Vår Code of Conduct omfattar alla Sitowises anställda liksom alla enheter och funktioner i Sitowise Group Oyj och dess dotterbolag. Vi förväntar oss också av våra partners agerar hållbart. 

Informationspolicyn beskriver principerna för drift och förfaranden enligt vilka bolaget är verksamt för att bedriva investerarkommunikation och finansiell rapportering. Principerna i policyn för informationsutlämnande styr bolaget och dess dotterbolag.  

Vår Code of Conduct beskriver hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett hållbart och etiskt sätt, där vi åtar oss att följa lagstiftning och andra bestämmelser som vi omfattas av i alla länder där vi är verksamma. De etiska principerna består av åtta avsnitt som redovisas mer detaljerat i Code of Conduct:  

Vår vision: Den mest ansvarstagande partnern för utvecklingen av en hållbar livsmiljö   

 • Vi är en viktig aktör i vår bransch och därför har vi en viktig roll att spela som social influerare och branschutvecklare.
 • Hållbarhet är den hörnsten i vår strategi och en viktig del i all vår beslutsfattning på Sitowise.

Vi följer lagar och uppfyller våra åtaganden  

 • Efterlevnaden av de regelverk som är bindande för oss är utgångspunkten för all vår verksamhet.  
 • Sitowises medarbetare är skyldiga att bekanta sig med den lagstiftning, de åtaganden och de interna riktlinjer som gäller för deras arbetsuppgifter och för Sitowise, och att agera därefter.  

Vi bryr oss om våra medmänniskor och vår arbetsmiljö  

 • Vi respekterar och stöder mänskliga rättigheter och jämlikhet.  
 • Vi accepterar inte någon form av våld, övergrepp, mobbning eller trakasserier. 
 • Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, nationalitet eller etnicitet, ålder, religion, sexuell läggning, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, politiska eller andra åsikter, social status, familjerelationer eller andra personliga egenskaper.  

Vi bidrar till en hållbar och smart miljö  

 • Vi utvecklar en hållbar och smart livsmiljö i samarbete med våra kunder och partners. Det viktigaste verktyget för att förbättra miljön är genom projektens klimat- och resurssmarta lösningar.     
 • Vi utvecklar ständigt våra hållbara och miljövänliga tjänster och strävar efter att minimera de negativa miljöeffekterna av våra tjänster.  
vastuullisuus_poika_hanhet

Hållbarhet på Sitowise

Läs mer om vad hållbarhet innebär för oss och hur vi tar vårt ansvar för fottrycket av den byggda miljön.

Vi hanterar tillgångar och information på ett ansvarsfullt sätt 

 • Vi hanterar de tillgångar som är våra egna eller under vårt ansvar på ett ansvarsfullt sätt och vi använder dem bara för vår verksamhet.  

Vi gör  upphandlingar  på ett ansvarsfullt sätt

 • Vi genomför alla våra inköp på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med etablerad upphandlingspraxis. 
 • Vi arbetar rättvist och transparent med våra avtalspartners. 

Vi accepterar inte korruption, mutor  eller utpressning

 • Vi betalar, erbjuder, efterfrågar, begär eller accepterar aldrig mutor eller andra otillbörliga fördelar.  
 • När vi erbjuder eller tar emot gästfrihet eller gåvor tillämpar vi försiktighetsprincipen.  Endast rimliga och sedvanliga gåvor är acceptabla. Vi erbjuder aldrig och tar aldrig emot pengar eller något jämförbart som gåva.  

Vi rapporterar kränkningar och opassande beteende  

 • Var och en av våra anställda och partners måste omedelbart rapportera eventuella problem och kända eller misstänkta oegentligheter. 
 • Vi uppmanar dem att i första hand vända sig till sin arbetsledare eller kontaktperson på Sitowise. Om detta inte är möjligt kan även CSR-chefen kontaktas. Vi har även en kontakt- och visselblåsarkanal där man kan vara anonym. 

Sitowise Code of Conduct

Vår Code of Conduct vägleder vårt hållbarhetsarbete och omfattar alla Sitowises anställda. Du kan bekanta dig med våra principer nedan.