Suunnitelmassa kuvataan, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella tavoitellaan ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja.

Suunnitelman laadinnassa keskeisenä lähtötietona oli kuntien kaavoitus, ja Oulun kaupungilla käynnissä ollut palveluverkkoselvitys. Tavoitteena oli tunnistaa tulevat maankäytön ja palveluverkon muutokset, jotta liikkumistarpeisiin voidaan tulevaisuudessa vastata mahdollisimman hyvin. Lisäksi huomioitiin asukkaiden näkemykset ja toiveet, joita kerättiin työn alussa toteutetulla asukaskyselyllä.

Työn aluksi tarkasteltiin joukkoliikenteen nykytilaa ja palvelutason toteutumista sekä arvioitiin kysyntäpotentiaalin kehitysnäkymiä eri alueilla. Näihin nojautuen määritettiin, minkä tasoista joukkoliikenteen palvelua kullakin alueella tavoitellaan seuraavien noin viiden vuoden aikana. Palvelutasomäärittelyn yhteydessä tunnistettiin linjaston kehittämistarpeita ja tehtiin suosituksia linjastosuunnitteluun. Näiden perusteella arvioitiin suunnitelman mukaisen palvelutason toteuttamisen kustannusvaikutuksia sekä vaikutuksia asukkaiden joukkoliikenteen käyttöön.

Työssä haastateltiin asiantuntijoita ja toteutettiin asiantuntijoille ja kuntalaisille suunnatut kyselyt.  

  • Tilaaja:
    Oulun kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2022-2023