Oulun kaupunki teetti kattavan selvityksen suomalaisen älykaupunkikehityksen tilannekuvasta talvella 2022-23. Selvitystä hyödynnettiin Oulun oman Smart City-kyvykkyyden arvioinnissa ja tulevaisuuden älykaupunkipalveluiden työkartan muodostamisessa.

Suomessa kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja älykkään kaupungin tarpeisiin. Selvityksessä Sitowisen asiantuntijat tunnistivat yli 100 vuoden 2020 jälkeen käynnistynyttä hanketta, joissa uusien teknologioiden, datan yhdistelyn tai uusien datan keruun menetelmien avulla tavoiteltiin uusia älykkäitä ratkaisuja kaupunkiympäristöön. Hankkeita tarkasteltiin kohderyhmien, tavoiteltujen hyötyjen, rahoitusmallien ja toimintamallien kautta.

Pilottien kaupungit

Valtaosa älykaupunkihankkeista on viime vuosina vielä keskittynyt uusien teknologioiden tai rajattujen käyttötapausten validointiin ja täysin uusia kaupunkiympäristössä käyttöön asti otettuja palveluita on vähemmän.

- Vaikka hankkeita on aloitettu ja vedetty läpi paljon, pitkäaikaisia hyötyjä ja etenkään suoria rahallisia säästöjä on dokumentoitu vähän. Älykaupunkikehitys on kansainvälisestikin tutkimus- ja investointivaiheessa ja talouden haasteet pandemiasta geopolitiikkaan heijastuvat myös, sanoo Sitowisen vanhempi konsultti Jenna-Riia Oldenburg.

Älykaupunkipalveluja kehitetään sekä kuntalaisten että kaupunkiorganisaatioiden sisäisten sidosryhmien tarpeisiin: kuntalaisille suunnatut palvelut ovat kehittyneimmillään monipuolisia useita palvelukanavia yhdistäviä mobiiliapplikaatioita, kaupunkien suoraan omaan käyttöön tarkoitetut palvelut taas tukevat eri tavoin esimerkiksi omaisuudenhallintaa tai toiminnan optimointia esimerkiksi reaaliaikaisen kunnon- ja käyttöasteen seurannan avulla.

Älykaupunkikehityksen tärkeimpiä päätöksiä on data-alustatoiminnan tavoitteiden ja pelisääntöjen määrittely.

Jenna-Riian Oldenburg, Sitowise

Data mahdollistaa älykkään kaupungin, alustatoiminta käyttökelpoisen datan

Kohderyhmästä riippumatta älykaupunkipalvelut rakentuvat tavalla tai toisella datan keruun ja hyödyntämisen ympärille. Uusia sensoriteknologioita ja muita uusia datalähteitä sekä analyysipalveluita testataan ahkerasti, mutta uudet liiketoimintamallit ja datan yhdistelyllä tavoitellut hyödyt mahdollistamaan tarvitaan myös uudenlaista toimintaa; alustamaista datan hallintaa.

- Älykaupunkikehityksen tärkeimpiä päätöksiä on data-alustatoiminnan tavoitteiden ja pelisääntöjen määrittely. Toimintaa voi kehittää myös pilottien ja kokeellisten hankkeiden kautta, mutta niiden täysimittainen hyöty saavutetaan parhaiten sitomalla niiden tavoitteet yhteisen tietoalustan hyödyntämiseen ja kehitykseen. Kaupungin aktiivinen rooli on tärkeä onnistumisen edellytys, toteaa Oldenburg.

Tiekartta älykaupunkiin

Oulun kaupungille koostettiin projektissa myös tiekartta uusien älykaupunkiratkaisujen kehittämiseksi. Oulun kaupungissa on tahtoa ja kykyä kehittää sekä jo olemassa olevia ratkaisuja entistä paremmiksi että mahdollistaa uusien ratkaisujen käyttöönotto. Tiekartassa keskityttiin sopivien ratkaisujen lisäksi tunnistamaan Oulun kaupungin sidosryhmistä teknologisesti kypsimmät kehityskumppanit sekä muodostamaan konkreettiset toimenpiteet kehityksen käynnistämiseksi.

Meillä on laaja-alainen näkemys asukasymmärryksestä ja sen vaikuttavuudesta.

Sanna Mäyrä, Sitowise

Tiekartan ensiaskelissa on huomioitu teknologisen kehityksen lisäksi osallistaminen: kaupungin toiminnan tehostaminen mahdollistetaan selvityksen mukaan esimerkiksi kaupungin liikelaitosten yhteiskehittämisellä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi päällekkäisten digitaalisten palveluiden yhdistämistä yhteen palveluiden tilannekuvaan. Osallistaminen on tärkeä askel myös palveluiden käyttöönotossa ja saattamisessa kaupunkilaisille.

- Meillä on laaja-alainen näkemys asukasymmärryksestä ja sen vaikuttavuudesta, ja haluamme uuden Sitowisen strategian mukaisesti määritellä uudelleen kaupunkien älykkyyttä, jota tulevaisuuden kaupungit tarvitsevat. Se tarkoittaa asiantuntijoidemme arkista näkemyksellisyyttä, joka antaa uskallusta luoda innovatiivisia ja tietopohjaisia ratkaisuja, toteaa Sitowisen asiakkuuspäällikkö Sanna Mäyrä.

Kuva: Oulun kaupunki