Melu vaikuttaa negatiivisesti ihmisen terveyteen, asumisen laatuun ja viihtyvyyteen. Melulle alttiille alueilla, kuten kaupungeissa ja maanteiden läheisyydessä, rakennusten julkisivuihin kohdistuu merkittävä määrä ei toivottua ääntä.

Rakennuksen julkisivun kyky vaimentaa siihen kohdistuvaa äänisaastetta vaikuttaa puolestaan sisällä havaittuun melutasoon. Julkisivun ääneneristävyysmittausten tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon julkisivu vaimentaa eli pystyy eristämään siihen kohdistuvaa ääntä.

Sitowisen asiantuntija Ville Jääskeläinen teki ympäristöministeriön toimeksiannosta tutkimuksen rakentamisen ääniympäristöön liittyen. Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ääniympäristössä ääniympäristöstä on säädetty rakennuksen ääneneristyksestä. Asetuksen mukaan asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita sisältävän rakennuksen ulkovaipan, eli niiden rakennusosien, jotka erottavat rakennuksen lämmöneristetyt sisätilat ulkotiloista, ääneneristävyys on suunniteltava ja toteutettava siten, että se on vähintään 30 desibeliä. Asetuksessa ei ole annettu mittalukua, jota käyttäen ääneneristävyys tulee todentaa.

Tutkimuksessa päädyttiin suosittelemaan nimenomaan standardisoidun äänitasoeron käyttämistä mittauksissa.

Ville Jääskeläinen, Sitowise

- Tiedossa oli, että olemassa olevissa ohjeistuksissa annetaan mahdollisuus käyttää erilaisia tapoja todentaa julkisivun ääneneristävyys. Tutkimuksessa päädyttiin suosittelemaan nimenomaan standardisoidun äänitasoeron käyttämistä mittauksissa, mikä ei sinänsä ollut yllätys, kertoo tutkimustyön tehnyt Sitowisen nuorempi akustiikkasuunnittelija Ville Jääskeläinen.

Selkeyttä nykytilanteeseen ja yhdenmukainen raportointi

Käytössä oleva kansallinen mittausstandardi mahdollistaa usean eri mittaustavan ja mittaluvun käyttämisen julkisivun ääneneristävyyden todentamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selventää nykytilannetta ja antaa perusteita yhdenmukaisien raportointikäytäntöjen löytämiseksi.

Tutkimuksesta saatiin tärkeää tietoa julkisivun ääneneristysmittausten toteuttamiseen.

Olli Santala, Sitowise

Villen tekemästä tutkimuksesta saatiin tärkeää tietoa julkisivun ääneneristysmittausten toteuttamiseen. Työn tulokset tukevat myös mittaustemme laatua, ja niiden tietoa voidaan soveltaa mittausmenetelmien kehityksessä jopa standardisoinnissa asti, toteaa Sitowisen akustiikkasuunnittelun laatupäällikkö Olli Santala.

Ympäristöministeriön ääniympäristöohjeessa todetaan, että mittaukset voidaan tehdä käyttäen standardin yleistä menetelmää. Yleinen menetelmä mahdollistaa usean eri mittaluvun ilmoittamisen ulkovaipan ääneneristävyyttä kuvaavaksi mittaustulokseksi. Ohje ei ota kantaa, mikä mittaluku mittaustuloksista tulisi laskea. Ääniympäristöasetuksen tai kaavamääräyksen vaatimusta voidaan siten verrata useaan eri mittalukuun. Mittaluvun valintaa koskevan ohjeistuksen vähäisyyden takia mittaustulokset voidaan laskea ja raportoida eri tavoin.

- Samassa mittauskohteessa voi käydä useampi toimija tekemässä mittauksia ja ilmoittaa tulokseksi eri mittaluvut, joissa voi olla isojakin eroja. Tämä saattaa aiheuttaa sekaannusta ja vähentää mittausten vertailukelpoisuutta, sanoo Jääskeläinen.

Uusi tieto tarkoituksenmukaisimmasta mittaustavasta on hyödyllistä myös rakennuksen ääniympäristöä koskevaa ohjeistusta kehitettäessä.

Ari Saarinen, ympäristöministeriö

Ohjeistus vaatii päivittämistä

Tutkimuksessa todettiin, että julkisivujen ääneneristävyyden mittaamista koskeva ohjeistus vaatii päivittämistä. Alalla yleisesti käytössä olleet julkisivun mittausmenetelmät perustuvat vanhoihin julkaisuihin ja selvityksiin, ja niitä ei ole päivitetty samassa yhteydessä, kun ääniympäristöasetus julkaistiin. Asetuksen julkaisun yhteydessä rakennuksen sisällä suoritettavissa ääneneristysmittauksissa siirryttiin käyttämään huoneen jälkikaiunta-aikaan normeerattua mittalukua.

- Suositeltavaa olisi määritellä tarkemmin myös julkisivujen ääneneristävyysmittauksissa käytettävä mittaluku, jolloin saadaan yhteneviä ja vertailukelpoisia tuloksia, Jääskeläinen toteaa.

- Uusi tieto tarkoituksenmukaisimmasta mittaustavasta ja mittaluvusta rakennuksen ulkovaipan tai yksittäisen rakennusosan ääneneristävyyden todentamiseksi edistää mittaustulosten vertailtavuutta ja on hyödyllistä myös rakennuksen ääniympäristöä koskevaa ohjeistusta kehitettäessä, kommentoi ympäristöneuvosto Ari Saarinen ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolta.

Tutustu palveluihimme!

Kuva
Sitowisen akustiikan asiantuntija Ville Jääskeläinen.

Blogikirjoitus: Julkisivun ääneneristävyyden mittausmenetelmät, kohti yhtenäisempiä mittauskäytäntöjä

"Diplomityössäni voidaan katsoa olevan sysäys julkisivujen ääneneristävyyden mittaamista koskevan ohjeistuksen päivittämiselle."