Organisaatioissa asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin pääsemiseksi Sitowise ja Skanska pyrkivät tuottamaan kehitysprojekteilla informaatiota, jonka avulla on mahdollista arvottaa erilaisia ratkaisuja keskenään vastuullisuusnäkökulmasta.

Kehityshankkeessa selvitettiin asuinkerrostalon runkoratkaisun, rakennetyyppien, materiaalien, energiajärjestelmien, energiatehokkuustoimenpiteiden sekä talotekniikkajärjestelmien vaikutuksia rakennuksen hiilijalanjälkeen sekä rakentamiskustannuksiin. Vähähiilisten suunnitteluratkaisuja arvioitiin suunnittelun ohjauksen ja suunnittelun, toteutuksen ja tuotannon sekä hankevaiheiden näkökulmista.

Projektissa käytettiin yhteistoiminnallista työmenetelmää vähähiilisten suunnitteluratkaisuiden määrittämiseksi. Hiilijalanjälkilaskenta suoritettiin OneClickLCA-ohjelmalla. Rakennuksen energialaskenta suoritettiin Ida ICE energiasimulointiohjelmalla. Kustannuslaskenta suoritettiin Skanskan kustannustietokannan sekä ohjelmistojen perusteella.

Rakennus on hiilineutraali, kun sen elinkaaren aikana syntyvät ilmastopäästöt eivät ole korkeampia kuin rakennuksen tuomat ilmastohyödyt.

Yksittäisillä ratkaisuilla ei saavuteta hiilijalanjäljen matalaa tasoa

Rakennus on hiilineutraali, kun sen elinkaaren aikana syntyvät ilmastopäästöt eivät ole korkeampia kuin rakennuksen tuomat ilmastohyödyt. Yhteisprojektin selvitystyön mukaan kustannustehokkaimmat ratkaisut eivät olleet niitä, joiden vaikutus rakennuksen hiilijalanjälkeen oli suurin.

Hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä, lämpimän käyttöveden paineen alennusventtiilin asentaminen sekä ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton hyötysuhteen parantaminen olivat kustannustehokkaimpia ratkaisuja.

Vaihtoehtoja rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi tulee arvioida kolmesta eri näkökulmasta: kuinka paljon ratkaisu pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä, kuinka paljon ratkaisu kasvattaa rakentamiskustannuksia sekä mikä on ratkaisun kustannustehokkuus.

Maalämpöjärjestelmällä voidaan pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä merkittävästi. Lisäksi yhdistelemällä pienempiä ratkaisuja, kuten aurinkopaneeleita, aurinkokeräimiä sekä energiatehokas ilmanvaihtojärjestelmä voidaan vaikuttaa hiilijalanjälkeen jonkin verran.

Rakennuksen hiilineutraaliutta tai hiilijalanjäljen matalaa tasoa ei saavuteta yksittäisillä ratkaisuilla, vaan rakennuksen vähähiilisyys tulee huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa kattavasti rakenne-, runko-, materiaali- ja energiaratkaisujen osalta. Vähähiilisten suunnitteluratkaisuiden välillä on eroavaisuuksia niiden vaikuttavuuden, kustannusten ja kustannustehokkuuden välillä. Suunnitteluratkaisuiden valinnassa on suositeltavaa arvioida ratkaisun vähähiilisyyttä ja kustannustehokkuutta samanaikaisesti. Näin hankkeessa voidaan valita oikeat ratkaisut rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Siirryttäessä kohti hiilineutraaliutta rakentamisalalla tarvitaan tietoa suunnitteluratkaisuiden ilmastovaikutuksista sekä kustannuksista.

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä toimia

EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomen kansallinen ilmasto- ja energiastrategia tähtää hiilineutraaliuteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimia rakentamisen sektorilla, sillä rakennuksissa käytetään lähes 40 % kulutettavasta energia se aiheuttaa yli 30 % kaikista päästöistä.

Siirryttäessä kohti hiilineutraaliutta rakentamisalalla tarvitaan tietoa suunnitteluratkaisujen ilmastovaikutuksista sekä kustannuksista. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen ei tarvitse johtaa rakentamiskustannusten nousuun. Erittäin hyvät suunnitteluratkaisut pienentävät niin rakennuksen hiilijalanjälkeä kuin rakentamiskustannuksia samanaikaisesti muista laadullisista tekijöistä tinkimättä. Lisäksi rakentamisen suunnittelunohjaukseen tarvitaan tietoa ratkaisuiden kokonaisvaikutuksista yksittäisten toimenpiteiden sijasta.

Sitowisen strategian tavoitteet keskittyvät innovatiivisuuteen, vastuullisuuteen ja tehokkuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vastuullisuustrendien ja asiakkaiden vastuullisuustavoitteiden ymmärrystä, asiakastarpeiden mukaisten palveluiden kehittämistä sekä kestävään kehitykseen tähtäävän liiketoiminnan lisäämistä. Sitowise haluaa aktiivisesti osallistua uusien kestävien kehityssuuntien löytämiseen ja kirittää koko alan kestävää kehitystä.

Skanskan maailmanlaajuisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Asuntoprojektikehityksen välitavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa rakentamisen vähähiilisyyttä tullaan ohjaamaan Ympäristöministeriön asetuksen Rakennuksen ilmastoselvityksestä avulla vuodesta 2025 alkaen. Asetuksessa tullaan määrittämään laskentatavat sekä rakennustyyppikohtaiset raja-arvot rakennuksen hiilijalanjäljelle. Asetuksella tullaan ohjaamaan uudisrakentamisen ja laajamittaisten korjausten elinkaaren ilmastovaikutuksia.

Kuva: Heli Nukki

Lisätietoja