Hankkeessa on selvitetty eri näkökulmat huomioon ottaen tavoitteita ja tarpeita, joita kaupunkialueilla oleviin maanteihin kohdistuu. Asiaa on pohdittu nykyisten säädösten, ohjeiden ja toimintatapojen kautta, mutta samalla katsoen eteenpäin ja tunnistaen yhteistyön ja yhteensovittamisen työkaluja, joita eri näkökulmat huomioon ottavassa lähestymistavassa voidaan hyödyntää. 

Aihetta on lähestytty pohtimalla maantien liikenteellistä roolia ja pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen olosuhteiden yhteensovittamista. Tarkastelujen pohjalta työssä on tuotettu monialaisen yhteistyön prosessin kuvaus ja työkaluja yhteensovittelua tukevaan yhteistyöprosessiin, joita voi hyödyntää tapauskohtaisissa selvityksissä. 

Selvitys on julkaistu Väyläviraston julkaisusarjassa 77/2023.

  • Tilaaja:
    Väylävirasto
  • Toteutusajankohta:
    2023