Tampereen Hakametsän alueelle suunnitteilla olevaan Hakametsä Sport Campus -kokonaisuuteen kuuluvat modernit liikunta- ja urheiluolosuhteet useille eri lajeille, liike- ja toimistotiloja alan oheistoiminnoille, koulutuksen mahdollisuuksia, asumista sekä ulko- ja viheralueita. Jäähalli ja sen ympäristö laajenee uniikiksi liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskittymäksi tarjoten monipuoliset puitteet niin huippu-urheilijoille ja harrastajille kuin järjestö- ja yritystoiminnalle. Hakametsä Sport Campus edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Tehty vastuullisuussuunnitelma ohjaa Hakametsä Sport Campuksen ja sen toiminnan suunnittelua. Suunnitelma sisältää alueen vastuullisuustavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä mittarit toimenpiteiden seuraamiseen. Vastuullisuussuunnitelma ohjaa hankkeessa tehtävää työtä ja toimii myös päätöksenteon tukena.

Halusimme muodostaa laadukkaan suunnitelman vastuullisuustavoitteista ja niitä edistävistä toimenpiteistä koko hankkeen suunnittelun. Oona Haimi, Tampereen kaupunki

- Työssä näkökulmat kytkeytyivät sekä hankeorganisaatioon että hankkeeseen, tähtäimessä Hakametsä Sport Campuksen vastuullinen kehittyminen ja toiminta kokonaisuudessaan. Tästäkin syystä työ oli erittäin mielenkiintoinen ja meillä ei ainakaan ole tietoa ihan vastaavista hankkeista. Työn toteutti Sitowisen monialainen tiimi, kertoo työn projektipäällikkö Tiina Sahakari Sitowiseltä.

- Vastuullisuus on tapa tehdä Sport Campusta. Halusimme muodostaa laadukkaan suunnitelman vastuullisuustavoitteista ja niitä edistävistä toimenpiteistä koko hankkeen suunnittelun, viestinnän sekä sidosryhmätyöskentelyn tueksi, kertoo suunnittelija Oona Haimi Tampereen kaupungilta.

Olennaisuusanalyysillä tunnistetaan organisaatiolle olennaiset vastuullisuusasiat

Vastuullisuussuunnitelma nojaa kevään ja kesän 2023 aikana yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn olennaisuusanalyysiin. Keväällä 2023 tehtiin laaja sidosryhmälistaus ja kartoitettiin satoja Hakametsä Sport Campukseen tavalla tai toisella vaikuttavia organisaatioita ja toimijoita.

Olennaisuusanalyysillä tunnistettiin sidosryhmien tärkeinä pitämät vastuullisuusteemat ja -asiat sekä määriteltiin näiden pohjalta vastuullisuustyön olennaisimmat painopisteet. 

- Työ tehtiin vuorovaikutteisesti yhdessä tilaajan ja sidosryhmien kanssa. Sidosryhmähaastattelujen pohjalta muodostetut väittämät priorisointiin vielä sidosryhmäkyselyllä ja validoitiin yhdessä tilaajan vastuullisuustyöryhmän kanssa, kertoo Sitowisen viestintä- ja vuorovaikutusasiantuntija Annika Myrsky työn etenemisestä.

Vastuullisuustyön pohjalla on maapallon ekologinen kantokyky. Tiina Sahakari, Sitowise

Työryhmä tunnisti suunnitelmatyön käynnistävässä työpajatyöskentelyssä Hakametsä Sport Campukseen kytkeytyvät keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin myös vastuullisuussuunnitelma pohjautuu. Suunnitelman avulla edistetään tunnistettujen keskeisten tavoitteiden toteutumista sekä pyritään lieventämään vaikutusta vaarantuviksi tunnistettuja tavoitteita kohtaan.

- Tavoitteiden määrittelemisessä hyödynnetiin SDG-analyysiprosessia. Kyseessä on vuorovaikutteinen työpajamenetelmä, mikä lisää ymmärrystä Agenda2030 viitekehyksestä ja auttaa tunnistamaan tehtävän kannalta keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä konkreettisia steppejä niiden edistämiseen. Työskentelyssä on oleellista myös vaarantuvien tavoitteiden tunnistaminen. Esimerkiksi rakentaminen aiheuttaa aina hiilidioksidipäästöjä, jolloin vaikutusten lieventäminen on ensisijaisen tärkeää. Työskentely auttaa hahmottamaan vastuullisuustyön laajuutta. Vastuullisuustyön pohjalla on maapallon ekologinen kantokyky. Ekologisen kestävyyden ohella vastuullisuustyö kattaa laajasti myös sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuudet, Sahakari kuvailee.

Visualisointi Hakametsä Sport Campus alueesta.

Vastuullisuussuunnitelma kehitystyön perustana

Hakametsä Sport Campuksen yksi perusperiaatteista on vastuullinen toiminta. Hankkeen vastuullisuustavoitteita ja -toimenpiteitä suunnittelee ja vie eteenpäin eri alojen asiantuntijoista koottu työryhmä, jota koordinoi Tampereen kaupunki. Koko hanketta vievät eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa Peab Oy ja YH Kodit Oy. 

- Hakametsä Sport Campuksen suunnittelu ja kehittäminen etenee täyttä vauhtia eteenpäin. Vastuullisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet antavat erinomaisen perustan laadukkaalle ja kestävälle kaupunkikehittämistyölle, Haimi kertoo.

Hakametsä Sport Campuksen asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä vuoden 2023 loppupuolella. Alueen rakentamisen on suunniteltu alkavan vuoden 2024 aikana.

Lisätietoa Hakametsä Sport Campuksesta löydät hankkeen verkkosivuilta.

Kuvat: Arkkitehdit Kontukoski Oy, Heikkinen & Kangasaho Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri Oy

Image
kestävä kehitys kategoria

Vastuullisuussuunnitelma tai vastuullisuusohjelma on vastuullisuustyön kivijalka

Siinä määritellään yhteiset tavoitteet vastuullisuuden ja sen eri osa-alueiden edistämiselle, tavoitteisiin johtavat toimenpiteet sekä niiden onnistumista kuvaavat mittarit ja seurantamenetelmät tietyllä aikavälillä. Suunnitelma toimii kaikkien vastuullisuustyön osien, kuten koordinoinnin, resursoinnin, viestinnän ja seurannan perustana. 

Tyypillinen vastuullisuussuunnitelmatyö sisältää:

 • Tilannekuvan luomisen vastuullisuuden nykytilasta yhteisössä tai organisaatiossa
 • Keskeisten henkilöiden ja sidosryhmien tunnistamisen, osallistuminen ja yhteiskehittämisen
 • Vastuullisuustavoitteiden ja -painopisteiden yhteisen tunnistamisen, valinnan ja määrittelyn
 • Tavoitteisiin johtavien toimenpiteiden tunnistamisen, suunnittelun ja arvioinnin
 • Toimenpiteiden onnistumisen mittareiden ja seurantamenetelmien luomisen
 • Kokonaisuuden validoinnin ja koostamisen suunnitelmadokumentiksi

 

Riippuen organisaation tarpeista, luonteesta sekä toimintaympäristöstä vastuullisuussuunnitelmatyöhön voidaan sisällyttää erilaisia lisäosia, kuten:

 • Vastaavien toimijoiden vastuullisuustoiminnan benchmarkkaus 
 • Sidosryhmien vastuullisuustarpeiden kartoitus
 • Vastuullisuuskoulutukset ja asiantuntijasparraukset
 • Vastuullisuusviestinnän ja -vuorovaikutuksen suunnittelu
 • Vaikutusten arviointi, esimerkiksi hiilijalanjälkilaskenta tai elinkaariarviointi

 

Ennen vastuullisuussuunnitelmatyötä toteutettava olennaisuusanalyysi rakentaa vahvan pohjan vastuullisuussuunnitelmalle, ja se voidaan toteuttaa myös laajempana EU:n kestävyysraportointivaatimuksiin vastaavan kaksoisolennaisuuden periaatteen mukaan. 

Lähikuva kasvista

Olennaisuusanalyysissä tunnistetaan merkittävät vastuullisuus- ja kestävyysasiat

Olennaisuusanalyysin tavoitteena on tunnistaa organisaatiolle olennaiset vastuullisuusasiat. Tyypillisesti olennaisuusanalyysissa tunnistetaan niin sidosryhmille kuin yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävät vastuullisuus- ja kestävyysasiat, ja löydetään kaikista tärkeimmät vastuullisuuden ja kestävyyden osa-alueet ja kehittämisen paikat.

Vastuullisuusohjelma toimii kaikkien vastuullisuustyön osien pohjana

Vastuullisuus on erottamaton osa jokaisen menestyvän yhteisön tai organisaation toimintaa läpi toimintasektoreiden ja -ympäristöjen. Me Sitowisella työskentelemme joka päivä vastuullisuuden eturintamassa. Haluamme olla asiakkaillemme kaikkein vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä ja auttaa heitä ylittämään omat vastuullisen toiminnan tavoitteensa.
vuokatti tiesuunnitelma hankesivu