemmät kuin Talo-liiketoiminnassa, jossa aktiviteettitaso on laskenut rakennusteollisuuden laskusuhdanteen vuoksi erityisesti uusien rakennushankkeiden aloitusten osalta. Markkinanäkymä on säilynyt Ruotsissa jossain määrin Suomea vakaampana, vaikka myös siellä rakennusmarkkinalla on ollut havaittavista kysynnän pehmenemistä.

Markkinakehityksen lisäksi myös kustannusinflaation (esimerkiksi palkkainflaation), edellisvuotta pienemmän työpäivien määrän (yksi työpäivä vertailukautta vähemmän toisella, kolmannella ja neljännellä neljänneksellä), valuuttakurssimuutosten (euro / Ruotsin kruunu) sekä korkeampien korkokustannusten arvioidaan vaikuttavan Sitowisen taloudelliseen kehitykseen loppuvuonna 2023.

Ohjeistus (ennallaan, annettu 28.2.2023)

Sitowise-konserni arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan euroissa verrattuna vuoteen 2022, ja että oikaistu EBITA-marginaali (%) on suunnilleen vuoden 2022 oikaistun EBITA-marginaalin tasolla.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 % yritysostot mukaan lukien
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 %
 • Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä

Sitowisen osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa vuosittain osinkoa, joka vastaa 30–50 prosenttia nettotuloksesta osakkeenomistajilleen. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen tilanne, rahavirta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Muutokset konsernin johtoryhmässä

Talo-liiketoiminta-alueen vetäjä ja konsernin johtoryhmän jäsen Timo Palonkoski kertoi 12.4.2023 jättävänsä tehtävänsä. Talon erikoispalvelujen toimialajohtaja Jan Tapper otti väliaikaisesti liiketoimintajohtajan tehtävät hoidettavakseen 1.5.2023 alkaen. Uuden liiketoimintajohtajan rekrytointiprosessi on käynnistetty.

Anna Wäck nimitettiin 4.5.2023 Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueen vetäjäksi sekä konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyi Sitowiseen KONEen globaalin kunnossapitoliiketoiminnan Head of Global Offering, Pricing and Sales development -tehtävästä ja aloitti uudessa tehtävässään 5.5.2023.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2023 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajina tilikauden aikana toimineille sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja yhtiön päivitetyn palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous myös päätti, että Yhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 5.5.2023.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, ja että hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan (8). Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho valittiin hallitukseen uudelleen ja Niklas Sörensen ja Mats Åström valittiin hallitukseen uusina jäseninä.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab KHT Kim Järven toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.  Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen palkkioista.

Hallitukselle myönnetyt valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi ja muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sitowise Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Eero Heliövaaran ja varapuheenjohtajakseen Tomi Terhon.

Lisäksi hallitus valitsi jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia ja jäseniksi Taina Kyllönen ja Mats Åström. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Heliövaara ja jäseniksi Elina Piispanen ja Niklas Sörensen. Yrityskauppavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tomi Terho ja jäseniksi Eero Heliövaara, Petri Rignell, Niklas Sörensen ja Mats Åström.

Infrasuunnittelu Oy:n osto ja sen myyjille suunnattu osakeanti

Sitowise tiedotti 2.5.2023 yrityskaupasta, jossa Sitowise Oy osti katu- ja aluesuunnittelua sekä mittaus-, valvonta- ja rakennuttamisen asiantuntijapalveluita valtakunnallisesti tuottavan Infrasuunnittelu Oy:n koko osakekannan.

Yritysoston yhteydessä Sitowise Group Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa osakeannissa liikkeeseen 37 330 Sitowisen hallussa olevaa omaa osaketta. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden määrä vastaa noin 0,10 prosenttia Sitowisen osakkeista.

Infrasuunnittelu Oy:n osto vahvistaa Sitowisen osaamista erityisesti kaivosteollisuudelle tarjottavissa infrasuunnittelun palveluissa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 noin 1,5 miljoonaa euroa, ja se työllistää 17 henkilöä. Infrasuunnittelu Oy yhdistetään jatkossa Sitowisen Infra-liiketoiminta-alueeseen.

Liputusilmoitukset

Sitowise Group Oyj vastaanotti huhtikuussa ja toukokuussa yhteensä viisi arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta Morgan Stanley & Co. Limited International plc:ltä. Huhtikuun 19., 20. ja 21. päivä sekä toukokuun 1. ja 2. päivä annettujen ilmoitusten mukaan Morgan Stanley & Co. International plc:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä joko ylitti tai alitti 5 prosentin liputusrajan osakelainaussopimusten seurauksena. Viimeisen, 2.5.2023 vastaanotetun ilmoituksen mukaan Morgan Stanley & Co. International plc omistaa rahoitusvälineiden kautta yhteensä 194 211 osaketta, mikä vastaa 0,54 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä.

Riita-asiat

Sitowise Oy:llä on vireillä oikeudenkäynti entisen asiakkaansa kanssa liittyen Suomessa sijaitsevaan muutaman vuoden takaiseen kerrostalohankkeeseen. Vastapuoli on esittänyt asiassa merkittävän korvausvaatimuksen, mutta yhtiön näkemyksen mukaan vaatimus  on perusteeton. Sitowise on myös vaatinut asiakkaalta maksamattomia suoritteita viivästyskorkoineen. Yhtiön arvion mukaan oikeusprosessin odotetaan kestävän vuosia.

Espoo, 10.5.2023

Sitowise Group Oyj

Hallitus

Lisätiedot

Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja, heikki.haasmaa@sitowise.com, puh. 050 304 7765

Hanna Masala, talousjohtaja, hanna.masala@sitowise.com, puh. 040 558 1323

Mari Reponen, sijoittajasuhdepäällikkö, mari.reponen@sitowise.com, puh. 040 702 5869

Tiedotustilaisuus analyytikoille, medialle ja sijoittajille

Sitowisen tuloswebcast järjestetään tänään 10.5.2023 klo 12.00. Webcast-lähetystä voi seurata joko suorana tai toistona osoitteessa livekatsomo.fi/Sitowise-Q1-2023-result
Lähetys on englanniksi.

Taloudellinen kalenteri

Sitowise Group Oyj:n tulosjulkistusten suunniteltu aikataulu vuonna 2023 on seuraava:

 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023 keskiviikkona 16.8.2023
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023 torstaina 2.11.2023

Yhtiö suunnittelee pitävänsä pääomamarkkinapäivän 7.6.2023.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sitowise.com

SITOWISE LYHYESTI:

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Tarjoamme suunnittelu- ja

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.

Ladattavat materiaalit