Työ- ja kemikaaliturvallisuus

Autamme sinua työ- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä ja turvallisen työympäristön takaamisessa. Tarjoamme myös vaarallisia kemikaaleja käsittelevän laitoksen onnettomuuden seurausvaikutusten arviointia kaavoitusvaiheeseen. 

Turvallinen työympäristö on perusedellytys työntekijän hyvinvoinnille. Teemme työhygieenisiä selvityksiä aina pienistä suunnitelmista laitoksen käyttöönottoaikaiseen valvontaan toimien ulkopuolisena puolueettomana valvojana.

Kaavoitusvaiheessa on huomioitava mahdollisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän laitoksen onnettomuuden seurausvaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Seveso-direktiivin mukaisilta tuotantolaitoksilta edellytetään laajemmassa mittakaavassa tehtyjä selvityksiä kuin pienemmiltä tuotantolaitoksilta

Sanna Vaalgamaa
Osastopäällikkö, Vastuullisuus ja vuorovaikutus
+358 40 632 4360
Työhygieeniset selvitykset ja näytteenotto, työturvallisuusselvitykset

Ympäristö, työterveys- ja työturvallisuus (EHS)-auditoinnit

Kemikaalien leviämismallinnukset ja onnettomuuksien seurausvaikutusten arviointi

Turvallisuusasiakirjat ja turvallisuusselvitykset Seveso-laitoksille

Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskatselmus, kemikaalien suhdelukulaskenta

Räjähdyssuojausasiakirjat ja ATEX-konsultointi