Sitowise ja Vastuu Group toteuttivat yhdessä CO2 DataHub -hankkeessa päästödatan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvän pilotin viidelle kaupungille sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle. LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon käyttötapauksessa pilotoitavaksi kohteeksi valittiin ”Alustava laskenta vuokralaismuutoksen hiilijalanjäljestä”.

- Työpajojen kautta lähdimme selvittämään, mitkä ovat Vastuu Groupin ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tavoitteet kehitysprojektille ja millainen laskenta olisi tarkoituksenmukaista, kertoo Sitowisen projektipäällikkö Juuso Sundberg.

Vuokralaismuutostyö lähtee tyypillisesti meidän osaltamme liikkeelle, kun vuokralainen löytää tarpeisiinsa soveltuvan tilan ja toimittaa vuokranantajalle tiloihin kohdistettavat muutostoiveet, jonka jälkeen vuokranantaja pyytää meitä laatimaan kustannusarvion kaavailluista muutoksista.

Juuso Sundberg, Sitowise

Kun kehityskohteeksi todettiin vuokralaismuutostyö, lähdettiin pilotissa tutkimaan ja tuomaan yhteen muutostyöhankkeen lähtötietojen tiedonsiirtoprosessia ja siihen liittyvää päästökerroindataa ja näiden automatisointia.

- Vuokralaismuutostyö lähtee tyypillisesti meidän osaltamme liikkeelle, kun vuokralainen löytää tarpeisiinsa soveltuvan tilan ja toimittaa vuokranantajalle tiloihin kohdistettavat muutostoiveet, jonka jälkeen vuokranantaja pyytää meitä laatimaan kustannusarvion kaavailluista muutoksista. Työpajassa pyrimme selvittämään, miten määrälaskennan ja kustannusten arvioinnin ohella voisi samalla arvioida muutosten hiilijalanjälkeä, Sundberg kertoo.

Ratkaisuja työstettiin työpajoissa

Päästöjen merkittävyys riippuu vuokralaismuutoksen laajuudesta, korjausasteesta sekä siinä käytettävistä materiaaleista. Päästölaskenta rajattiin tarvittavien rakennusmateriaalien tuotevaiheen päästöihin. Automatisointia pilotoitiin case-kohteella, jossa muutostöiden kustannusarviossa luetellut rakennusmateriaalit määrineen yhdistettiin niitä vastaaviin, kansallisesta päästötietokannasta löytyviin päästökertoimiin. 

- Laskentaa tehtiin Excel pohjaisesti. Pullonkaulaksi pilotissa osoittautui puutteet päästötietokannassa, josta puuttuu vielä runsaasti päästöarvoja eri rakennusmateriaalien ja rakennusosien osalta. Eri valmistajien tuotteilla on erilaiset CO2 päästöarvot ja silläkin on suuri merkitys, kuinka kaukaa tuote toimitetaan ja otetaanko tuotteen koko elinkaari huomioon, Sundberg sanoo.

Työpajoissa löydettiin ratkaisuja ja laskennan läpinäkyvyyden takaamiseksi prototyypissä on esitetty myös, mistä tiedot laskentaan varten vaadituista määristä ja tarvittavista kertoimista on hankittu ja minkä ohjeiden mukaan päästölaskenta on suoritettu. Hankekohtainen päästödata tuotiin Sitowisen Louhi-palvelun Power BI -alustalle, jossa sitä voitiin visualisoida ja ryhmitellä.

Halusimme pilotin tuloksena vakiomuotoista hiilijalanjälkitietoa, joka on joustavasti ja kätevästi laskettavissa toteuttamillemme hankkeille ja erilaisille hanketyypeille.

Joonas Vuonio, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöpäällikkö

Hiilijalanjälki tietoon vuokraustilanteessa

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tavoitteena on toteuttaa laadukkaista materiaaleista toimitiloja niin, että rakentamisesta aiheutuvat päästöt ovat mahdollisimman pienet. Vuokralaismuutostöitä ei usein ole vielä detaljitasolla suunniteltu vuokraustilanteen yhteydessä, mutta LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon toiveena on, että vuokralaiselle pysyttäisiin jo vuokraustilanteessa esittämään arvio kohteessa tehtävien muutosten ja eri toteutusvaihtoehtojen hiilijalanjäljestä.

– Vuokralaismuutostöiden laajuudet ja käytettävät materiaalit voivat vaihdella hankkeitten välillä suurestikin. Halusimme pilotin tuloksena vakiomuotoista hiilijalanjälkitietoa, joka on joustavasti ja kätevästi laskettavissa toteuttamillemme hankkeille ja erilaisille hanketyypeille. Tällöin voimme havainnollistaa eri kokoisten muutostöiden päästövaikutuksia asiakkaillemme jo niiden suunnitteluvaiheessa, kertoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöpäällikkö Joonas Vuonio.

Vastuullisen rakentamisen edellytyksenä ovat yhdessä asetetut tavoitteet ja yhtenä yhteisenä tavoitteena on hiilijalanjäljen vähentäminen vuokralaismuutostöissä.

Roni Ahola, Sitowise

Pilotissa kehitetty työkalu on tarkoitettu ensisijaisesti Sitowisen ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon välisiin yhteistyöprojekteihin ja hankkeesta syntynyt raportti on ainoastaan tutkimus- ja kehityshankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden käytettävissä.

Pilotissa syntynyt Excel-laskentapohja soveltuu käytettäväksi saneeraus- ja muutostyökohteissa. Sitowise ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ovat sopineet jatkavansa vuokralaismuutostöiden hiilijalanjälkilaskennan arviointiin käytettävän työkalun jatkokehittämisestä.

- Olemme innoissamme jatkokehityksestä. Vastuullisen rakentamisen edellytyksenä ovat yhdessä asetetut tavoitteet ja yhtenä yhteisenä tavoitteena on hiilijalanjäljen vähentäminen vuokralaismuutostöissä. Laskentapohjalla voimme yhdessä tutkia ja vaikuttaa tilaajan, vuokralaisen ja muiden sidosryhmien kanssa hiilijalanjälkeen ja tehdä vastuullisia materiaalivalintoja ja tilamuutoksia. Hiilijalanjäljenlaskennalla ja optimaalisilla muutostöillä, luomme edellytykset tilojen onnistuneelle käytölle ja voimme vaikuttaa positiivisesti ilmastomuutokseen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon vuokralaismuutostöissä, sanoo Sitowisen liike- ja toimitilamuutoksien osastopäällikkö Roni Ahola.

Vastuu Groupin rooli pilotissa oli tukea Sitowisea laskentapohjan luomisessa ja itse päästölaskennassa sekä tuoda Louhi-alustalle tarvittavat päästökertoimet Platform of Trust -alustan avulla. Koska vuokralaismuutostöitä ei suunnitella tuotetasolle alkuvaiheessa, valittiin ensimmäiseksi päästötietolähteeksi kansallinen päästötietokanta CO2data.fi ja katsottiin kuinka pitkälle tämä kantaa. Koska luonnollisesti alalla on tarve saada käyttöön myös tarkempaa ja laajempaa päästötietoa esimerkiksi erilaisten skenaarioiden vertailua varten, pilotissa tutkittiin kuinka paljon muita datalähteitä alustalle olisi lisättävä, jotta ratkaisusta saataisiin mahdollisimman kattava.

Image
Strategy icon

Sitowisen strategia keskittyy innovaatioihin, vastuullisuuteen ja tehokkaaseen toimintaan

Innovatiivisin: Tarpeiden kautta luotiin työkalu, millaista ei ollut tässä muodossa olemassa. Hanketyypin kannalta työkalu on oleellinen ja kehitetty yhdessä asiakkaan kanssa. 

Tehokkain: Luomalla uusi työkalu saatiin tehostettua datan tuottamista ja poistettua työvaiheita sekä tehostettua ajan käyttöä.

Vastuullisin: Työkalun avulla saadaan vuokralaismuutostöissä kustannuksien lisäksi tuotua ilmi hiilijalanjälkilaskenta ja sitä kautta mahdollisesti vähennettyä tarpeettomia muutostöitä ja pienennettyä hiilijalanjälkeä.