tiina sahakari

Foorumin fasilitaattori Tiina Sahakari on pohjakoulutukseltaan Ympäristö- ja energiatekniikan DI ja hän on täydentänyt osaamistaan työn ohessa muun muassa palvelumuotoilun, LEAN-kehittämisen ja yhdyskuntasuunnittelun opintokokonaisuuksilla. Tiinalla on 10 vuoden kokemus kotimaisten ja kansainvälisten kestävän alue- ja kaupunkikehittämisen pilotti-, innovaatio- ja kehittämishankkeiden asiantuntija- ja projektinjohtotehtävistä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Tiinan vahvuuksia ovat sidosryhmäyhteistyö ja yhteiskehittäminen ja hän hallitsee kattavasti erilaiset fasilitoinnin ja palvelumuotoilun menetelmät. Tiinalla on kokemusta lukuisten kuntien ilmasto- ja vastuullisuustyöhön liittyvien foorumi- ja koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Sitowisen asiantuntija Pia Niemi.

Foorumin fasilitaattori Pia Niemi on kaupunkiympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvään vuorovaikutukseen erikoistunut kiinteistötalouden DI. Vuorovaikutusasiantuntijan roolissa hän on suunnitellut ja fasilitoinut useita työpajasarjoja, etä- ja lähityöpajoja. Pialla on monipuolinen kokemus etänä toteutettavien yleisötilaisuuksien järjestämisestä, esittelyvideoista sekä virtuaalimallien ja digitaalisten vuorovaikutustyökalujen kehittämisestä.  Niemi on perehtynyt myös suunnitteluhankkeisiin liittyvien konfliktien hallintaan.

Suvi Monni.

Suvi Monni koordinoi Sitowisellä kestävään kehitykseen liittyvää työtä eri liiketoiminta-alueilla ja auttaa asiakkaita vastaamaan kestävyyshaasteisiin, hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan siihen. Hän on kansainvälisesti tunnettu asiantuntija, jonka vahvuutena on datan ja tiedon käyttö globaalien, kansallisten ja paikallisten ilmasto- ja kestävyysongelmien ratkaisussa. Suvi on perustanut kuntien tiedolla johtamisen palvelun MayorsIndicatorsin, jonka avulla kunnat ja kaupungit voivat seurata edistystään kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja verrata kehitystään muihin kuntiin. Hän on myös kehittänyt Suomen laajimmin käytetyn kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja raportointipalvelun CO2-raportin, jonka avulla yli 80 suomalaista kuntaa ja kaupunkia seuraa päästöjensä kehitystä vuosittain. Suvi on ollut laatimassa noin kymmenen suomalaisen kunnan ja kaupungin ilmasto-ohjelmia. Suvi on yksi EU:n Covenant of Mayorsin mukaisten kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmia koskevien ohjeiden kirjoittajista.  

eero puurunen

Eero Puurunen kehittää Sitowisen kestävän kaupunkikehityksen palveluita. Hänen erityisalaansa ovat aluekehityksen kokonaisvaltaisen kestävyyden arviointi, alueiden ja rakennusten hiilijalanjälkilaskelmat, energiatehokkuus ja erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät ympäristöanalyysit (mm. tuulisuus, pienilmasto ja päivänvalo). Puurunen on opettanut ympäristötietoista suunnittelua Yalen yliopistossa ja luennoinut aiheesta vierailijana lukuisissa muissa yliopistoissa ja tapahtumissa. Puurunen on toiminut arkkitehti‐ ja kaupunkisuunnittelutehtävissä 2000‐luvun alusta lähtien Suomessa, Kiinassa ja USA:ssa.

 

Matias Halmeenmäki

Matias Halmeenmäki toimii Sitowisellä muotoilupäällikkönä ja palvelumuotoilijana sekä kaupunkisuunnittelun osastolla että Digitaalisten ratkaisujen konsulttitiimissä. Halmeenmäki on koulutukseltaan teollinen muotoilija ja sittemmin syventänyt osaamistaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja palvelumuotoiluun erikoistuen. Halmeenmäen ydinosaamista on digitaalisten ja fyysisten palveluiden sekä tuotteiden konseptisuunnittelu, laadullinen käyttäjätutkimus, muotoilutyöpajojen fasilitointi, UX, UI ja graafinen suunnittelu. Halmeenmäellä on yli neljäntoista vuoden ajalta erittäin monipuolinen suunnittelutausta erilaisista projektisisällöistä ja erityinen kiinnostus brändikehittämiseen ja strategiseen designiin.

emma liljeström

Emma Liljeström toimii Sitowisellä ryhmäpäällikkönä ympäristövaikutukset ja vastuullisuus -osastolla, jossa hän johtaa kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan ja ilmastotoimenpiteiden vaikutusten arviointiin erikoistunutta tiimiä. Emma on toiminut kuntien ilmastotyön - hillinnän ja sopeutumisen - parissa noin yhdeksän vuoden ajan. Hänellä on kokemusta kymmenien ilmastosuunnitelmien, -ohjelmien ja -tiekarttojen laadinnasta, ilmastotavoitteiden asetannasta ja vaikuttavien toimenpiteiden tunnistamisesta. Ilmastoriskien arviointeja ja erilaisia varautumien ja sopeutumisen toimenpiteitä Emma on pohtinut yhteistyössä useiden kaupunkien ja kuntien sekä näiden sidosryhmien kanssa. Suomessa pisimpään käytössä ollutta kuntien ja kaupunkien päästölaskentapalvelua CO2-raporttia Emma on tehnyt ja kehittänyt jo useiden vuosien ajan. Monet kunnat ovatkin kääntäneet katseensa jo kulutusperusteisiin päästöihin ja kuntalaisten kulutustottumuksiin. Emman vetämässä hankkeessa kehitettiinkin Suomen ensimmäinen kuntien kulutuksen päästöjen laskennan menetelmä, Kulma. 

Sitowisen asiantuntija Heli Nukki.

Heli Nukki toimii Sitowisellä luonnon monimuotoisuuspalvelujen palvelupäällikkönä. Nukilla on yli 20 vuoden kokemus monialaisista maankäytön suunnittelun, ympäristövaikutusten arvioinnin ja maisemasuunnittelun tehtävistä. Nukin erityisosaamista ovat luonnon monimuotoisuuteen liittyvät suunnittelu- ja johtamismenetelmät strategiselta tasolta toteutustasolle. Lisäksi Nukilla on kokemusta muun muassa kuntien ilmasto- ja kestävyystyöstä.  

 

kati kankainen

Kati Kankaisella on yli 15 vuoden laaja-alainen kokemus kestävän kehityksen eri teemojen parissa työskentelystä. Erityisosaamista Katilla on kestävän liikkumisen ja liikenteen projekteista. Työurallaan hän on toiminut projektipäällikkönä, asiantuntijana ja koordinaattorina hankkeissa, joissa on haettu ratkaisuja kestävän kehityksen ja ympäristötavoitteiden edistämiseen eri tasoilla, aina strategisen tason linjauksista konkreettisiin kokeiluihin ja toimenpiteisiin saakka. Katilla on hyvä kuntasektorin tuntemus ja kokemusta hankesuunnittelusta ja –valmistelusta kestävän kehityksen eri teemoihin liittyen. Hänellä on myös kouluttajakokemusta kestävän kehityksen eri teemoista (mm. kestävä liikkuminen, jätteet ja kierrätys, vastuullinen kuluttaminen).  Viestintä ja vuorovaikutus ovat hänen vahvuuksiaan.

Sami Lankiniemi.

Sitowisen Head of Innovation Sami Lankiniemi on työskennellyt yli 10 vuoden ajan rakennetun ympäristön vastuullisuuden ja tulevaisuudennäkymien eturintamassa. Sami on auttanut koko toimialaa Suomessa ja ympäri Euroopan tunnistamaan alan yhteiskunnallisen ja ilmastovastuun ja luomaan yhteisiä käytänteitä erilaisissa arvoketjuissa syntyvien ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Sami uskoo myös green techin voimaan ja on työskennellyt lukuisten yhtiöiden kanssa auttaen tunnistamaan kestävän digitalisaation liiketoimintapotentiaalia kiinteistö- ja rakennusalalla.  

 

Anna Railo.

Anna Railo kehittää Sitowisellä infrarakentamisen kiertotalouden palveluita. Hankehallinnan johtavana asiantuntijana hänen erityisalaansa ovat mm. massojenhallintapalveluiden ja resurssiviisaiden ratkaisujen edistäminen. Hän toimii kansallisen mittakaavan kehitystyössä infrarakentamisen datavirtojen luokittelun ja vakioimisen toteuttamiseksi. Kokonaisuuden tarkoituksena on rakentaa ymmärrystä ja ajankohtaista tilannekuvaa infrarakentamisen massojen hyötykäytön haasteista ja mahdollisuuksista, sekä vahvistaa kuntien osallisuutta kiertotalouden edistäjinä. Materiaalivirtojen tarkastelun ohella Railo on toiminut asiantuntijana erilaisissa kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointitehtävissä, joissa hänen vahvuutensa ovat nykytilanteen ja kehitysnäkymien keskinäisessä vertailussa sekä muuttujien raportoimisessa siten, että päätöksentekoon osallisilla on selkeä näkemys vaihtoehtojen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista.