Sitowise Group Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla annettavat tiedot, 28.2.2023 klo 9.00

Sitowise Group Oyj:n hallitus julkaisee ehdotuksensa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.4.2023. Hallituksen nimitysvaliokunta on valmistellut hallitukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituksen kokoonpanosta.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

Sitowise Group Oyj:n hallitus ehdottaa hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että hallitukselle ja sen tarkastus-, henkilöstö- ja yrityskauppavaliokunnille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 750 euroa kuukaudessa
  • hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 250 euroa kuukaudessa
  • hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio
    1 000 euroa kokoukselta, ja
  • hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien muiden jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten kokouksiin liittyvät matka- ja majoituskulut korvattaisiin.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Ehdotus hallituksen jäseniksi

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Niklas Sörensen ja Mats Åström. Hallituksen nykyinen jäsen Leif Gustafsson on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä tehtävään.

Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena. Hallituksen nimitysvaliokunta on ehdotusta valmistellessaan huomioinut, että hallituksen kokoonpano kokonaisuutena on yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa hallinnointikoodin suosituksia.

Niklas Sörensenillä (s. 1970, diplomi-insinööri, Royal Institute Of Technology) on kattavaa kokemusta rakennetun ympäristön teknisestä konsultoinnista etenkin seuraavilla alueilla: liikenteen infrastruktuuri, kiinteistöt ja energia. Lisäksi hänellä on vahvaa osaamista tuotekehityksen, vihreän siirtymän, uusien liiketoimintamallien ja digitalisaation alueella. Sörensen toimi Ramboll Swedenin toimitusjohtajana vuosina 2016–2021 ja WSP:n Ruotsin liiketoimintojen vetäjänä vuosina 2013–2016. Sitä ennen hän toimi useissa johtotehtävissä Grontmijissa ja Rambollissa. Tällä hetkellä Sörensen on toimitusjohtaja ja yksi perustajista hallinnointiyhtiö Locus Infrassa, joka investoi pienen mittakaavan pohjoismaisiin energia-alan sijoituksiin. Hän toimii myös Diagonan hallituksen puheenjohtajana ja on Great Securityn, Universesin ja IQ Samhällsbyggnadin hallitusten jäsen.

Mats Åströmillä (s. 1965, alempi korkeakoulututkinto liiketaloudessa) on laajat näytöt yritysten kehittämisestä orgaanisesti ja yrityskauppojen kautta. Hän on tehnyt pitkän uran finanssipalvelualalla ja hänellä on kattavaa kokemusta liiketoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, yrittäjyydestä, liiketoimintaprosessien parantamisesta ja strategioista. Åström on toiminut Nordic Climate Groupin toimitusjohtajana ja talousjohtajana vuodesta 2021. Sitä ennen hän työskenteli Sandbäcken Invest AB:n toimitusjohtajana vuosina 2018–2021 ja talousjohtajana useissa eri yhtiöissä, kuten Sandbäcken Invest AB:ssa vuosina 2017–2018; ja Rejlers AB:ssa vuosina 2014–2017.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tomi Terhoa, joka ei ole riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi. Uudelleen ehdolla olevien ehdokkaiden taustatiedot on esitelty Yhtiön verkkosivuilla kohdassa Hallitus | Sitowise.

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät yhtiön osakasluettelon omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että myös hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja ne osakkeenomistajat, joiden omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen, otetaan huomioon.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

  • nimitystoimikunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta
  • nimitystoimikunnan jäsenten (mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja) kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Sitowise Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Hallituksen ja hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara, puh. +358 50 1285

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sitowise.com