Lisäkerrosrakentaminen ja ullakkorakentaminen edellyttävät nykyisen olemassa olevan rakennusrungon tarkastelua uusilla kuormitustilanteilla. Lisärakentamisen kantavuustarkasteluihin on kuitenkin hyvin vähän olemassa olevaa ohjeistusta.

Viimeisen 10 vuoden aikana väestönkasvu Suomessa on keskittynyt suurimmille kaupunkiseuduille ja väestöennusteen mukaan kehitys jatkuu entisestään. Lisärakentamisen keinoilla on mahdollista tiivistää nykyisiä kaupunkikeskustoja, säilyttää nykyistä rakennuskantaa ja välttää rakennusten ennenaikaista purkamista. Ainakin osa purettavista rakennuksista voitaisiin säilyttää niitä korottamalla ja kasvattamalla rakennusoikeutta.

Lisärakentamisen keinoilla on mahdollista tiivistää nykyisiä kaupunkikeskustoja.

Ullakkorakentamisella tarkoitetaan rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välisen tilan, kuten käyttöullakon, muuttamista asuinkäyttöön. Lisäkerrosrakentaminen tarkoittaa lisärakentamista, jossa nykyinen vesikatto ja mahdollinen ullakkokerros puretaan, jotta nykyisen ylimmän asuinkerroksen päälle on mahdollista rakentaa yksi tai useampi asuinkerros.

Vanhaa rakennusta korotettaessa uusilla kerroksilla tai ullakon käyttötarkoitusta muutettaessa olemassa olevien rakenteiden kuormitukset kasvavat. Rakennuksen turvallisuuden varmistaminen ennen muutostöitä edellyttää nykyisen rakennuksen rakenteiden tarkastelua uusilla kuormitustilanteilla ja mahdollisten vahvistusmenetelmien suunnittelua. Lisärakentamisen kantavuustarkasteluihin on kuitenkin hyvin vähän olemassa olevaa ohjeistusta, jonka vuoksi koin, että tähän aiheeseen on hyvä pureutua diplomityön merkeissä.

Kantavuustarkastelu on merkittävä askel lisärakentamisen selvityksissä ja koko hankkeen etenemisen kannalta, sillä laajat vahvistustarpeet voivat tarkoittaa hankkeen lopettamista kannattamattomana.

Kantavuustarkastelu on kannattavaa tehdä jo lisärakentamisen hankesuunnittelun alkuvaiheessa, jotta mahdolliset vahvistusten aiheuttamat kustannukset voidaan arvioida ja huomioida lisärakentamisen kannattavuutta arvioitaessa. Kantavuustarkastelu on merkittävä askel lisärakentamisen selvityksissä ja koko hankkeen etenemisen kannalta, sillä laajat vahvistustarpeet voivat tarkoittaa hankkeen lopettamista kannattamattomana. Luonnollisesti kantavuustarkastelua tarkennetaan lisäkerrosten suunnittelun edetessä tarkennetuilla lähtötiedoilla.

Diplomityössä esitellään tyypillisimpiä lisärakentamishankkeissa tarkasteltavia rakenteita ja näiden vahvistusmenetelmiä.

Diplomityössäni pyrin luomaan lisärakentamisen kantavuustarkasteluihin mahdollisimman johdonmukaisen toimintamallin. Osana tehokasta toimintamallia on oleellisten lähtötietojen hankinta, tarkasteltavien rakenneosien ja tarkasteluissa käytettävän suunnittelujärjestelmän valinta. Diplomityössä esitellään tyypillisimpiä lisärakentamishankkeissa tarkasteltavia rakenteita ja näiden vahvistusmenetelmiä.

Johdonmukainen toimintamalli tehostaa kantavuustarkastelujen laatimista ja parantaa laatua – asiakkaan näkökulmasta tämä näkyy siinä, että tarkastelut tehdään kustannustehokkaasti ja niihin voidaan luottaa!

Tutustu Samin diplomityöhön: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/149181