Suur-Savon Sähkö Oy tutkii parhaillaan Jyväskylän Vaajakosken voimalaitoksen kalaportaiden toimintaa vedenalaisen video- ja hahmontunnistusjärjestelmän avulla. Tavoitteena on saada tarkempaa tietoa kalaportaissa liikkuvien kalojen, etenkin järvitaimenten, koosta ja määrästä. Lisäksi käynnissä on alustava kartoitus luonnonmukaisen kalatien rakentamisen mahdollisuuksista Vaajakoskelle. Voimalan lähistöllä liikkuessa voi nähdä maaperätutkimuksen tekijöitä kairausvaunuineen heinäkuun aikana. Hanke toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaa NOUSU-ohjelmaa.

Suur-Savon Sähkö on tehnyt jo pitkään yhteistyötä paikallisen kalastus- ja metsästysseura Koukku ja Paukku ry:n kanssa alueen taimenkannan ja muun kalaston kehittämiseksi. Tavoitteeksi on noussut erityisesti alueen järvitaimenkannan suojelu. Kalastusseura on seurannut kalakantojen muutoksia ja kalojen liikehdintää Päijänteen ja Leppäveden välillä yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta seuranta kertoo suurten taimenten määrän hieman lisääntyneen. Kuitenkin kalojen kokonaismäärä kalaportaissa on vaihdellut vuosien varrella.  

Suur-Savon Sähkö tutkii kalaportaiden toimintaa saadakseen yhä yksityiskohtaisempaa tietoa niiden toiminnasta. Kymijoen vesi ja ympäristö ry tutkii nyt energiayhtiön tilauksesta kalaportaiden toimintaa vedenalaisen hahmontunnistusjärjestelmän avulla. Toukokuussa kalaportaisiin asennettiin videokamera ja valot. Lisäksi asennettiin ohjauskehikko, joka ohjaa kalat kameran kuvattavaksi. Järjestelmä laskee kalaportaissa uivat kalat myös pimeän aikaan. Tutkimus kestää lokakuun loppuun. Käynnissä olevaan kalojen kameraseurantaan on saatu tukea NOUSU-vaelluskalaohjelmasta. 

Kalatien mahsollisuutta selvitetään Vaajakoskella

Tiedonkeruun ja tutkimisen aika 

Energiayhtiö edistää samaan aikaan nykyisten kalaportaiden tutkimuksen kanssa myös selvitystä luonnonmukaisen kalatien rakentamisen mahdollisuuksista Vaajakosken Uimalanniemen alueelle. Rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise laatii kalatiestä hankesuunnitelmaehdotusta. Mahdolliseen rakentamiseen on kuitenkin vielä matkaa. 

– Luonnonmukainen kalatie on kiinnostava vaihtoehto, mutta sen rakentaminen on iso päätös jo yksin kustannusten osalta, joten luonnollisesti harkitsemme sitä tarkkaan. Odotamme nyt tietoa kalojen laskennasta, olemassa olevien kalaportaiden toimivuudesta sekä kehitysmahdollisuuksista, ja toisaalta myös Sitowisen asiantuntijoiden pohjatutkimuksista ja maastomittauksista mahdollisen kalatien rakentamisedellytyksien selvittämiseksi, Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo.  

Vuoden lopussa valmistuu hankesuunnitelma, joka kertoo Suur-Savon Sähkölle mahdollisen hankkeen aikataulusta, kustannuksista ja riskeistä sekä niihin varautumisesta. Tavoitteena on luoda pohja sille, että mahdollinen tarkka rakennussuunnitelma olisi kalaston kannalta varmasti toimiva. Päätökset tehdään hankesuunnitelman sekä siihen liittyvien selvitysten ja tutkimusten pohjalta myöhemmin. 

Luonnonmukaisen kalatien mahdollisuudet 

Potentiaalisesti luonnonmukaisen kalatien suurin yksittäinen hyöty alueen taimenkannalle olisi uusi kutualue, sillä suurin hävikki tapahtuu taimenen pienpoikasvaiheessa. Lisäksi onnistuessaan uoma helpottaisi taimenten ja muun kalaston vaellusta Päijänteen ja ylemmän vesistöalueen välillä.  

– Vaajakoski muodostaa portin kolmen suuren vesireitin, Saarijärven, Viitasaaren ja Leppäveden sekä Päijänteen välille, joten näiden välinen toimiva vaellusyhteys on ensiarvoisen tärkeää, toteaa Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Tuomo Laitinen. KSVY ry on hankkeessa mukana alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen roolissa. 

Uoman rakentaminen kaloille mieluisaksi vaatii monien yksityiskohtien huomioimista ja asiantuntemusta. Hankesuunnittelusta vastaavalla Sitowisen tiimillä on kokemusta vastaavista hankkeista, esimerkiksi Imatran kaupunkipuron suunnittelusta.  

– Erityisen tärkeää on, että kalat löytäisivät uomaan, ja että virtaama uomassa on riittävä kaikkina vuodenaikoina. Ekologinen käytävä on tärkeä muodostaa molempiin suuntiin. Uoman pituuskaltevuuden tulee myös olla riittävän pieni, jotta uomaan muodostuu sopiva elinympäristö pienpoikasille, kuvaa vesistöhankkeiden asiantuntija Marko Leivo Sitowisestä. 

Hankesuunnitelmassa ideoidaan myös mahdollisen kalatien ympäristöä. Jos kalatie päätetään rakentaa, niin sen ympäristön viihtyisyys huomioidaan. Parhaimmillaan kalatie nostaisi alueen arvoa ulkoilu- ja virkistysalueena. Alueella sijaitseva suosittu frisbeegolf-rata tahdotaan säilyttää. 

Hanke toteuttaa NOUSU-vaelluskalaohjelmaa 

 
Suur-Savon Sähkö on saanut tukea hankkeen rahoitukseen maa- ja -metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, joka tähtää muun muassa kalojen vaellusesteiden ohittamiseen tai tarpeettomien esteiden purkamiseen.  

 Vaajanvirta ja siihen kuuluva Vaajakoski on merkittävä vaelluskalojen kulkureitti Päijänteeltä kohti Keski-Suomen reittivesiä. Näin ollen ylös- ja alasvaelluksen varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toteutuessaan luonnonmukainen kalatie tulisi toimimaan myös tärkeänä kompensaatiouomana virtavesieliöille, kertoo NOUSU-ohjelman projektikoordinaattori Matti Vaittinen maa- ja metsätalousministeriöstä. 

Kuvat: Suur-Savon Sähkö Oy