Yleistarkastuksen perusteella voidaan todeta tarvetta erikoistarkastukselle, jolloin visuaalisten havaintojen lisäksi rakenteille tehdään tarkempia tutkimuksia. Betonirakenteiden NDT-tutkimuksilla on selvitettävissä esimerkiksi rakenteiden sisäiset vauriot tai varmennettavissa rakenteiden suunnitelmien mukaisuus. Mikäli rakenteista puuttuu lähtötiedot, kuten raudoituskuvat, voidaan ne tuottaa suunnittelijalla NDT-tutkimuksilla sekä pistokoeluontoisilla rakenneavauksilla. 

- Esimerkiksi Helsingin Herttoniemenrannassa sijaitsevaan Kipparlahden laituriin toteutettiin Sitowisen asiantuntijoiden toimesta erikoistarkastus, jossa myös NDT-tutkimuksilla päästiin tarkastelemaan kahdeksanosaisen teräsbetonisen palkkilaiturin kantavia rakenteita. Erikoistutkimuksen tavoitteena oli selvittää laiturin nykykunto sen rakenneosien, betonirakenteiden ja pintarakenteiden osalta sekä arvioida mahdollisesti tarvittavat korjaustarpeet kustannuksineen, kertoo Sitowisen osastopäällikkö Jukka Hietikko.

Vuonna 1959 valmistuneen laiturin kunto oli odotettua huonomassa kunnossa ja sen vaurioista toimenpide-ehdotuksineen laadittiin kattava raportti laiturin haltijalle, eli Helsingin kaupungille. 

- Kuntotutkimus oli erittäin hyvä, laaja ja perusteellinen. Saimme merkittävää tietoa hankkeeseen liittyen ja suoritettu tutkimus ohjasi hanketta oikeaan suuntaan. Kuntotutkimus oli ratkaisevassa asemassa jatkon suunnittelun kannalta, sanoo Helsingin kaupungin projektijohtaja Lasse Toivanen

Kipparlahden laiturin betonirakenteiden NDT-tutkimus.
Tutkimuksissa hyödynnettiin markkinoiden kehittyneimpiä betonirakenteiden tarkastamiseen suunniteltuja laitteita, joista tutka-aaltotekniikkaan perustuvan laitteen (GP8100) dataa on havainnollistettu kuvassa.

NDT tarkastuksella selvitettiin laiturin sisäisiä vaurioita ja raudoituksen suunnitelmien mukaisuus sekä toteutustapa niiltä osin, kun rakenteista ei ollut käytettävissä piirustuksia. 

Erilaisille rakenteille toteutetun erikoitarkastuksen jälkeen tiedetään luotettavasti esimerkiksi laiturirakenteen nykykunto ja näin ollen on mahdollista päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä, kuten käyttö- tai painorajoituksista, korjauksista tai uusimisesta. Usein erikoistarkastuksen perusteella voidaan tarkastetun rakenteen käyttöikää jatkaa, kun tiedetään luotettavasti rakenteen todellinen kunto. 

Erityisesti tähän käyttötarkoitukseen tutkimus oli hyvä ja työ suoritettiin kiitettävästi työlleen omistautuneiden asiantuntijoiden toimesta.

Lasse Toivanen, Helsingin kaupunki

Vedenalaisilla rakennetarkastuksilla päästään pintaa syvemmälle

Kipparlahden laiturin vedenalaiset rakenteet ja ympäristön pohjatopografia mitattiin monikeilaluotauksella. Toimistolla aineiston sijaintitarkkuutta parannettiin ja aineisto jatkojalostettiin tarkastusta varten.  

Vedenalaiset rakennetarkastukset suoritettiin Sitowisen mittausveneellä sekä vedenalaisilla näyteporauksilla sukeltajien toimesta. Pinnan alapuoliset rakenteet mitattiin monikeilaluotaimella ja pinnan yläpuoliset mitattiin laserkeilaimella mobiilimittauksena. 

Vedenalainen tarkastus.
Yleiskuva vedenalaisesta tarkastuksesta.

Huomattavampia vedenalaisia havaintoja olivat arkkurakenteiden muottilankutusten irtoamat ja epätasaisuudet betonipinnoissa vesirajan läheisyydessä. Muottilankutusta oli irronnut laajoilta alueilta erityisesti vesirajan läheisyydestä ja irronneita lankkuja on kasautunut pohjatasoon rakenteiden juurelle. Paikoin muottilankutus on osittain irrallaan rakenteen pinnasta. Betonipintojen epätasaisuudet vesirajan läheisyydessä viittaavat rapautumiseen ja valuvirheisiin. Lisäksi pohja-alueella laiturin alla ja edustalla havaittiin kappaleita, kuten tukkipuita, lankkuja ja laiturista irronneita rengasfendereitä.

Monikeilaluotaus mahdollistaa rakenteiden tarkastamisen nopeammin, yksityiskohtaisemmin ja turvallisemmin kuin sukeltamalla. Veden sameus tai virtaus eivät haittaa mittaustuloksia. Toistuvat mittaukset mahdollistavat myös rakenteen muutoksien seurannan vuosien saatossa. 3D-mallien avulla saadaan tarkka kokonaiskuva rakenteiden kunnosta ja mittausten jälkeen on mahdollista toteuttaa muita erikoistarkastuksia tarpeen mukaan. 

Tyypillisimpiä NDT-tutkimuskohteita ovat iäkkäät jo vaurioituneet betonirakenteet

Siltojen ja taitorakenteiden ylläpidon palvelut kattavat rakenteiden kunnon seurannan, toimenpideohjelmoinnin sekä korjausinvestointien suunnittelun ja toteuttamisen.

Kipparlahden laiturirakenteiden tutkimuksissa yhdistettiin Sitowisen tarjoamia palveluja asiakastarvelähtöisesti ja erittäin kustannustehokkaasti niin, että asiakkaalle jäi selkeä kuva tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

Sitowisellä on tarjota massiivisten laiturirakenteiden tarkastamiseen sekä suunnitteluun erittäin laaja-alainen palvelukokonaisuus asiakkaiden tarpeet huomioiden. 

Tyypillisimpiä NDT-tutkimuskohteita ovat etenkin iäkkäät jo vaurioituneet betonirakenteet, joista mielenkiintoisia ovat esimerkiksi haastavat jälkijännitetyt taitorakenteet kuten sillat. Lisäksi Sitowise tarkastaa niin uudet kuin vanhat kantavat paikallavalurakenteet, betonivalmisosat tai perustukset. Tarkastukset voidaan tehdä kaikille päärakennusmateriaaleille, kuten teräs-, betoni- ja puurakenteille. Rakenteesta irrotetuista näytteistä voidaan tutkia esimerkiksi: halkeamat, puristus- ja vetolujuus, kloridipitoisuus, karbonatisoitumissyvyys, rapautumisasteet jne. joiden pohjalta voidaan arvioida rakenteiden kuntoa, tulevaa elinkaarta sekä määritellä tulevat korjaustoimenpiteet ja niiden kustannusarviot.

Sitowisen asiantuntija ja pakettiauto sillan alla tutkimuksia suorittamassa.

Ainetta rikkomattomat tarkastukset (NDT) ja testaukset (NDE) osana taitorakenteiden tutkimuksia

Sitowisen omat kuntotutkijat suorittavat tarvittavat näytteenotot ja NDT- sekä DT-tutkimukset. Korjaustarpeen ilmetessä saumaton yhteistyö siltasuunnittelijoiden kanssa sujuvoittaa koko prosessia tutkimuksista korjaussuunnitteluun ja kantavuuslaskentaan.

Sinua voisi kiinnostaa myös: