Sitowisen kalliotila- ja tunnelihankkeiden projektipäällikkö Päivi Castrén yhdistelee työssään useita näkökulmia luontoarvoista kehittyvään maankäyttöön ja kestävään liikenteeseen. 

Päivi on suunnitellut Sitowisessä kalliotiloja ja tunneleita yli 15 vuotta. Lisäksi hän vaikuttaa alan kehitykseen Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry:n hallituksessa ja luennoi kalliorakentamisesta Tampereen yliopistossa. – Vastuullisuusnäkökulma tulee nuorilta ihan itsestään, Päivi toteaa. – Vaikka vastuullisuutta ei opeteta erillisenä osakokonaisuutena, se on mukana opetuksessa päivittäin, aivan kuten meidän suunnittelijoidenkin arjessa. 

Vaikka vastuullisuutta ei opeteta erillisenä osakokonaisuutena, se on mukana opetuksessa päivittäin, aivan kuten meidän suunnittelijoidenkin arjessa. 
Päivi Castrén, Sitowise

Päivi on Suomen viimeisiä silloisesta insinöörigeologian pääaineesta valmistuneita diplomi-insinöörejä. – Se tarkoittaa, että asetun geologien ja kalliorakennussuunnittelijoiden välimaastoon, mikä on hyödyksi, kun arvioidaan esimerkiksi kallioresursseja tai laaditaan pohjavesitutkimuksia. 

Tietomallintaminen helpottaa kalliotilojen optimointia 

Päivin mukaan kalliorakentamisen vastuullisuutta voidaan parantaa tietomallintamisella. Mallintamalla voidaan optimoida tilojen sijaintia ja kokoa, jolloin kallion käyttö on säästeliästä. – Mitä vähemmän louhitaan ylimääräistä, sitä vähemmän betonia kuluu turhaan. 

Tietomallintaminen auttaa myös eri näkökulmien yhteensovittamisessa. Kalliorakentamisen vaikutuksia arvioidaan koko ajan laajemmin. – Tarkastelemme tunnelivaihtoehtojen vaikutuksia muun muassa eläinten liikkumiseen ja ihmisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tunnelirakentaminen voi säästää esimerkiksi luontoarvoiltaan merkittävän lammen. 

Tarkastelemme tunnelivaihtoehtojen vaikutuksia muun muassa eläinten liikkumiseen ja ihmisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tunnelirakentaminen voi säästää esimerkiksi luontoarvoiltaan merkittävän lammen. 

Päivi Castrén, Sitowise

Kalliorakentamisessa tulisi aina varautua siihen, että ympäröivään infraan ja rakennuskantaan tulee vuosien saatossa muutoksia. Tunneli ei saisi rajoittaa tehokasta maankäyttöä. Tunnelin syvyys optimoidaankin niin, että tunneli sijaitsee mahdollisimman lähellä maanpintaa, mutta riittävän syvällä, jotta kalliokatto kestää maanpäällistä rakentamista. – Esimerkiksi Tampereella rantaväylä kulkee tunnelissa, mikä mahdollistaa järvenrannan monipuolisen maankäytön. 

Tunnelirakentamisella voidaan vähentää liikenteen päästöjä 

Parkkihalleja sijoitetaan usein maanalaisiin tiloihin, koska hyödyt ovat selvät. – Pysäköintiruudun etsiminen aiheuttaa kaupungeissa hitaasti etenevää, tökkivää liikennettä ja paljon päästöjä. Parkkihalliin on usein nopeampi löytää, mikä vähentää ruuhkia ja päästöjä sekä parantaa kaupungin viihtyisyyttä ja ilmanlaatua. 

Hyvä esimerkki on Keilaniemeen kaavoitettu 3 000 auton kalliopysäköintilaitos, jonka suunnittelua Päivi johtaa. – Jos kaikki alueen pysäköinti toteutettaisiin maan päällä, pysäköintiliikenne kuormittaisi alueen katuverkkoa raskaasti. Sen sijaan liikennettä ohjataan jo pääväyliltä kalliopysäköintiin, Päivi toteaa. Lisäksi pysäköintilaitoksen louhinnasta saatavaa kiviainesta pyritään hyödyntämään lähialueelle suunnitelluissa meritäytöissä. – Se lyhentää louheen kuljetusmatkoja. 

Muuntojoustavat ja elinkaarikestävät kalliotilat syntyvät yhteistyössä 

Kalliorakentamisen vastuullisuus näkyy tänä päivänä esimerkiksi energiahankkeissa, kuten geotermisten kaivojen rakentamisessa. – Suomea ei pidetä geotermisenä maana, mutta kilometrien syvyydessä lämpöä riittää, Päivi vakuuttaa. Kaivot ovat yhä syvempiä ja investoinnit suurempia. – Siksi projekteissa tarvitaan elinkaarisuunnittelua. Pitkällä aikavälillä syvät geotermiset kaivot ovat vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa. 

Suomea ei pidetä geotermisenä maana, mutta kilometrien syvyydessä lämpöä riittää.

Päivi Castrén, Sitowise

Elinkaariajattelu lisää entisestään myös eri suunnittelijoiden yhteistyötä. Päivin mukaan melkein kaikissa kalliorakentamisen hankkeissa tarvitaan kalliorakennesuunnittelijan ja geologin lisäksi liikenteen, palotekniikan ja talotekniikan suunnittelijoita sekä rakenne-, arkkitehti- ja maisemasuunnittelijoita. – Yhdessä saamme aikaan muuntojoustavia ja elinkaarikestäviä kalliotiloja, jotka näyttävät hyvältä myös ulospäin. 

Tutustu palveluihimme

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!