Infrarakentamisen konserni GRK on kehittänyt oman laskentatyökalun, jolla se voi seurata oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Päästölaskurin tuloksien pohjalta pystytään arvioimaan, millaisia toimenpiteitä on tehtävä, jotta GRK:n oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Laskuri on kehitetty yhteistyössä Sitowisen kanssa. Seuraava askel on kehittää työkalua hiilikädenjäljen mittaamiseen.

GRK:n strategiassa korostuu yritysvastuu: tavoitteena on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi GRK on kehittänyt oman päästölaskurin, jonka avulla se pystyy seuraamaan omia hiilidioksidipäästöjään. Laskurilla seurataan muun muassa sähkönkulusta, työmaakoneiden ja kuljetusajoneuvojen polttoaineen käyttöä ja niistä aiheutuvia päästöjä.

Laskurin tulosten avulla pyrimme minimoimaan negatiivisia vaikutuksia ja samalla kasvattamaan myönteistä kädenjälkeä.

Riina Rantsi, GRK Infra Oyj

- Pystymme laskurin avulla tunnistamaan merkittävimmät päästölähteemme ja tulosten pohjalta valitsemaan oikeat toimenpiteet näiden päästöjen vähentämiseksi. Tämä vaikuttaa koko yrityksemme toimintaan. Toimialan edelläkävijänä pyrimme minimoimaan negatiivisia vaikutuksia ja samalla kasvattamaan myönteistä kädenjälkeä, GRK Infra Oyj:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Riina Rantsi sanoo.

GRK on aloittanut Sitowisen kanssa laskurin seuraavan vaiheen kehityksen, jonka tavoitteena on päästövähennyspotentiaalista kertovan hiilikädenjäljen mittaaminen.

- Hyödynsimme viime vuonna maarakentamisessa uusiomateriaaleja yhteensä 439 000 tonnia, ja määrää on tarkoitus kasvattaa. Nyt haluamme mitata uusiomateriaalin käytön ja kiertotalouden vaikutuksia, Rantsi kertoo.

Laskurin testaukseen osallistui viisi työmaata

Ennen oman päästölaskurin kehitystyötä GRK selvitti myös valmiiden työkalujen käyttöä. Omaan kehitystyöhön päädyttiin, koska valmiit laskurit oli suunnattu enemmän asunto- ja toimitilarakentamiseen. Sitowise tuotti laskuriin muun muassa päästökertoimet, jotka ovat Syken, Ympäristöministeriön ja VTT:n päästötietokannoista. Lisäksi hyödynnettiin Nesteen toimittamia tietoja päästökertoimista.

Laskurin kehittäminen on ollut merkityksellistä sekä asiakkaalle että koko alalle. Sen tuottaman tiedon avulla infrarakentamista voidaan kehittää edelleen ilmastoystävällisemmäksi.

Elina Merta, Sitowise

- Räätälöidyn laskurin kehittäminen lähti siis selkeästä asiakastarpeesta, ja sen kehittäminen on ollut merkityksellistä sekä asiakkaalle että koko alalle. Laskuri tuottaa tärkeää tietoa, jonka avulla infrarakentamista voidaan kehittää edelleen ilmastoystävällisemmäksi. Sen avulla voidaan tuoda näkyviksi myös GRK:n toimet resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseksi, sanoo vanhempi ympäristöasiantuntija Elina Merta Sitowiseltä.

- Kehitystyö aloitettiin vuonna 2021 ja laskurin ensimmäinen versio valmistui jo saman vuoden aikana. Laskuria pilotoitiin useilla työmailla, kuten Espoonlahdessa, Ilmalassa, Sompasaaressa ja Verkkosaaressa ja Yrtinkankaalla. Pilotoinneista saatiin arvokasta tietoa hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä sekä hyviä kehitysehdotuksia, joita hyödynnettiin laskurin kehittämisessä, laskuria kehittänyt ympäristöinsinööri Joni Lappi GRK:lta kertoo.

Laskuria käytetään GRK:lla ennen kaikkea toiminnan parantamiseen ja tulevaisuuden mallintamiseen. Laskurin avulla saadaan helposti selville, miten erilaiset ratkaisut, kuten uusiutuvien polttoaineiden käyttö, vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Laskurin avulla on mitattu GRK-konserniin kuuluvien yhtiöiden vuotuiset päästöt. GRK:n Suomen yhtiöiden hiilijalanjälki pieneni vuonna 2021 edellisestä vuodesta jopa 13 prosenttia 14 812 CO 2-ekvivalenttitonniin.

GRK onnistui vähentämään oman toimintansa suoria päästöjä merkittävästi vuoden 2021 aikana siirtymällä käyttämään uusiutuvia polttoaineita, joita GRK käytti vuonna 2021 lähes miljoona litraa. - Pystyimme laskurin avulla osoittamaan esimerkiksi tämän konkreettisen teon vaikutukset, Rantsi kertoo.

Image
Magnifying glass

Taustaksi

  • Hiilineutraalius tarkoittaa, että yritys tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan.
  • Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Useimmiten hiilijalanjälki raportoidaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), mikä huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt.
  • Hiilikädenjäljellä kuvataan tilannetta, jossa yritys kehittää sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla yrityksen asiakas pystyy pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.
  • GRK:n oman toiminnan hiilijalanjälki kattaa kasvihuonekaasu (GHG) protokollan mukaiset Scope 1 ja 2 -päästöt.
  • Osa yrityksen päästöistä on suoria, osa epäsuoria. Scope 1 ja 2 -luokkaan kuuluvat päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja joita yritys voi helpoimmin kontrolloida.

Vuonna 2021 GRK pienensi omaa hiilijalanjälkeään esimerkiksi hyödyntämällä uusiomateriaaleja, joiden käyttö kasvoi 22 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Tutustu palveluihimme!

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.