Lahdessa on tehty jo paljon lähivesistöjen puolesta. Kaupunkialueiden hulevesien hallintaa on parannettu, ja maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormaa on vähennetty kosteikoilla ja suojavyöhykkeillä. Seuraavaksi rimaa nostetaan ylöspäin uudella ohjeella, joka tukee rakentamisen aikana syntyvien hulevesien hallintaa. – Jos meillä ei ole rakennuttajille selkeää ohjetta, emme voi vaatia kunnianhimoisempia toimintatapoja, toteaa kaupungin hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen.

Sitowisen vesipalvelujen ryhmäpäällikkö Nora Sillanpään mukaan työmailla syntyvien hulevesien hallinta on monelle suomalaiselle kaupungille uusi asia. Olemassa olevat ohjeet ovat harvassa ja niukkoja myös Euroopassa. Hyviä esimerkkejä rakentamisen aikaisesta hallinnasta voi hakea esimerkiksi USA:sta. – Hankkeissa onkin alettava ajatella eri tavalla. Keinot sinänsä eivät ole uusia.

Rakentamisvaihe on kriittinen

Rakentamisvaihe on hulevesikuormituksen kannalta kriittinen. Kun maa-aineksia on kasattuna yhteen paikkaan, päästöt vesistöihin voivat olla suuret. Lahdessakin on koettu ikäviä yllätyksiä, kun rankkasade on saanut liikkeelle työmaiden likavesiä. Hienon hulevesijärjestelmän hyödyt saattavat Järveläisen mukaan jäädä suunniteltua pienemmiksi, jos asiaa ei huomioida jo rakentamisen aikana. – Silloinhan kiintoaineet voivat tukkia järjestelmän, jolloin se on kunnostettava heti valmistumisensa jälkeen.

Ohjeistus tulee käyttöön ennen kaikkea sellaisissa rakennushankkeissa, joissa on suurimmat riskit työmaan koon tai sijainnin takia.

Juhani Järveläinen, Lahden kaupunki

Lähivesistöjen hulevesikuormituksen pienentäminen suojelee lahtelaisten koti- ja mökkirantojen veden laatua, ihan niin kuin EU:n vesipuitedirektiivi vaatii. Erityistä huomiota kiinnitetään Vesijärveen, jolla on Lahdelle suuri imagoarvo kalastus- ja virkistyskäytössä. – Myös muiden lähivesistöjen, kuten Alasenjärven, Kymijärven ja Joutjärven, valuma-alueille on suunnitteilla paljon uutta rakentamista, Järveläinen kertoo.

Tekniikat valitaan kohteen mukaan

Lahdessa päätettiin heti kättelyssä, ettei kaupungissa tyydytä soveltamaan olemassa olevia ohjeita. Ohjeesta haluttiin tehdä kerralla kattavampi. Huomiota saavat hulevesien ohjauksen lisäksi esimerkiksi työmaakäytännöt, kuten puhtaanapito, aikataulutus ja kulkureitit.

– Lisäksi ohjeessa käsitellään kattavasti muun muassa kasvillisuuden suojelua ja eroosion ehkäisyä, Sillanpää sanoo. Uutta on myös se, että ohjeessa painotetaan hulevesien muodostumisen ja likaantumisen ennaltaehkäisyä, ei vain jo syntyneiden hulevesien käsittelyä. Tekniikat valitaan rakennustyömaan koon, keston ja tarjolla olevan tilan mukaan. – Kaupunkialueilla voidaan hyvin hyödyntää myös metsätalous- ja maatalousalueiden vesienhallinnasta tuttuja tekniikoita.

Uusi ohje kaikkien saatavilla netissä

Ohjeistuksen haluttiin olevan mahdollisimman yleistajuinen, selkeä ja helposti ymmärrettävä. Lisätietoa löytyy ohjeen liitteistä. Lisäksi mukana on kohdekortteja, jotka perustuvat todellisiin hulevesisuunnitelmiin. – Neuvoja löytyy niin pientalorakentajille, katu- ja viheralueille kuin laajoille kerrostalotyömaille, Sillanpää lupaa.

Vaihdamme ajatuksia ja syvennämme ohjetta kokemusten mukaan.

Nora Sillanpää, Sitowise

Uusi ohjeistus julkaistiin Lahden kaupungin nettisivuilla syyskuussa 2022. Järveläisen mukaan ohje on jo saanut rakennuttajilta varovaisen positiivisen vastaanoton. Ainoana huolena on ollut, minkälaisissa kohteissa ohjetta on tarkoitus soveltaa. – Ohjeistus tulee käyttöön ennen kaikkea sellaisissa rakennushankkeissa, joissa on suurimmat riskit työmaan koon tai sijainnin takia.

Ensimmäisiä käyttökohteitakin on jo mietittynä, ja pienten katusuunnittelukohteiden lisäksi ohjeistusta tullaan tarvitsemaan esimerkiksi Kujalassa, jossa on käynnissä Fazerin tehtaiden esirakentaminen. Työ myös jatkuu. Kaupungin edustajat ja Sitowisen asiantuntijat istuvat saman pöydän ääreen viimeistään keväällä. – Vaihdamme ajatuksia ja syvennämme ohjetta kokemusten mukaan, esimerkiksi uusilla luovilla ratkaisuilla, Sillanpää kertoo. Näin ohjeistus pysyy ajan tasalla.

Tutustu Lahden kaupungin rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnan ohjeeseen!

Lue lisää!

Tutustu palveluihimme