Työhygienia ja kemikaaliturvallisuus

Autamme sinua työ- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön takaamisessa. Tarjoamme myös vaarallisia kemikaaleja käsittelevän laitoksen onnettomuuden seurausvaikutusten arviointia kaavoitusvaiheeseen.

Terveellinen ja turvallinen työympäristö on perusedellytys työntekijän hyvinvoinnille. Teemme työpaikkojen riskien kartoitusta sekä työhygieenisiä mittauksia ja selvityksiä. Mittauksissa käytämme standardoituja ja moderneja mittausmenetelmiä sekä luotettavia yhteistyökumppaneita. Mittausten lisäksi teemme työympäristön olosuhteiden parantamiseen liittyvää konsultointia ja suunnittelua.

Kaavoitusvaiheessa on huomioitava mahdollisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän laitoksen onnettomuuden seurausvaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Seveso-direktiivin mukaisilta tuotantolaitoksilta edellytetään laajemmassa mittakaavassa tehtyjä selvityksiä kuin pienemmiltä tuotantolaitoksilta. Laadimme erilaisia kemikaaleihin liittyvä selvityksiä ja kemikaalien leviämismallinnuksia.

Sanna Vaalgamaa
Osastopäällikkö, Vastuullisuus ja vuorovaikutus
+358 40 632 4360
Vesa Asikainen
Työhygieenikko ja sisäilmatutkija
+358 43 211 1262
Jarmo Välimaa
Työhygieenikko ja sisäilmatutkija
+358 40 564 3176
Riskien kartoitukset työpaikoilla

Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset esim. pölyt, kemialliset yhdisteet, melu, tärinä, sisäilmatutkimukset, syöpävaarallisten aineiden selvitykset

Altisteiden reaaliaikainen seuranta ja raportointi asiakaslähtöisesti suunniteltuna

Työympäristön olosuhteiden parantamiseen liittyvä konsultointi ja suunnittelu sekä koulutus

Kemikaalien leviämismallinnukset

Kemikaalien varastoinnin ja käytön lupahakemukset

Ympäristö, työterveys- ja työturvallisuus (EHS)-auditoinnit

Kemikaaleihin liittyvät erityisselvitykset