Vår uppförandekod omfattar alla Sitowises anställda liksom alla enheter och funktioner i Sitowise Group Oyj och dess dotterbolag. Vi förväntar oss också av våra partners agerar hållbart. 

Informationspolicyn beskriver principerna för drift och förfaranden enligt vilka bolaget är verksamt för att bedriva investerarkommunikation och finansiell rapportering. Principerna i policyn för informationsutlämnande styr bolaget och dess dotterbolag.  

De etiska principerna består av åtta avsnitt som redovisas mer detaljerat i uppförandekoden:  

1 Vi är en aktiv och pålitlig social aktör   

 • Vi är en viktig aktör i vår bransch och därför har vi en viktig roll att spela som social influerare och branschutvecklare.
 • Att agera på ett ansvarsfullt sätt är en av hörnstenarna i vår strategi och en viktig del av vårt beslutsfattande.

2 Vi följer lagar och uppfyller våra åtaganden  

 • Efterlevnaden av de regelverk som är bindande för oss är utgångspunkten för all vår verksamhet.  
 • Sitowises medarbetare är skyldiga att bekanta sig med den lagstiftning, de åtaganden och de interna riktlinjer som gäller för deras arbetsuppgifter och för Sitowise, och att agera därefter.  

3 Vi bryr oss om människor och vår arbetsgemenskap  

 • Vi respekterar och stöder mänskliga rättigheter och jämlikhet.  
 • Vi accepterar inte någon form av våld, övergrepp, mobbning eller trakasserier. 
 • Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, nationalitet eller etnicitet, ålder, religion, sexuell läggning, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, politiska eller andra åsikter, social status, familjerelationer eller andra personliga egenskaper.  

4 Vi utvecklar en hållbar och smart miljö  

 • Vi utvecklar en hållbar och smart livsmiljö i samarbete med våra kunder och partners. Det viktigaste verktyget för att förbättra miljön är genom projektens klimat- och resurssmarta lösningar.     
 • Vi utvecklar ständigt våra hållbara och miljövänliga tjänster och strävar efter att minimera de negativa miljöeffekterna av våra tjänster.  
vastuullisuus_poika_hanhet

Hållbarhet på Sitowise

Läs mer om vad hållbarhet innebär för oss och hur vi tar vårt ansvar för fottrycket av den byggda miljön.

5 Vi tar hand om de resurser och den information som vi ansvarar för  

 • Vi tar hand om tillgångar som är våra egna eller under vårt ansvar, och vi använder dem bara för vår verksamhet.  

6 Vi gör ansvarsfulla upphandlingar  

 • Vi genomför alla våra inköp på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med etablerad upphandlingspraxis. 
 • Vi arbetar rättvist och transparent med våra avtalspartners. 

7 Vi accepterar inte korruption eller mutor  

 • Vi betalar, erbjuder, efterfrågar, begär eller accepterar aldrig mutor eller andra otillbörliga fördelar.  
 • När vi erbjuder eller tar emot gästfrihet eller gåvor tillämpar vi försiktighetsprincipen.  Endast rimliga och sedvanliga gåvor är acceptabla. Vi erbjuder aldrig och tar aldrig emot pengar eller något jämförbart som gåva.  

8 Rapportering av farhågor och överträdelser  

 • Var och en av våra anställda och partners måste omedelbart rapportera eventuella problem och kända eller misstänkta oegentligheter. 
 • Vi uppmanar dem att i första hand vända sig till sin arbetsledare eller kontaktperson på Sitowise. Om detta inte är möjligt kan även CSR-chefen kontaktas. Vi har även en kontakt- och visselblåsarkanal där man kan vara anonym.